Stamboom familie De Roller

Parenteel Geert de Roller


Het parenteel van Geert de Roller bevat de gegevens van de De Rollers van circa 1600 tot heden, met uitzondering van de nog levende personen. Dit parenteel is het vervolg van de mannelijke lijn van de De Rollers in het parenteel van Lambert de Roller. Het parenteel van Lambert de Roller eindigd met Joost de Roller omdat onduidelijk is of deze Joost de Joost is die met de kleindochter van Geert de Roller trouwt. Vanwege de onduidelijkheid over Joost en over de verwantschap van Geert de Roller met de in het familieregister beschreven personen is met Geert de Roller een nieuw parenteel gestart.

Parenteel van Geert de Roller

Parenteel van Geert de Roller

verkoopakte_gut_effking_door_geert_en_martina.jpg
1 Verkoopakte Gut Effking door Geert de Roller, Martina van Aalten en hun beide erven (bron: Sammlung Lückger, 1161, U 1/125 archief Keulen)
1 Geert de Roller (afb. 1) is geboren vóór 1575 [bron: Geschat].
Notitie bij de geboorte van Geert: Zie ook van Batenborgh Stichting, Groenlo
Geert is overleden vóór 13-02-1639 [bron: Zie feiten bij Henrick de Roller].
Notitie bij overlijden van Geert: Overlijden na 1630, voor 1639. Koopt in 1630 het Gut Effking. In een koopakte uit 1639 met Martina van Aalten is sprake van zaliger Gerrit ten Ruller.
Notitie bij Geert: Voornaam ook als Gerhardt, Gerrit en Gert geschreven. Achternaam ook als Ruller, ten Ruller geschreven.
Beroep:
Advocaat.   [bron: http://www.heerlijkheidbredevoort.nl/documenten/Volontaire_protocollen_Bredevoort]
Religie:
Rooms Katholiek.
Koop en verkoop:
fol 20 v - Martis 5 Maij Aº 1618 – Stadtholder Henrick Menekinck, Cornoten Peter Cloeck, Johan van Basten.
In de marge: N.B. dese verschrijvong is Gerrit ten Roller getransporteert uti infra. 23 Junij und is oick affgeloest.
Erschenen Gertruit Coips, wedtwe wijlen Diederichen Wedlingks, mit Joanne Verschage Dienaer Godtlichs woirdts und Mr. Christiaen ter Woert, als haerer tot deser saecken erkorenen und thoegelatenen Mombaren, mede als Moeder und Mombaersche haeres bij gemelten haren eheman zaliger getuigten Kindes Merrijken. Die bekande vermitz Momberen vorschreven authoriteit voer sich, haeren Kinder und erven, voer eine walbetaelte Somme geldes, diewelcke haer Eheman saliger tijt sijnes levens und sie tot haerer Kentlicker noottrufft ontfangen und angewendt hedden, rechter Jairlicxer Pension avergelaten und verkofft thoe hebben Thonijssen vanden Berge Enneken eheluijden und haeren erven, Viertien
gulden, den gulden ad twintich stuver, den stuver tot Vijfftien placken gerekent, Jairlicx und alle Jair op Meij Philippi et Jacobi, viertien daege daernae onbefangen und op Meij Anno 1619 eerst toe verschijnen. Stellende daervoer t’onderpande
haer Op- offte Hoge Camer, voer in hare Behuisongh, daer tegenwoordichlick Leewen Sergeant vanden Overste Luitenant Sloot op woont, voort alle hare gereide und ongereide gueder, mit expresse condition, dat Rentkoepere gemelte
Kamer, doch mit raedt, vorweten und toedoen der Rentverkoepersche und haerer mitbeschreven, opten meesten orber und profijt und mede tot hare Verseeckeringe sullen und mogen verhueren, und van die Huer Jairlicx
fol 21 – haere Pension voer all genieten und ontfangen. Dat overige Rentverkoepersche und erven hares gevallens genieten sullen und mogen. Alles bij peen van pendong nae Landtrechte und anden panden ongemelte Rente sampt kosten und schaden wegen misbetalongh und uthmanongh erleden und angewandt thoeverhalen. Deses gecediert und uthgegaen, daerop mit hant und monde gerenuntieert und vertegen, waerschap, beter verschrijvong und Vestniss gelaefft nae Landtrechte. Die Loese een Vierendeell Jairs thoevoeren thoeverkunden beijdersijdtz voerbeholden, und demnae op Philippi et Jacobi, Viertiendage voer offt nae onverhaelt, mitte Somme van Twiehondert und Dertich gulden obgemelter
geweerden toeloesen, Alles bij peen van pendongh und sich anden Panden gemelte hoefftsum, resterende pension, kosten und schaden thoeverhaelen als vorschreven. Sonder exception und argelist.
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_391-1618.pdf]
fol 29 v – Martis 23 Junij 1618 – Stadtholder Henrick Menekinck, Cornoten Johan ten Berge, Peter Cloeck.
In de marge: Deser alinge Verschrijvong wegen an Hoeftsummen ad 300 gulden und Pension, bekande Gerrit ten Roller, van Rudolph Theben betaelt te sijn. Oirkondt sijner eigener hant onderschrifft den 5 Junij 1624. Gerritt then ruller wegen eigen hant.
Erschenen Thonijs vanden Berge, Enneken eheluijde, die bekanden vor sich und haren erven, voer eene walbetaelde Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoips avergelaten und verkofft thoe hebben Gerritten ten Roller, Marten van Aelten eheluijden und haren erven, een originale Rentverschrijvongh inholdts van Viertien gulden ad twintich stuver t’stuck, Twiehondert und Dertich gulden Hoefftsummen, als Verkoepere vorschreven van Diederich Weddelinck Gertruidt Coips, wedtwen zaligen Diederichen Wedlincks in dato den 5 Maij ietzlopenden Jairs erholden, uth der Rentverkoperschen Hoge Caemer als specialen underpande gefestet, noch een originale Obligatie und respectieve pandtverschrijvong, under gemelten Wedlincks eigen hangt, van t’Soeventich gulden hoefftsum, sprekende op der Rentver Pandtverkoperen halven goirden, bij Jan van Bastens goirden gelegen in dato den ………(niet ingevuld) alle und jede mit derselven alinge inholt. Deses gecediert und uthgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap und vestniss gelaefft Inholtz der originaell Verschrijvongen. Edoch den originaell Rent- und Pandtverkoperen und erven hare Lose inholtz der verschrijvongen vorbehalden. Allet sonder exceptie und argelist.
fol 30 – Erschenen Gerritt ten Roller und bekande vör sich und sijnen erven, vanwegen Thonijss ten Berge an den Heere Voogt Franss Moselage Vijfftich gulden toebetalen, als sijn eigen schuldt angenomen tehebben und schuldich te sijn. Sondere exceptie und argelist.
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_391-1618.pdf]
Fol. 32 v –Mercurij 2 Julij Anno 1623 – Stadtholder Johan ten Berge, Cornoten Peter Cloeck, Joannes Wisselinck.
In de marge : Vacat. Nota : Roller is … betaelt. Alles betaelt.
Erschenen Rudolph Theben Margareta Wisselinck eheluijde, Die bekanden voer sich und haren erven, In affschlach harer koippennongen van Michell Henrich Gertruidt Coops eheluijden angekoffter Behuisongh, angenomen tohebben
afftoedragen und thoebetalen an Gerrit ten Roller Twiehondert daler, an Enneken ter Woert Vijfftich daler, anden Voogt Moselage, Achtundtachtentich daler, an Lubbert Brussen Sestich daler, und an Gerlich Snijder, Coopman thoe Deventer
Hondert daler, allet Hoefftsummen, Gelavende ernenten Michaëll
Fol. 34 v – Henrich, huijsfrow und erven daervan vor nu ahn gentzlick toerelevieren, vrijen und entheven, und Ihnen derwegen
opgerichte verschrijvongen und obligatien respective voer cassiert, annulliert und ten handen toesijn. Alles onder verbandt aller harer goederen. Sonder Inrede und argelist.
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_396_1623_.pdf]
Martis 25 Junij 1622 – Stadtholder Johan ten Berge, Coernoten Peter Cloeck, Joannes Wisselinck. Wisselinck.
Erschenen die Edell, Erntfest und Manhaffte, sampt Eerundveeldoegentrijcke Maximiliaen Clinger Capitein Jouffrouw Maria vanden Poll eheluijde, die bekanden voer sich und haren erven, voer een walbetaelte Somma geldes, deren sie sich gueder volnkomner betalung bedanckten, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoips avergelaten und verkofft toehebben, averlieten und verkofften In krafft deses, Gerritten ten Roller Marien van Aelten eheluijden und haren erven, haer E. Behuisong und Erven binnen Bredeforth, mit eener sijdt langs den Kerckhoff
Fol. 28 v – mitter ander sijdt langs den Cijpelhoff gelegen, voer ander strate, achter an Joist Drosten grondt offt graffte schietende, voorth haer E. Hoff und Bongardt sampt Vischerijen voer Bredeforth Int Veentken tuschen Moselagen und
Stomps Hoeffe gelegen, alle mit dersleven alinge toebehoer und gerechticheit, voer doerslechtich kummerfrij. Deses gecediert und uthgegaen, Daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, beter verschrijvong und vestniss gelaefft
nae Landtrechte, Bij veronderpandongh harer gueder, Sonder Exception und argelist
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_395_1622.pd]
Mercurij 9 Decembris 1618 – Statholder und Cornoten vorschreven.
Erschenen Johan Cappers voer sich, und mede als echte Man und Mombaer Stijnen sijner Huijssfrouwen, daervoer hie wegen ratificatione deses cavierde, eens, und Coepe Cappers voer sich, mede als echte
fol 53 v – Man und Mombaer Derick Koninges sijner Huijssfrouwen, voer welckerer ratification und approbatieen deses hie cavierde, anderdeels, und avergeven eene Verdrachs Zedull tusschen ihnen und haeren Huijsfrouwen vorschreven opgericht und van hun beijden sampt averluijden underteijckent, Verklarende beijdersijdts in qualiteit vorschreven den alingen inholt desselven haere goede, endtlicke und unwedderroeplicke wille unnd meninge te sijn. Und hebben
malckanderen inholdtz desselven Cession, transport, updracht und uthganck gedaen, gelaevende daerop mitt handt, halm und monde vertegen, waerschap, beter verschrijvong und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Sonder Inrede und argelist. Luijdende gemelte VerdrachZedull van Woert toe woerde als volcht:

Hiermit sij Jedermenlichen Kundt und thoeweten, dat tusschen Johan Cappers, Stijne sijner huijsfrouwen eens, und Coepe Cappers Derick Koninck sijner huijssfrouwen anderdeels, naevolgende vrijwillige unde ontwedderroeplicke Verdrach geholden und opgericht worden, dat Johan und Stijne eheluijden vorschreven vor sich und haeren erven, Coepen und Derick eheluijden und haeren erven, haere der Olderen recht und gerechticheit des Erffs und guets Cappers und Wickerinck inden Kerspell Aelten Buerschap Hoerne gelegen, sampt Pastorijen Landerien sie daertoe gebruickt worden voorth geseij und mestrecht derselven avergegeven und cediert hebben. Doende sulcx Krafft deses. Alles mit bedingh und voerbeholdt, datt sie Johan und Stijne mit Coepe
fol 54 – und Derick haeren Schoonsoon und huijssfrouwe gelijck hierbevorens huijssholden, des huijses und guets(?) na vermogen beste helpen bevorderen und mitt den Jongen Luijden vorschreven te dische gaen, und wess Godt bescheert genieten sullen. Daertoe sullen Johan und Coepe samt Huijssfrouwen soe lange Johan und sijn Huijssfrouwe leven, datt Busscher Hoffstuck und den Busscher Nijen goirden malckanderen helpen bearbeijden, mesten und bouwen, unnd wess daerop wassen werde, Johan und sijn huijsfrow Kummer- und pachtfrij afftrecken und genieten haeres willens und wallgevallens wenden und kieren.Sullen oick Koep und Huijssfrow den Olderen twie Koene in voeder und weijde onderholden, daervan die melck tot s’huijses beste genieten, meer die Olderen Jaerlicx een Kalff daervan genieten, gelijck den Koenen und anderen beesten opt Guett optrecken, oick Jaerlicx een Koijken offt Pugge van Coepen und Huijssfrouwen Verken kiesen, voer sich holden, genieten, wenden und kieren. Edoch uth gemeinen boesem mitt anderen Vercken te bossche und trogge underholden sullen. Sullen oick Johann und Huijssfrow datt Vullen tegenwoirdichlick opt Cappers guet sijnde voor haer holden, anstaende Somer inde Weijde bestaeden, und daernae solange Ihnnen beliefft bij Koepen und huijssfrouwen Peerden opten goede holden, edoch Coepe
fol 54 v - t’selve mede gebruijcken. Daer averst boven alle thoeversicht Johan und Coepe offt derselven huijssfrouwen sich bij und mit malckanderen niet verdraegen, offt wegen versterffs des eenen oft anderen die noot erfurderen worde. Op solcken vall sall Johan und Stijnen vrijstaen inde Schoppe op Cappersguet te trecken und wohnen, offt Coepe Ihnnen opt Bussche een noottrufftich huijss timmeren, om intoewoenen. Und sullen alssdan Johan und Huijssfrow datt gantze Busscher guet haer Levenlanck kummer-, dienst-, pacht-, schatfrij gebruijcken und genietn, oick op den vall haere beeste sampt noottrufftige rackheit mitnemen, Coeps averst huijssfrow und Erven duerende gemelte tijtt und Jaeren alle beswaer und Pacht vorschreven vant Busche dragen und verrichten. Des is verner bedongen und bescheiden datt nae affsterven
Johans und Stijnen eheluijden vorschreven, alle haere Nalatenschap, gereide und ongereide, alsmede den Wickerinck goirden, soe sie van Henrick ten Ruell gekofft op Coepen Kinderen Mette und Sweer vorschreven offt derselven erven
devolvieren und vallen sullen, Uthgenomen sijne Johans Kleeder und Kiste mit timmerreetschap, daertoe /: alles nae haren der Olderen doode, und eer niet :/ Hondert daler an CoepeMierdinck belacht und Vijfftich daler staende an Johan
Jegerinck die welcke haer Soon Henrick Wissinck und sijne Erven erholden und genieten, und daermit van Vaeder und Moeder guett und Nalatenschap eens voer all affgescheijden sijn und blijven sullen.
fol 55 – Imfall oick die Kinder vorschreven angemelte Wickerinck goirden hiernaest tott haeren mundigen Jaeren gekomen sijnde affstaen wollen, hebben die Olders Johan und Stijne bewilligt datt Coepe denselven voor die Somme van Vijfftich
daler und een halve Rosenobell annemen und erfflick beholden sulle und moge. Und bekanden Parthijen vorschreven, voer sivh unnd haeren Erven, aller haerer saecken wegen gereiden und ongereiden guederen sampt Nalatenschap vorschreven hiermit eens voer all liefflicjk, frundtlick, endtlick und onwedderroeplick verdragen te sijn und blijven. Gelavende malckanderen deses wahr und waerschap, oick vordere und gerichtlicke cession, uthganck und vestniss te doen nae Landtrechte. Sonder exceptie und argelist.. Hier sijn bij an und aver geweesen als Frunde Underhandelers unnd geloffwerdigen getuigen Johan Koninck, Thonijs ten Ruell, Rosier Lohmans, Wessel Brethouwer, voorts Lehnardt van Elverfelt Voogt, Gerritt ten Ruller, Henrick ten Ruell, Willem Brethouwer und Wilhelm Wisselinck Landtschrijver. Thoe wahrer oirkonde hebben beijde Parthijen unnd op derselver begeren die Averluide vorschreven dese Verdrags Zedull mit eigenen handen onderteickent. Actum Aelten den 22. Novembris Anno 1618. Und was onderschreven:
Johan Cappers Marck
fol 55 v– Coepen Cappers Marck. Johan Conincks Marck, Thonijs ten Ruels Marck
Rosier Loo mans Marck, Wessel Brethouwer, Lenhardt van Elverfelt Voogt, Gerritt ten Ruller. Henrick ten Ruels Marck Willem Brethouwers Marck.

Leger stondt: Ex singula requisitione utriusque partium præ.. Notarius Landtschrijver W.Wisselinck
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_391-1618.pdf]
Sabbati 21 Januarij 1626 – Stadtholder Johan ten Berge, Cornoten Peter Cloeck, Joannes Wisselinck.
Erschenen Gerrit ten Roller die bekande voer sich, sijner huijsfrow und erven, Offwall die Edell, Erntfeste und Manhaffte sampt Eer und veeldoegentrijcke Maximilian Clinger Capitain Jouffrou Maria vanden Poll eheluide hierbevoren hem Roller und huijsfrou hare Clingers Behuijssung und thoebehoer binnen Bredeforth gelegen gerichtlick getransporteert. Dat dannoch hij Roller, huijsfrou und erven, gien recht noch gerechticheit numeer daeraen hedden, Und hefft derwegen meergemelte Gerrijt ten Roller allt voer sich, sijner huijsfrouw und erven, in behoeff des Capitains, sijner E. huijsfrouwen und erven daerop vrijwillich und welbedachtlick gerenuntijrt und vertegen, desselver waerschap und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Sonder exceptie und argelist
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_399_1626.pdf]
Verkoopt zijn aandeel in Gut Effking, een voor Bocholt gelegene Munsterich Lehengudt in november 1630.
Onduidelijk of dit Gut Efing is dat 1,5 km uit het centrum van Bocholt ligt of Effing dat ca. 15 km uit het centrum van Bocholt ligt ten noordwesten van Borken of Elfing dat ca. 4 km ten westen van Bocholt ligt, bij Holtwick.
Het gaat om een huis, hof, land, bos, hout en weiden (met dank aan dhr. T. Boekema, Groninger Archieven, voor de vertaling).
  [bron: Sammlung Lückger, 1161, U 1/125 archief Keulen.]
Geert trouwde vóór 1600 [bron: http://www.heerlijkheidbredevoort.nl/documenten/Volontaire_protocollen_Bredevoort] met Martina van Aalten, ten hoogste 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geert en Martina: 23-06-1618 vermeld met Martina van Aalten als echtgenote. getrouwd voor 1600, vermoedelijke geboortedatum zoon Henrick.
Martina is geboren omstreeks 1580 [bron: Geschat.]. Martina is overleden na 13-04-1641, minstens 61 jaar oud.
Notitie bij Martina: Voornaam ook als Martin geschreven.
Religie:
Rooms Katholiek.
Koop en verkoop:
fol. 10v –Mercurij 13 Februarij 1639 - Stattholder Franciscus Moselage, Cornoten Derick Brethouwer, Jan ten Brincke, Jan Nachtegall, Herman Huijninck.
Erschenen Martina van Aelten weduwe van zal. Gerrit ten Ruller als Bestemoeder und Mumbarsche van zal. Henrick ten Rullers hares soons onmondige kinderen mit Henrico van Basten dero rechten Doctoren haren tot dese saken erkorenen und toegelatenen Mumbars, die bekande met authoriteit hares Mumbars vorss: voor harer soons Henricks ten Rullers kinderen und erven voer eene walbetaelte summa geldes rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an Jan ter Sligt, Aelken sijner huijsfrouwen und haren erven die Koetell Mate Inden Kerspell Aelten ant Barler Goor in harer bepalongh gelegen voor doerschlechtich kummerfrij, vorbeholden eenen gulden naer older gewoonte jaerlix tott stuijr der schatting tot het Goedt Busche staende, und eenen Voerwegh daerdoor nae het parseell so koperen selffs
toestendich. Deses erfflick in qualiteit vorss. gecediert und uthgegaen daerop mit hant halm und monde vertegen, wahrschap verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh harer Pleegkinderen vorschreven goederen, Sonder exception und argelist.
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_411_1639-1640.pdf]
Lunæ 13 Aprilis 1641 - Stattholder Franciscus Moselage cornoten Jan ten Berge Peter Cloeck
Erschenen die Ernvest und Voernehmer Derick van Bert Rentmeister der Stadt Wesel voor sich ende mede als Volmachtiger der Erffgenamen van zal. Henrick Velthuijssen, daervan genoechsame volmacht voor Burgemeisteren ende Regierders der Stadt Amstelredam, van Nicolaes Coqus als gedonnierde Voogd over die nagelaten Kinderen van Henrick Velthuijsen onder gemelter Stadt Segell in dato den eersten Septembris 1632 gepassiert, voorbrachte. Die bekande in qualiteit voorschreven voor sich ende sijner Principalen Constituenten erven, voor eene walbetaelte summa geldes rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken
erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an Martina van Aelten wed. van zal. Gert ten Ruller ter eener und die nagelatenen Kinderen van zal. Henrick ten Ruller bij zal. Aelken Munsters ehlick geprocreert ter ander sijde, Iederen ter Halffscheidt dat Erff und Guedt Lutke Bockeler, Inden
fol.21 - Ampte Bredevoort Kerspell Aelten Buerschap Barlo in vordere bepalonghe gelegen, mitt desselven olde und nije toebehoer und gerechtigheit voor doorschlechtich thendt tinss und kummerfrij, allergestalt koepere t’selve in gebruijck hebben. Deses erfflick gecediert und uhtgegaen daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap verner und beter verschrijvongh und erffvestnis gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandongh sijner und mitbeschreven goederen, hoe offt waer dieselve gelegen, sonder exception und argelist.
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_412_1641.pdf]
Kinderen van Geert en Martina:
1 Henrick de Roller, geboren vóór 1600 in Aalten. Volgt 1.1.
2 Richarda de Roller, geboren omstreeks 1607. Volgt 1.2.
3 Joost de Roller [1.3], geboren omstreeks 1629 [bron: Van Batenborgh Stichting, Groenlo, www.vanbatenborgh.nl]. Joost is overleden vóór 1630, ten hoogste 1 jaar oud [bron: Zie verkooopakte goed Effking].
Notitie bij Joost: In verkoopacte van Effking door Geert de Roller en Martine van Aalten is sprake van twee erven. Van Richarda en Henrick zijn gegevens van na 1630 bekend. Dan zou Joost voor 1630 overleden moeten zijn.
1.1 Henrick de Roller is geboren vóór 1600 in Aalten [bron: http://www.dutchgenealogy.nl/tng/getperson.php?personID=I37193&tree=bredevoort], zoon van Geert de Roller (zie 1) en Martina van Aalten.
Notitie bij de geboorte van Henrick: Zelfde persoon als Henrick ten Roller in processtukken.
Henrick is overleden vóór 03-02-1639 in Aalten [bron: Zie feiten].
Notitie bij overlijden van Henrick: In een koopakte uit 1639 met Martina van Aalten is sprake van zaliger Henrick ten Ruller.
Beroep:
Leenman.   [bron: http://www.heerlijkheidbredevoort.nl/documenten/Volontaire_protocollen_Bredevoort_1632.pdf]
Religie:
Rooms Katholiek.
Koop en verkoop:
fol 29 v – Eodem 20 Maij 1634 – Stattholder Jan Nachtegaell, Cornoten Peter Evertz, Herman Grievinck.
In de marge: Anno 1663 den 24 Februarij sijn erschenen die erfgenamen van zaliger Henrick te Roller ende bekanden van dese obligatie voldaen te sijn. Ergo vacat. T.Bronckhorst landtschrijver.
Erschenen Enneken huisfrouw van Willem ter Woertz, Gerdtgen huisfrouw van Willem Rengerdinck und Grietken d’ huisfrouw van Jan ten Westendarp, met den Ehrwerdigen Theodoro Duiman und Geerdt Bowmeister haren hiertoe erkorene und toegelatene Mombaren und bekanden sampt und sonderlic und ieder à part schuldich toe sijn den Edlen Henrich ten Ruller sijner Huijsfrouwen und erven die Summa van Hondert daler ad 30 str. t’stuck Bredefortscher valeur, makende t’samen Driehondert daler, welcke penningen Ruller voergemelt immer sampt und sonderlich guedtlich in dese
haren /: Godt betert :/ hooch und walbekanden noeden und toe Rantzoenongh harer gefangener Ehemannen gelient und voergestreckt hefft, und gelaeffden sie semptliche Huijsfrouwen vorschreven, ieder haere geliende Hondert daler gemelten Rullers inden tijtt van een Maendt à dato deses onfeilbaer und danckbarlich neffens huidiges dages kosten wederom toe betalen und voldoen. Bij veronderpandongh aller hatrer semptlicher gereden und ongereden goederen, giene uthgesondert, voort pœne van reale und parate executie und distractie. Sonder exception und argelist.
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_407_1634.pdf]
Lunæ 3. Septembris 1632 – Stadtholder Johan ten Berge, Coernoten Rudolph Theben, Wilhelm Wisselinck
Voer Henrick ten Roller und Johan Drijhuiss als Mannen van Leen sijn persoonlick gecompareert die Edele, Erntfeste sampt Eer und Veeldoegentrijcke Diederich van Rhemen ten Cortenhorn Jouffrou Maria Adriaen Droste eheluijde, und hebben bester und bestendichster formen rechtens haer Edelheiden immer solden konden offt mochten, geconstitueert und volmachtich gemaeckt, doende sulcx vermitz desen, den Erbaren Wessel ten Goerhuijss, om bij den Edlen Hove ende Stadtholder en Raden der Lehnen des Furstendombs Gelre und Graeffschap Zutphen, in hare der Constituenten namen ende van harentwegen met geboerlicke reverentie te versoecken genedige aggreatie und Consent van alsulcke verpandung des halven Erff und
fol 33 v – guedts Rensinck inden kerspell Wenterswick buerschap Miste gelegen, als van Constituente huijden dato op Geerdt Locken Catarina Munsters eheluijden gepasseert, und hierinne alles te procureren, doen und laten wat die noottrufft
vereijscht und Constituenten tegenwoordich doen und laten solden, konden offt mochten, Belovende van alles ratihabitie und indemniteit onder verbant van haer Edelheiden goederen. Sonder exception und argelist.
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_405_1632.pdf]
Mercurij 19 Septembris 1632 – Stadtholder Johan Nachtegaell, Cornoten Peter Everdtss, Herman Grievinck
Erschenen Geerdt Locken Catharina Munsters eheluijde und Henrick ten Roller Aelcken Munsters eheluijde, die bekanden voer sich und haren erven, voer eene walbetaelde Somma geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft tho hebben an Johan Pillekes Geesken Drijhuijs eheluijden und haren erven, haer Verkoeperen Huijss und Hoff inden Darpe Aelten, mit eener sijdt negst und an Verkoepers Rollerss gront, gestalt dieselve affgepaelt is, mitter ander sijdt negst Saelcken Locken Huijss und Hoff in sijner bepalung gelegen, Voer anden Hoff, achter ten Deele an Verkoeperen, voort an Jan Nelckens und Jan Schaers goerdene schietende, mit desselven toebehoer und gerechticheit, voer doerslechtich kommerfrij, voerbeholden den Hoff ten Ahave gewoontlicken Thienden. Deses erfflick gecediert und uthgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Bij veronderpandung harer gueder. Sonder exception und argelist
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_405_1632.pdf]
Mercurij 19 Septembris 1632 – Stadtholder Johan Nachtegaell, Cornoten Peter Everdtss, Herman Grievinck.
Erschenen Geerdt Locken Catharina Munsters eheluijde und Henrick ten Roller Aelcken Munsters eheluijde, die bekanden voer sich und haren erven, voer eene walbetaelde Somma geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft tho hebben an Johan Pillekes Geesken Drijhuijs eheluijden und haren erven, haer Verkoeperen Huijss und Hoff inden Darpe Aelten, mit eener sijdt negst und an Verkoepers Rollerss gront, gestalt dieselve affgepaelt is, mitter ander sijdt negst Saelcken Locken Huijss und Hoff in sijner bepalung gelegen, Voer anden Hoff, achter ten Deele an Verkoeperen, voort an Jan Nelckens und Jan Schaers goerdene schietende, mit desselven toebehoer und gerechticheit, voer doerslechtich kommerfrij, voerbeholden den Hoff ten Ahave gewoontlicken Thienden. Deses erfflick gecediert und uthgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Bij veronderpandung harer gueder. Sonder exception und argelist
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_405_1632.pdf]
Overige:
??-01.1652 Jan d’ Roller, jongman soone van zal Henrick de Roller tot Aelten ende Maria Stenniken, dochter van Jan Stenniken tot Bredevoortt gecopuleert 3 Febr.
Henrick heeft dus een zoon Johan of Jan die met Maria Stenneken trouwt maar in het familieregister is de vader van deze Johan ook een Johan en geen Henrick. De kinderen van Johan in het familieregister komen niet overeen met die van Henrick in Familysearch. Het familieregister is hier fout.
f. 5 – Mercurij 23 Januarij 1628 – Stadtholder Johan Nachtegaell, Coernoten Herman Steinrotz, Peter Everdtz, Herman Grievinck.
Erschenen Henrick te Roller, die bekande voer sich, Aelcken van Munster, sijner huijsfrouwen, daervoor de rato cavierende, und haren erven, voer eene walbetaelte Somma geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken
erffkoops avergelaten und verkofft tho hebben Casparen Schlosser, Stijnen Poppinck eheluide und oeren erven, een Hoexken Landes, tendens van haren Verkoperen Kamp, voer den Darpe Aelten, tusschen beijden wegen, in sijner
tegenwoordigen vohr und bepalong gelegen, mit eenen ende an S. Annen Vicarien Hoeffken, mitten anderen ende an Verkoeperen anderen grondt und landt gemelten Kamps, gestaldt t’selve affgepaelt is, schietende, mit sijn toebehoer und gerechticheit,voer doerschlechtich thendt, thinss, und kommerfrij, Deses gecediert und uthgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, verner und beter verschrijvong und erffvestniss gelaefft nae Landtrechte. Bij veronderpandongh sijner gueder. Sonder exceptie und argelist.
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_401_1628_.pdf]
fol. 10v –Mercurij 13 Februarij 1639 - Stattholder Franciscus Moselage, Cornoten Derick Brethouwer, Jan ten
Brincke, Jan Nachtegall, Herman Huijninck.
Erschenen Martina van Aelten weduwe van zal. Gerrit ten Ruller als Bestemoeder und Mumbarsche van zal.
Henrick ten Rullers hares soons onmondige kinderen mit Henrico van Basten dero rechten Doctoren haren tot
dese saken erkorenen und toegelatenen Mumbars, die bekande met authoriteit hares Mumbars vorss: voor
harer soons Henricks ten Rullers kinderen und erven voer eene walbetaelte summa geldes rechtes steden
ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an Jan ter Sligt, Aelken sijner
huijsfrouwen und haren erven die Koetell Mate Inden Kerspell Aelten ant Barler Goor in harer bepalongh
gelegen voor doerschlechtich kummerfrij, vorbeholden eenen gulden naer older gewoonte jaerlix tott stuijr der
schatting tot het Goedt Busche staende, und eenen Voerwegh daerdoor nae het parseell so koperen selffs
toestendich. Deses erfflick in qualiteit vorss. gecediert und uthgegaen daerop mit hant halm und monde
vertegen, wahrschap verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij
veronderpandongh harer Pleegkinderen vorschreven goederen, Sonder exception und argelist.
fol. 80 – Sabbati 27 Junij 1640 - Stattholder Franciscus Moselage cornoten Johan ten Berge Jan Wisselinck.
Erschenen Adrian Gebbinck die bekande voor sich und sijnen erven voor eene walbetaelte summa geldes rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben, averliet und verkofft hiermit und in krafft deses ahn Deefken Locken weduwe zal. Johan ten Driehuijs und haren erven, een Huijss und Hoff inden Darpe Aelten, mit eener sijdt naest zal. Jan Pillekes und zal. Henrick ten Rollers grondt, mitter ander naest zal. Gaeken Drentels Huijs und grondt gelegen, mit eenen ende voor ande Strate, achter ahn Herman Boomkamps hoff schietende, mit sijn toebehoer und gerechtigheit, gestalt hetselve hem van sijn zal. dochter Elsske, tijt hares levens huijsfrouw van Saelke Locken zal. angeerfft und angestorven. Deses in qualiteit vorss. erfflick gecediert und uhtgegaen, Daerop mit hant halm und monde vertegen, wahrschap verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandongh sijner goederen. Sonder exception und argelis. (http://www.heerlijkheidbredevoort.nl/documenten/Volontaire_protocollen_Bredevoort_1639-1640.pdf)
In 1640 is dus sprake van zaliger Henrick de Roller.
Henrick heeft bij overlijden nog vier levende kinderen omdat er wordt gesproken van een kwart deel van de erfenis. Dit kan inhouden dat Johanna of Willebrandt jong overleden zijn.
Sabbati 24 Aprilis 1624 – Stadtholder Johan ten Berge, Cornoten Peter Cloeck, Joannes Wisselinck.
In de marge : Aº1628 den 9 Junij bekande Henrick ten Roller ditselve affgeloest tesijn, Ergo Vacat.
Erschenen Aelcken ten Broecke wedtwe zaligen Michell Baurs, mit Peter Cloeck haren tot deser saecken erkorenen und toegelatenen Mombar, und sie Aelken als Moeder und Mombarsche harer Dochter Agnes, Die bekande in qualiteit
vorschreven und vermitz haren Mombar vorschreven,
Fol. 22 – voer sich, harer Dochter und erven voer eene walbetaelte Somma geldes, - daermit Michell Henrich und die sijnen affgeloest worden - bester gestaldt rechtens in pandtschap avergelaten und verkofft thoe hebben Henricke ten Roller, Aelken Munsters eheluijden und haren erven, haer alinge Behuijsongh binnen Bredeforth tegen de Stadtwall aver gelegen, achter an Andries van Zissers huijss schietende, mit sijn toebehoer und gerechticheit voer doerschlechtich kummerfrij uthgesondert die Camer daer Verkopersche tegenwoirdichlick inne woont. Deses gecediert und uthgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, beter verschrijvong und vestniss gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandong harer goeder, Die Loese mit het derde Jair offt Jaerlicx daer nae, een halff Jair te voren toeverkunden beijdersijdtz voerbeholden, und demnae op Philippi et Jacobi, mitte Somme van Vierdehalff Hondert gulden, ad twintich stuver t’stuck, Bredefortscher gangbarer geweerden, toe Loesen, Des hefft Henrick ten Roller vorschreven haer Aelcken Pandtverkopersche und mitbeschrevenen belaefft baven den Pantschillingk, Jaerlicx op Meij Twelff gulden obgemelter geweerden toetegeven, und sonder affbreuck tebetalen, Bij gelijcker veronderpandong sijner goeder. Sonder exception und argelist.
  [bron: RA_Bredevoort_inv_397_1624_.pdf]
Veneris 18. Februarij 1621 (?, lees 1625) – Stadtholder Herman Steinrotz, Cornoten Peter Everdtz, Lehnardt van Elverfelt.
Erschenen Henrick ten Roller, und bekande voer sich und sijnen erven, Dat hie dat Erff und goet ten Lohuis offwal op sijnen nhamen, dannoch in behueff sijnes Schweger Vaders Herman van Munster tho Lehne ontfangen tehebben, Sonder
argelist.
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_398_1625.pdf]
Henrick trouwde vóór 1621 [bron: http://familysearch.org/pal:/MM9.2.1/9VGV-HXT : accessed 2014-11-23), entry for Henrick de Roller] met Aelcken van Munsters.
Notitie bij het huwelijk van Henrick en Aelcken: Henrick ten Roller en Aelcken Munsters eheluijde. Henrick de Roller heeft Munsters kamp in Aalten. Zijn dezelfde personen http://www.heerlijkheidbredevoort.nl/documenten/Volontaire_protocollen_Bredevoort_1632.pdf.

Krijgt in 1621 goederen als leen van zijn schoonvader. http://www.heerlijkheidbredevoort.nl/documenten/Volontaire_protocollen_Bredevoort_1625.pdf

Familysearch geeft aan dat vrouw onbekend is.
Aelcken is geboren vóór 1600, dochter van Herman van Munsters.
Notitie bij de geboorte van Aelcken: Genoemd in testament van haar vader.
Aelcken is overleden na 17-06-1658, minstens 58 jaar oud.
Koop en verkoop:
Koopt Erff und Guedt Lutke Bockeler, Inden Ampte Bredevoort Kerspell Aelten Buerschap Barlo, van Erffgenamen van zal. Henrick Velthuijssen te Amsterdam. Lunæ 13 Aprilis 1641 - Stattholder Franciscus Moselage cornoten Jan ten Berge Peter Cloeck Erschenen die Ernvest und Voernehmer Derick van Bert Rentmeister der Stadt Wesel voor sich ende mede als Volmachtiger der Erffgenamen van zal. Henrick Velthuijssen, daervan genoechsame volmacht voor Burgemeisteren ende Regierders der Stadt Amstelredam, van Nicolaes Coqus als gedonnierde Voogd over die nagelaten Kinderen van Henrick Velthuijsen onder gemelter Stadt Segell in dato den eersten Septembris 1632 gepassiert, voorbrachte. Die bekande in qualiteit voorschreven voor sich ende sijner Principalen Constituenten erven, voor eene walbetaelte summa geldes rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an Martina van Aelten wed. van zal. Gert ten Ruller ter eener und die nagelatenen Kinderen van zal. Henrick ten Ruller bij zal. Aelken Munsters ehlick geprocreert ter ander sijde, Iederen ter Halffscheidt dat Erff und Guedt Lutke Bockeler, Inden fol.21 - Ampte Bredevoort Kerspell Aelten Buerschap Barlo in vordere bepalonghe gelegen, mitt desselven olde und nije toebehoer und gerechtigheit voor doorschlechtich thendt tinss und kummerfrij, allergestalt koepere t’selve in gebruijck hebben. Deses erfflick gecediert und uhtgegaen daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap verner undbeter verschrijvongh und erffvestnis gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandongh sijner und mitbeschreven goederen, hoe offt waer dieselve gelegen, sonder exception und argelist.   [bron: Van Batenborgh Stichting, Groenlo, www.vanbatenborgh.nl]
Overige:
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_398_1625.pdf]
Kinderen van Henrick en Aelcken:
2 Johanna de Roller, geboren vóór 06-1627 in Aalten. Volgt 1.1.2.
3 Sophia de Roller, geboren omstreeks 1629 in Aalten?. Volgt 1.1.3.
4 Jan (Johan) de Roller, geboren op 08-01-1632 in Aalten. Volgt 1.1.4.
5 Berendina (Bernarda) de Roller, geboren vóór 1638. Volgt 1.1.5.
1.1.2 Johanna de Roller is geboren vóór 06-1627 in Aalten [bron: Schatting], dochter van Henrick de Roller (zie 1.1) en Aelcken van Munsters. Johanna is overleden na 12-1679 in Bredevoort, minstens 52 jaar oud [bron: https://familysearch.org/ark:/61903/2:1:9VGV-HXT].
Notitie bij Johanna: Is dit dezelfde persoon als Jenniken de Roller, zie ’oveige’ waar in de akten beide namen door elkaar gebruikt worden., zie ook Waas
Overige:
Komt uit Emmerich naar Aalten. Als lidmaat ingeschreben ?? 1679 Johanna de Roller, wed. Waas samen met Aleijda Martina Waas (dochter?). jenneken Waas heeft zoon Henricus Heironymus.   [bron: Gelders Archief, 0176, 4.2, akte 31 pag 62, Didam 0176, ajte 454.11, pag 36]
Nederduits Gereformeerde Gemeente BREDEVOORT Doopboek periode 1651-1667.
??.03.1655 HENRICK, Jan de Roller en de Maria Stennikens.
g: Jenniken d’Roller vrouw van Doctor Wesselinck, Henrick d’Roller
laatste is de opa van Henrick maar wordt als overleden genoemd bij huwelijk van Jan en Maria.

Lunæ 1. Decembris 1656 - Stattholder Joost ter Vile Coernoten Peter Cloeck, Willem Hertlieff.
Erschenen Bernhardt Einhorn als Volmachtiger Des Heren Doctoren Hieronimi Wesselinck Joanna de Roller Eheluijden, ende Berndt van Vorden Sophia de Roller eheluijden, daervan ge
Fol 83 – noechsame Volmacht voor Diederich ter Vile ende Henrich Bekendorff Schepenen der Stadt Boecholt in dato den negenden Decembris st novo deses Jaers onder der Stadtt Boecholts Zegel voorbrachte, die bekande in cracht gemelter Volmacht ende Heren constituenten, deren huijsfrouwen ende erven, voor eene welbetaelde Summa geldes, rechtes steden ewigen ende onwederroeplicken erffkoops avergelaten ende verkofft te hebben anden Erachtbaren Lamberten van Tijll Schepen ende .... tott Wehrde Maria Kettijens eheluijden ende haeren erven, dat halve Erff ende guedt Mauritz, Item haer
achte deel des Erffs ende guedts Kleinen Buckels, Item Drie schepell Thendt roggen in Lenckhoff ende een achtendeel vanden Munsters Camp, alle inden Kerspell Aelten, inder Buhrschap Barlo an die Grievinck brugge respective gelegen, Deses in qualiteit vorss. erfflick gecediert ende uijtgegaen, daerop mit hant, halm ende monde vertegen, wahrschap, verner ende beter verschrijvongh ende vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh Sijnes Heeren PrincipalenConstituanten goederen, sonder Exception ende argelist.

(http://www.heerlijkheidbredevoort.nl/documenten/Volontaire_protocollen_Bredevoort_1655-1656.pdf)
Johanna trouwde, minstens 20 jaar oud, op 13-06-1647 in Terborg [bron: Van Batenborgh Stichting, Groenlo, www.vanbatenborgh.nl, gelders Archief Terborg, Arnhem, archief 176, inventaris­num­mer 1764.1, folio 18] met Hieronimus Wesselinck.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Hieronimus: Als Ruller in trouwboek.
Hieronimus is overleden vóór 1679.
Beroep:
Jurist
Titel:
dr.   [bron: Van Batenborgh Stichting, Groenlo, www.vanbatenborgh.nl]
Koop en verkoop:
Lunæ 1. Decembris 1656 - Stattholder Joost ter Vile Coernoten Peter Cloeck, Willem Hertlieff
Erschenen Bernhardt Einhorn als Volmachtiger Des Heren Doctoren Hieronimi Wesselinck Joanna de Roller Eheluijden, ende Berndt van Vorden Sophia de Roller eheluijden, daervan ge
Fol 83 – noechsame Volmacht voor Diederich ter Vile ende Henrich Bekendorff Schepenen der Stadt Boecholt in dato den negenden Decembris st novo deses Jaers onder der Stadtt Boecholts Zegel voorbrachte, die bekande in cracht gemelter Volmacht ende Heren constituenten, deren huijsfrouwen ende erven, voor eene welbetaelde Summa geldes, rechtes steden ewigen ende onwederroeplicken erffkoops avergelaten ende verkofft te hebben anden Erachtbaren Lamberten van Tijll Schepen ende .... tott Wehrde Maria Kettijens eheluijden ende haeren erven, dat halve Erff ende guedt Mauritz, Item haer achte deel des Erffs ende guedts Kleinen Buckels, Item Drie schepell Thendt roggen in Lenckhoff ende een achtendeel vanden Munsters Camp, alle inden Kerspell Aelten, inder Buhrschap Barlo an die Grievinck brugge respective gelegen, Deses in qualiteit vorss. erfflick gecediert ende uijtgegaen, daerop mit hant, halm ende monde vertegen, wahrschap, verner ende beter verschrijvongh ende vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh Sijnes Heeren Principalen Constituanten goederen, sonder Exception ende argelist.
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_419_1655-56.pdf]
Kinderen van Johanna en Hieronimus:
1 Aleijda Martina Wesselinck [1.1.2.1].
Notitie bij Aleijda: Relatie onzeker, zie ook Waas
2 Henricus Heironymus Wesselinck [1.1.2.2]. Hij is gedoopt op 12-05-1663 in Bocholt, St George.
Notitie bij Henricus: Relatie onzeker, zie ook Waas
1.1.3 Sophia de Roller is geboren omstreeks 1629 in Aalten? [bron: http://www.dutchgenealogy.nl/tng/getperson.php?personID=I37193&tree=bredevoort], dochter van Henrick de Roller (zie 1.1) en Aelcken van Munsters.
Notitie bij de geboorte van Sophia: Datum beredeneerd
Sophia is overleden na 25-06-1660, minstens 31 jaar oud.
Notitie bij Sophia: Wordt in 1645 lidmaat van de kerk in Aalten als Sophia ten Ruller (Gelders Archief Aalten, Arnhem, archief 176, inventaris­num­mer 4.2, folio 3)
Koop en verkoop:
25 juni 1660:
In de marge : Dr. Theben als volmr van d’H. Dr. Haeck volgens acte ondersijn Weled. handt vanden 21. Aprilis 1685 vertoont hefft het goedt d’Hackstege de wed.vrouw Douagaire van wijlen den Sinjeur Ritmeester Kroch verkofft ende opgedragen van het verbandt ontslagen ende daervan affstandt gedaen opden 5. Maij 1685 quod testor B. Mensinck Landtschrijver

Erschenen Sophia de Roller weduwe van wijlen Berent van Vorden geassisteert met Joost de Roller der rechten Dr. Alss haeren in deesen gekoren ende toegelaeten Momber, dewelcke in haer respective qualiteijten bekanden, van de Ernvesten ende hochgeleerden Johan Baptist Haeck der rechten doctor ende sijn Edl. Huijsfrouw deughdelijck ter causa van geliende penningen in haren hogsten noode ende ten haeren besten profite ontfangen toe hebben, die Summa van Twieduijsendt gulden t’stuck ad twintich str. hollandts gerekent Jaerlix op dagh ende datum onderschreven toe verpensionieren tegens Vijff percento binnen Zutphen off in der Crediteuren haer Edl. Erven ende Naecomlingen goedes beholdt, sonder kortinge van eenige lasten het sij verpondonge offte anders, vermitz ten reguarde van dien bij anticipatie een ende een quart van hondert allreets is geremittert, soo nochtans datt in cas van rente binnen die drie eerste maenden, nae den verschijns dagh niet moghte betaelt worden, die debitrice sall verplicht wesen in plaetz van Vijff toe geven ses per cento , stellende tott verseekerongh soo van Capitaell als de beloffden Interesse, vor een generaell onderpandt alle haere geriede ende ongeriede goederen, ende in specie haer Aenpaerten aen die goederen ende erven Mauritz, Hackstege ende Buckell in dese Ampte van Bredevoort gelegen mitzgaders seecker huijs in Aelten, ende daertoe gehoerende landerijen sijne allegaeder vrije ende onbesweert goedt, gelijck dan
oock tott meerdere vestenisse binnen gecompariert Johan de Roller met sijn huijsvrouw Maria Stennekes ende Isac van Isendorn mit sijn nomine uxoris (huisfrou) Bernardina de Roller, alss cohareden ende mede Erffgenahmen van den voorss. goederen ende hebben tott meerdere assecuratie sampt ende sonders alss selffs principalen harer Aenparten voor die voerschreven Somma ende Interesse verbonden, submitterende dieselve hinc inde ter parater executie, ende onder die Judicatuere van alle heeren hoven Richteren ende Gerichte, niet anders off dieselve met rechte daer voor weren ingewonnen Sonder sich met eenige Exceptien off beneficien van rechte daertegens toe sullen behelpen watt naemens dieselve oock mochten hebben, voerbeholdens die loos Kundigongh nae Landtrechte, mitz datt die wette een halffjaer vante bevoorens werde gedaen, Allet sonder fraude offte argelist.
(bron: Franciska Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 421 fol. 49v-50v)

Bezit de erven Mauritz, Hackstege ende Buckell in het kerspel Bredevoort en een huis in Aalten.

Erschenen Bernhardt Einhorn, als Volmachtiger van Berndt van Vorden Sophia de Roller eheluijden, daervan genoechsame Volmacht voor Diederich ter Vijle ende Henderich Bekendorff Schepenen der Stadt Boeckholt, in dato
Fol 83 v – den negenden Decembris st. no. deses Jaers voorbrachte, die bekande krafft gemelter Volmacht ende principalen Constituenten , huijsfrouwen ende deren erven, voor eene welbetaelde Summa geldes, rechtes stedigen ewigen ende onwederroeplicken erffkoops avergelaten ende verkofft te hebben an Ernachtbaren Lambertten van Tijll Maria Ketijens
eheluijden ende haeren erven, dat Erff ende Guedt Ganckfort oder Hackstege inden Kerspell Aelten Buhrschap Barlo gelegen, daerbeneffens den Vierden deell dess Munsterischen Camps bij den dorpe Aelten ande Grievinck brugge gelegenDeses erffelick gecediert ende uijtgegaen, daerop mit hant, halm ende monde vertegen, wahrschap, verner ende beter verschrijvongh ende vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh sijnes Principalen Constituenten goederen, Sonder exception ende argelist.
(http://www.heerlijkheidbredevoort.nl/documenten/Volontaire_protocollen_Bredevoort_1655-1656.pdf)
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_421_1659-1660.pdf]
Getuige bij:
geboorteaangifte Armgart Martijne de (te) Roller (geb. 1662) [zie 1.1.4.7]    [tante vaderszijde]
Sophia:
(1) trouwde, ten hoogste 25 jaar oud, vóór 1654 [bron: Zie doop kind] met Barend Willebrand. Barend is overleden na 1654.
(2) trouwde, minstens 25 jaar oud, na 1654 [bron: http://www.dutchgenealogy.nl/tng/getperson.php?personID=I37193&tree=bredevoort en Van Batenborg Stichting, Groenlo] met Berent van Vorden.
Notitie bij het huwelijk van Sophia en Berent: Zie doop kind van Sophia en Barend Willebrand.
Berent is overleden vóór 1660 [bron: http://www.dutchgenealogy.nl/tng/getperson.php?personID=I37193&tree=bredevoort].
Titel:
dr.
Koop en verkoop:
Lunæ 1. Decembris 1656 - Stattholder Joost ter Vile Coernoten Peter Cloeck, Willem Hertlieff
Erschenen Bernhardt Einhorn als Volmachtiger Des Heren Doctoren Hieronimi Wesselinck Joanna de Roller Eheluijden, ende Berndt van Vorden Sophia de Roller eheluijden, daervan ge
Fol 83 – noechsame Volmacht voor Diederich ter Vile ende Henrich Bekendorff Schepenen der Stadt Boecholt in dato den negenden Decembris st novo deses Jaers onder der Stadtt Boecholts Zegel voorbrachte, die bekande in cracht gemelter Volmacht ende Heren constituenten, deren huijsfrouwen ende erven, voor eene welbetaelde Summa geldes, rechtes steden ewigen ende onwederroeplicken erffkoops avergelaten ende verkofft te hebben anden Erachtbaren Lamberten van Tijll Schepen ende .... tott Wehrde Maria Kettijens eheluijden ende haeren erven, dat halve Erff ende guedt Mauritz, Item haer achte deel des Erffs ende guedts Kleinen Buckels, Item Drie schepell Thendt roggen in Lenckhoff ende een achtendeel vanden Munsters Camp, alle inden Kerspell Aelten, inder Buhrschap Barlo an die Grievinck brugge respective gelegen, Deses in qualiteit vorss. erfflick gecediert ende uijtgegaen, daerop mit hant, halm ende monde vertegen, wahrschap, verner ende beter verschrijvongh ende vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh Sijnes Heeren Principalen Constituanten goederen, sonder Exception ende argelist.
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_419_1655-56.pdf]
Martis 30. Martij 1652 –Stattholder Peter Cloeck Coernoten Johan ter Woort Stephen Wisselinck.
Erschenen Rudolphus Theben als Volmechtiger van Bernardt Willebrant genandt Vorden Sophia de Ruller eheluide, daervan genoechsame Volmacht voor Gerhardt Schrieck Furstliche Munstersche Richter der Stadt Bocholdt onder gemelter Stadts Segell in dato den 7. Aprilis naestleden onder Rudolph Frolicks GerichtSchrijvers handt exhibierde, die bekande in qualiteit voorss. in nahmen sijner Principalen constituenten, voor eene walbetaelde Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwederroepliken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben anden Edelen Ernuesten und hoochgelehrten Heer Henrichen van Basten dero Rechten Doctoren und Graffliche Bergische Rath Richarde de Ruller eheluiden
Fol 14 – und haeren erven datt Erff ende goedt Ganckfort allergestalt t’selvige mit sijne pertinentien recht und gerechtigheit kummerfrij in den Kerspel Aelten Buhrschap ……… (opengelaten) gelegen, deses in qualiteit vorss. erfflick gecediert ende uijtgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und erffvestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh sijner Principalen constituanten goederen, sonder exception und argelist.

Erschenen Bernhardt Einhorn, als Volmachtiger van Berndt van Vorden Sophia de Roller eheluijden, daervan genoechsame Volmacht voor Diederich ter Vijle ende Henderich Bekendorff Schepenen der Stadt Boeckholt, in dato
Fol 83 v – den negenden Decembris st. no. deses Jaers voorbrachte, die bekande krafft gemelter Volmacht ende principalen Constituenten , huijsfrouwen ende deren erven, voor eene welbetaelde Summa geldes, rechtes stedigen ewigen ende onwederroeplicken erffkoops avergelaten ende verkofft te hebben an Ernachtbaren Lambertten van Tijll Maria Ketijens eheluijden ende haeren erven, dat Erff ende Guedt Ganckfort oder Hackstege inden Kerspell Aelten Buhrschap Barlo gelegen, daerbeneffens den Vierden deell dess Munsterischen Camps bij den dorpe Aelten ande Grievinck brugge gelegen, Deses erffelick gecediert ende uijtgegaen, daerop mit hant, halm ende monde vertegen, wahrschap, verner ende beter verschrijvongh ende vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh sijnes Principalen Constituenten goederen, Sonder exception ende argelist
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_418_1652-54.pdf]
Mercurij 29 Septembris 1658 - Stadtholder Joost ter Vile. Coernoten Peter Cloeck, Willem Hertlieff,
Erschenen Berendt Gerwins in nahmen ende als Volmachtiger van Berendt van Vorden genant Willebrandt ende Sophia de Roller Eheluijden, daervan genoechsame Volmacht voor Henrick Bekendorst ende Schepenen der Stadt Boecholt onder gemelter Stadt Ingesegell in dato den negenden Octobris nijen Kalenders deses Jaers, oock onder haer Constituenten eijgen handen, voorbrachte, die bekanden krafft gemelter Volmacht ende constituenten sampt deren erven, voor eene welbetaelde Summa geldes, rechtes steden ewigen ende onwederroeplicken erffkoops avergelaeten ende verkofft te hebben ahn den Ersamen Isaac van Isendorn Bernarda de Ruller Eheluijden, haeren respectieve Swager ende Suster ende haeren Erven, een Vierdendeell van hett Erff ende goedt Ganckfort off Hackstege genant, inden Kerspell Aelten Buhrschap Barle gelegen, Item den
fol. 111 – haer toebehoeriges andeell den Vierdendeell vanden Munsters Kamp bij Aelten ahn die Grievinck brugge situirt, und dan oock den Vierdendeell van saligen Henrich de Rollers angeerbte behuijsunge binnen Aelten gelegen, Deses in qualiteit
vorschreven erfflick gecediert ende uijtgegaen. Daerop mit hant, halm ende monde vertegen, wahrschap und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh sijner Principalen Constituenten goederen, Sonder Exception ende argelist.
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_420_1657-1658.pdf]
Kind van Sophia en Barend:
1 Henric Willebrand [1.1.3.1], geboren [bron: Doopboek St George stadsarchief Bocholt]. Bij de geboorteaangifte van Henric waren de volgende getuigen aanwezig: NN Lameier en Anneken Willebrand. Hij is gedoopt op 09-04-1654 in Bocholt.
1.1.4 Jan (Johan) de Roller is geboren op 08-01-1632 in Aalten [bron: Familieregister De Roller], zoon van Henrick de Roller (zie 1.1) en Aelcken van Munsters.
Notitie bij de geboorte van Jan: Bij trouwen geboorteplaats Aalten. in "International Genealogical Index (IGI)," database, FamilySearch (http://familysearch.org/pal:/MM9.2.1/9VGV-HX2 : accessed 2014-11-23), entry for Jan de Roller geboorte 1625 en plaats van overlijden Aalten
Jan is overleden in 1666 in Bredevoort, 33 of 34 jaar oud [bron: Gelders Archief, trouwboek Bredevoort 1639-1681 (geen fout)].
Notitie bij Jan: Wordt ook Jan ten Roller genoemd. zie feiten
Religies:
(??-01.1652 Jan d’ Roller, jongman soone van zal Henrick de Roller tot Aelten ende Maria Stenniken, dochter van Jan Stenniken tot Bredevoortt gecopuleert 3 Febr)
Nederduits Gereformeerd
Vermeld:
Geld transactie. (Lunæ 31. Octobris 1659 - Drost ende Richter Georgh Nicolaes vander Lawick, Coernoeten Joost ter Vile, Willem Hertlieff.
In de marge : Aº 1675 den 26. April erschenen den Hr. Ritmeester Crock voor sijn WelEd. huisvrou ende erven de rato cavierende, ende bekande van dese Summa en interesse van die mombaren van zall. Jan ten Roller kinderen ten volle voldaen ende betaelt te sijn. Ergo vacat Quod testor T. Bronckhorst landtschrijver.

Erschenen Jan ten Roller Maria Stennekes Eheluijde, die bekanden voor sich ende haeren Erven, vanden E. ende Manhafften Willem Crock ende Juffer Margareta Gertruidt van Diepenbrock sijn huijsfrouw opgenomen ende welontfangen te hebben de Summa van Soevenhondert ende Vijfftich Caroli gulden hollantsche goede valuatie, Belovende dieselve Jaerlix ende alle Jaer, totter affloesse toe, dewelcke beijdersijts een Vierendeell Jaers van te voren sall moegen verkundigt worden, te willen verpensionieren tegens ses ten hondert, sonder eenige kortinge, waervan het eerste Jaer sall verschijnen op Martini 1660, Viertijn daege voor off nae onverhaelt. Ende also voorschreven Willem Crock in Comparanten huijs binnen Aelten wonende, so beloven dieselve meergemelte Crock daerin voor de olde huijr te laeten woonen, te weten voor die Summa
Fol. 28 – van Vijff ende Vijfftich gl. Vrij geldt sonder kortinge vande verpondinge totter tijtt die ontfangene Soevenhondert Vijfftich gl. ten vollen van Comparanten sullen gerestituert sijn. Sullende die Vijff ende Vijfftich gl. huijr tegens de pension
te liquidieren staen ende also bij Monsieur Krock Jaerlix an huijr noch uijtgekiert moeten worden tijn gl. sonder dat sijn E. Schuldigh sall wesen t’voorss. huijs te ruijmen als naer ontfanck vande voorss. 750 gl. Tott observantie van het welcke
hebben Comparanten alle haere geriede ende ongeriede goederen hebbende ende toekomende, vrijwilligh geaffectiert ende verbonden, Sonder exception ende argelist.)
  [bron: RA Bredevoort Inv. Nr. 421 – 1659-60]
Geld transactie. (Mercurij 24 Februarij 1658 - Drost ende Richter Georgh Nicolaes van der Lawick Coernoten: Peter Cloeck Willem Hertlieff
Erschenen Jan ten Roller Mariken Stennekes Eheluijden, die bekanden voor sich ende haeren erven, voor eene welbetaelde Summa geldes ondergemelt rechter Jaerlixer pension avergelaten ende verkofft te hebben
fol. 71 – an Berndt den olden Schulte ten Borninckhave, Hendersken eheluijden ende haeren erven Achtentwintichstenhalven dall., den dall. ad dertich stuiver, den stuiver tott vijfftijn placken gerekent, Jaerlix op Heijlige DrieKoningen ende op
DrieKoningen 1659 eerst toe verschijnen, stellende daervoor t’onderpande alle hare geriede ende ongeriede goederen, om sich daeran gemelter pension, sampt hoofftsum, hinder kosten ende schaeden mit pendinge nae Landtrechte te verhaelen. Die Loesse een Vierendeell Jaers te voren te verkundigen beijdersijts voorbeholden ende demnae op DrieKoningen viertijn daegen daernae onverhaelt mitter Somma van Vijffhondert Dall. obgemelte gewerden te loessen, alles bij peen van pendinge als vorschreven. Sonder exception ende argelist)
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_420_1657-1658.pdf]
Familieregister:
pag. 98, 193.
Getuige bij:
geboorteaangifte Anneken Henricx (geb. 1656)
geboorteaangifte Henrick Vrendt (geb. 1652)
Jan trouwde, 20 jaar oud, op 03-02-1652 in Bredevoort [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Bredevoort trouwboek 1639-1681] met Maria Stenne(i)kens, ongeveer 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-02-1652 in Bredevoort [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Bredevoort trouwboek 1639-1681].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: Roller, d’, Jan, z.v. wijl. Hendrick de R. tot Aalten en Maria Stennikens, d.v.Jan S. tot Bredevoort, ??.1/3.2.1652 Bredevoort en ook Stenniken, Maria, d.v.Jan S. tot Bredevoort en Jan d’ Roller, j. z.v. wijl. Hendrick de R. tot Aalten, ??.1/3.2.1652 Bredevoort. (bron: De Alfabetische Registers op de Huwelijken van Aalten, Bredevoort, Dinxperlo, Lichtenvoorde, Silvolde, Terborg, Varsseveld, Winterswijk en de Kruiskapel te Hemden).
Maria is geboren omstreeks 1630 in Bredevoort, dochter van Jan Stenne(i)ken en Maeijken van der Halle. Maria is overleden na 1686 in Bredevoort, minstens 56 jaar oud [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Overlijden klopt niet, bron nakijken. Maria leeft langer dan Jan zie proces in gelders archief.
Bredevoor trouwboek Nederduitsgereformeerd 1639-1681 ??-??-1666 [gestorven]
Jan Pannebackers vrouw gnt Aelttjen Wissinck en sijn suster Deve Olden Henrick Praest mette vrou Albert Burgemrs vrou, Willem Raesvelts, Geesken Woorts, Geesken Oijnck, Harmen Mentincks, (mr) Jan d’ Roller en vrou, Jacob Doncker, Geertt Wesselinck.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 98, 193.
Overige:
Overlijden is onduidelijk.
Kinderen van Jan en Maria:
1 Maria de Roller, geboren op de 16e in Bocholt, Bredevoort. Volgt 1.1.4.1.
2 Cornelia de Roller, geboren op de 16e in Bocholt, Bredevoort. Volgt 1.1.4.2.
3 Marijken (Maicken) de Roll(d)er, gedoopt in 04-1653 in Bredevoort. Volgt 1.1.4.3.
4 Henrick de Roller, gedoopt in 03-1655 in Bredevoort. Volgt 1.1.4.4.
5 Gerrit Jan de Roller [1.1.4.5]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Ribbers [zie 1.2] [aangetrouwde oudoom vaderszijde] en Isaac van Issendoorn (ovl. na 1660) [zie 1.1.5] [aangetrouwde oom vaderszijde]. Hij is gedoopt in 11-1657 in Bredevoort [bron: Gelders Archief, Bredevoort doopboek 1651-1667, Gelders archief 176, inventaris­num­mer 4.2, folio 234].
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Overige:
Krijgt legaat van Geetruit van der Hallen.
legatierende voorts aen der voorss. Eheluijden twie andere
kinders Hendrick ende Gerhard Jan de Roller elck Vijfftigh Rijks Dll.
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_421_1659-1660.pdf]
6 Aeltjen Cattrijne de Roller, gedoopt in 02-1660 in Bredevoort. Volgt 1.1.4.6.
7 Armgart Martijne de (te) Roller, gedoopt in 07-1662 in Bredevoort. Volgt 1.1.4.7.
8 Sigismund de Roller, gedoopt in 10-1664 in Bredevoort. Volgt 1.1.4.8.
1.1.4.1 Maria de Roller is geboren op de 16e in Bocholt, Bredevoort [bron: Familieregister De Roller, nog controleren], dochter van Jan (Johan) de Roller (zie 1.1.4) en Maria Stenne(i)kens. Maria is overleden [bron: Familieregister De Roller, nog controleren].
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 98, 193.
Maria trouwde [bron: Familieregister De Roller, nog controleren] met Derk Emden. Derk is overleden [bron: Familieregister De Roller, nog controleren].
Beroep:
Burgemeester (te Arnhem.)
Familieregister:
pag. 193.
Kind van Maria en Derk:
1 Gerhard Johan Emden [1.1.4.1.1], geboren [bron: Familieregister De Roller, nog controleren]. Gerhard is overleden [bron: Familieregister De Roller, nog controleren]. Gerhard bleef ongehuwd.
Familieregister:
pag. 193
1.1.4.2 Cornelia de Roller is geboren op de 16e in Bocholt, Bredevoort [bron: Familieregister De Roller, nog controleren], dochter van Jan (Johan) de Roller (zie 1.1.4) en Maria Stenne(i)kens. Cornelia is overleden.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 98, 196, 321, 322.
Cornelia trouwde [bron: Familieregister De Roller, nog controleren] met Daniel de Leeuw.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Daniel: Dit huwelijk is erg onwaarschijnlijk en er is een grote kans dat het familieregister hier fout is. Daniel de Leeuw trouwt volgens o.a.( http://www.geni.com/people/Daniel-de-Leeuw/6000000018782318125) niet met een Cornelia de Roller maar een Cornelia Henriette van Weede.
Daniel is geboren op 11-11-1677.
Notitie bij Daniel: Burgemeester te Utrecht, 2 kinderen
Beroep:
Burgemeester (te Utrecht.)
Familieregister:
pag. 196, 321, 322.
Kinderen van Cornelia en Daniel:
1 Daniel de Leeuw [1.1.4.2.1], geboren [bron: Familieregister De Roller, nog controleren].
Notitie bij de geboorte van Daniel: Zijn ouders (Daniel de Leeuw en Cornelia de Roller) in het familieregister komen niet overeen met verschillende internet bronnen voor zijn zus Catharina. Daniel is op internet niet te vinden. Daarom net als zus losgekoppeld van Daniel de Leeuw en Cornelia de Roller.
Familieregister:
pag. 196, 321.
2 Catharina de Leeuw [1.1.4.2.2], geboren [bron: Familieregister De Roller, nog controleren].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Ouders (Daniel de Leeuw en Cornelia de Roller) in het familieregister komen niet overeen met verschillende internet bronnen. Daarom is ze losgekoppeld van deze ouders. De ouders zijn volgens internet Daniel de Leeuw en Catharina de Hochepied.
1.1.4.3 Marijken (Maicken) de Roll(d)er, dochter van Jan (Johan) de Roller (zie 1.1.4) en Maria Stenne(i)kens. Bij de geboorteaangifte van Marijken waren de volgende getuigen aanwezig: Berendjen de Roller, Jan Stenne(i)ken (ovl. 1676) [grootvader moederszijde] en Geertruijt van der Hallen (1581-na 1659) [oudtante moederszijde]. Zij is gedoopt in 04-1653 in Bredevoort [bron: Gelders Archief, Bredevoort doopboek 1651-1667]. Marijken is overleden na 1711, minstens 58 jaar oud.
Overige:
Krijgt legaat van Geetruijt van der Hallen.
Somma van Sesshondert gulden, neffens een Obligatie slaende op Me Vrouw van Hambroeck cum interesse so ten tijde van haer overlijden mochten achterstendigh zijn, als mede een kiste met linnen ende andere mobilen staende binnen Zutphen, ende ten lesten haer beste bedde met sijn toebehoer, dergestalt dat dit kindt comende voor haer toe sterven t’gedonatierde sall devolvieren op die gene die wederom Maijken off bij gebreck van dien naer naer hare donatrice Gertrud mochte genomineert worden,
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_421_1659-1660.pdf]
Getuige bij:
geboorteaangifte Maria Hengeveld (geb. 1677)
geboorteaangifte Adriana van den Enden (geb. 1711)
geboorteaangifte Johannes Jansen (geb. 1682)
Marijken trouwde met Cornelis van den Enden.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Indexing Project (Batch) Number: C90173-5 , System Origin: Netherlands-ODM , GS Film number: 108629
Cornelis is overleden na 1711.
Getuige bij:
geboorteaangifte Adriana van den Enden (geb. 1711)
Kinderen van Marijken en Cornelis:
1 Aedriaen van den Enden [1.1.4.3.1]. Bij de geboorteaangifte van Aedriaen waren de volgende getuigen aanwezig: Hans Cristoffel van Keppel en Aeltjen Cattrijne de Roller (geb. 1660) [zie 1.1.4.6] [tante moederszijde]. Hij is gedoopt in 01-1680 in Bredevoort [bron: Doopboek Bredevoort].
Notitie bij de geboorte van Aedriaen: ??.01.1680 AEDRIAEN, Cornelis van den Enden en Maeijken de Roller. de p: Hans Christoffel van Keppel capitien, Adaleijda Catrijna de Roller
2 Peter van den Enden [1.1.4.3.2]. Hij is gedoopt op 04-09-1681 in Arnhem [bron: Familysearch.org].
Notitie bij de geboorte van Peter: Indexing Project (Batch) Number: C90173-5 , System Origin: Netherlands-ODM , GS Film number: 108629
3 Jan van den Enden [1.1.4.3.3]. Hij is gedoopt op 23-05-1683 in Arnhem [bron: Familysearch.org]. Jan is overleden vóór 1688 in Arnhem, ten hoogste 5 jaar oud.
4 Dirck van den Enden [1.1.4.3.4]. Hij is gedoopt op 19-01-1687 in Arnhem [bron: Familysearch.org]. Dirck is overleden vóór 1692 in Arnhem, ten hoogste 5 jaar oud.
5 Jan van den Enden [1.1.4.3.5]. Hij is gedoopt op 01-10-1688 in Arnhem [bron: Familysearch.org].
6 Cornelia van den Enden [1.1.4.3.6]. Zij is gedoopt op 14-11-1690 in Arnhem [bron: Familysearch.org].
7 Dirck van den Enden [1.1.4.3.7]. Hij is gedoopt op 23-09-1692 in Arnhem [bron: Familysearch.org, https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecm1778468/718855].
Notitie bij de geboorte van Dirck: Indexing Project (Batch) Number: C90173-5 , System Origin: Netherlands-ODM , GS Film number: 108629
8 Johanna van den Enden [1.1.4.3.8]. Zij is gedoopt op 11-11-1698 in Arnhem [bron: Familysearch.org].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Indexing Project (Batch) Number: C03553-9 , System Origin: Netherlands-EASy , GS Film number: 108629 , Reference ID: v 121
1.1.4.4 Henrick de Roller, zoon van Jan (Johan) de Roller (zie 1.1.4) en Maria Stenne(i)kens. Bij de geboorteaangifte van Henrick was de volgende getuige aanwezig: Jenniken de Roller. Hij is gedoopt in 03-1655 in Bredevoort [bron: Bredevoort doopboek 1651-1667].
Beroep:
Chirurgijn. (te Arnhem.)   [bron: Muschart fiche 84i, de Roller]
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 98, 194.
Overige:
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_421_1659-1660.pdf]
Krijgt legaat van Gertruid vander Hallen.
legatierende voorts aen der voorss. Eheluijden twie andere
kinders Hendrick ende Gerhard Jan de Roller elck Vijfftigh Rijks Dll
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_421_1659-1660.pdf]
Volgens familieregister kinderloos. Trouwt met burgerdochter uit Arnhem en krijgt daardoor 1n 1680 het burgerrecht van Arnhem. Burgerboek Arnhem 4-8-1680 (2000-1224 archiefcode).
Henrick trouwde, 24 jaar oud, op 28-06-1679 in Arnhem [bron: Familysearch.org] met Jenneken Otten, ongeveer 24 jaar oud. Jenneken is geboren omstreeks 1655.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 194.
Kinderen van Henrick en Jenneken:
1 Jan de Roller [1.1.4.4.1]. Hij is gedoopt op 11-10-1682 in Arnhem [bron: Familysearch.org].
Notitie bij de geboorte van Jan: Indexing Project (Batch) Number: C90173-5 GS Film number: 108629
Religie:
Nederduits Gereformeerd   [bron: Familysearch.org]
2 Maria Elisabeth de Roller, gedoopt op 25-07-1684 in Arnhem. Volgt 1.1.4.4.2.
3 Hendrina de Roller [1.1.4.4.3]. Zij is gedoopt op 25-08-1687 in Arnhem [bron: Familysearch.org].
Notitie bij de geboorte van Hendrina: Indexing Project (Batch) Number: C90173-5 , System Origin: Netherlands-ODM , GS Film number: 108629
Hendrina is overleden op 01-08-1740 in Arnhem, 52 jaar oud [bron: Gelders Archief, 0176, 160].
Religie:
Nederduits Gereformeerd   [bron: Familysearch.org]
1.1.4.4.2 Maria Elisabeth de Roller, dochter van Henrick de Roller (zie 1.1.4.4) en Jenneken Otten. Zij is gedoopt op 25-07-1684 in Arnhem [bron: Familysearch.org].
Notitie bij de geboorte van Maria: Indexing Project (Batch) Number C90173-5 GS Film number 108629
Religie:
Nederduits Gereformeerd   [bron: Familysearch.org]
Maria trouwde, 23 jaar oud, op 25-02-1708 in Arnhem [bron: Familysearch.org] met Everhardus Breukel.
lening:
003_423 -
Regest 276 Everhardus Breuckers en Maria Elisabeth de Roller e.l. veklaren deugdelijk en wel schuldig te zijn aan en ten behoeve van de Heer Johan van Essen, burgemeester der stad Zutphen en gecommitteerde ter Vergadering van Haar Hoog mog., de somma van 2300 Caroli gl., welke somma zij, comparanten, beloven jaarlijks te zullen verpensioneren met 4 gl. 16 stuiver 6 penningen per cent [enz.], tot nakoming van hetgeen voorzegd de comparanten verbinden hun personen, gerede en ongerede goederen en tot meerder securiteit des rentheffers verhypothekeren hun huis met de brouwerij neffens nog een klein huisken daaraan, voorts de grond, waarop dezelve huizen staan, mitsgaders de hof achter het grote huis, tezamen gelegen op de Beek tussen de erfenissen van de weduwe Derck Pauw ter eenre- en Huijbert Duijm ter andere zijde [enz.];
Datering:
07-04-1722
Folio:
249v-250r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
423 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal) ]
Kinderen van Maria en Everhardus:
1 Henriette Breukel [1.1.4.4.2.1]. Zij is gedoopt op 16-06-1709 in Arnhem [bron: Familysearch.org].
Notitie bij de geboorte van Henriette: Indexing Project (Batch) Number: C03553-9 , System Origin: Netherlands-EASy , GS Film number: 108629 , Reference ID: v 121
Henriette is overleden vóór 1717, ten hoogste 8 jaar oud.
2 Jan Hendrik Breukel [1.1.4.4.2.2]. Hij is gedoopt op 30-11-1710 in Arnhem [bron: Familysearch.org, https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecm1778468/2031942].
Notitie bij de geboorte van Jan: Indexing Project (Batch) Number: C03553-9 , System Origin: Netherlands-EASy , GS Film number: 108629 , Reference ID: v 121
3 Henrietta Breukel [1.1.4.4.2.3]. Zij is gedoopt op 21-10-1717 in Arnhem [bron: Familysearch.org, https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecm1778468/2119460].
Notitie bij de geboorte van Henrietta: Indexing Project (Batch) Number: C03553-9 , System Origin: Netherlands-EASy , GS Film number: 108629 , Reference ID: v 121
4 Gerhardina Goudina Breukel [1.1.4.4.2.4]. Zij is gedoopt op 17-02-1720 in Arnhem [bron: Familysearch.org].
5 Everhardus Breukel [1.1.4.4.2.5]. Hij is gedoopt op 29-01-1722 in Arnhem [bron: Familysearch.org, https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecm1778468/1174783].
Notitie bij de geboorte van Everhardus: Indexing Project (Batch) Number: C03553-7 , System Origin: Netherlands-EASy , GS Film number: 108629 , Reference ID: v 121
6 Johanna Hendrica Breukel [1.1.4.4.2.6], geboren [bron: Familysearch.org]. Zij is gedoopt op 08-05-1726 in Arnhem [bron: Familysearch.org].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Indexing Project (Batch) Number: C03553-7 , System Origin: Netherlands-EASy , GS Film number: 108629 , Reference ID: v 122
1.1.4.6 Aeltjen Cattrijne de Roller, dochter van Jan (Johan) de Roller (zie 1.1.4) en Maria Stenne(i)kens. Bij de geboorteaangifte van Aeltjen waren de volgende getuigen aanwezig: Berendjen de Roller, Henrick IX van Basten tot Efinck (±1634-1701) [zie 1.2.1] [neef van vader] en Johanna Locken (±1640-1677) [zie 1.2.1] [aangetrouwde nicht van vader]. Zij is gedoopt in 02-1660 in Bredevoort [bron: Bredevoort doopboek 1651-1667].
Notitie bij de geboorte van Aeltjen: idem met Alyda Catrina de Rollers
Notitie bij Aeltjen: Geboorte datum kinderen klopt niet. Moet vermoedelijk na 1685 zijn.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 98, 195, 319, 320.
Overige:
Geboortedata kinderen kloppen niet. Zijn overgenomen uit familieregister.
Getuige bij:
geboorteaangifte Aedriaen van den Enden (geb. 1680) [zie 1.1.4.3.1]    [tante moederszijde]
Aeltjen trouwde, 24 jaar oud, op 31-01-1685 in Arnhem [bron: Familysearch.org] met Bartholomeus Backer.
Notitie bij het huwelijk van Aeltjen en Bartholomeus: Volgens het familieregister zijn er al vanaf 1673 kinderen. Is de trouw datum goed?
Alyda Catrina De Rollers, mentioned in the record of Bartholomeus Backer and Alyda Catrina De Rollers.
Name: Bartholomeus Backer;
Spouse’s Name: Alyda Catrina De Rollers;
Event Date: 31 Jan 1685;
Event Place: Nederlands Hervormde Kerk, Arnhem, Gelderland, Netherlands
Indexing Project (Batch) Number: M91779-1 , System Origin: Netherlands-ODM , GS Film number: 108632.
Notitie bij Bartholomeus: Schout te Doetinchem, 1 kind.
Beroep:
Schout (te Doetinchem.)
Familieregister:
pag. 195, 319, 320.
Kinderen van Aeltjen en Bartholomeus:
1 Cornelis Backer [1.1.4.6.1], geboren op 07-01-1673 in Doetinchem [bron: Familieregister De Roller, nog controleren]. Cornelis is overleden vóór 1680, ten hoogste 7 jaar oud [bron: Familieregister De Roller, nog controleren].
Familieregister:
pag. 195.
Overige:
Jong gestorven.
2 Jacoba Contantia Backer [1.1.4.6.2], geboren op 12-03-1674 in Doetinchem [bron: Familieregister De Roller, nog controleren].
Notitie bij de geboorte van Jacoba: verwijzing naar pag 319 in familieregister is niet juist er zijn twee Jacoba Contantina’s verwisselt door de opsteller van het familieregister.
Familieregister:
pag. 195, 319.
3 Maria Ida Backer [1.1.4.6.3], geboren op 17-05-1676 in Doetinchem [bron: Familieregister De Roller, nog controleren].
Notitie bij Maria: Volgens familieregister getrouwd met Alard Schimmelpenninck. Deze Alard is getrouwd met een NN Backer volgens het Vaderlands Woordenboek. Volgens Genealogie Van der Mersch-De Knijff is Alard met een Geertruid Backer getrouwd. Ik ga er van uit dat deze laatste correct is en koppel Alard aan een Geertruid en niet aan Maria Ida.
Familieregister:
pag. 195, 320.
4 Johan Backer [1.1.4.6.4], geboren op 08-06-1677 in Doetinchem [bron: Familieregister De Roller, nog controleren].
Familieregister:
pag. 195.
5 Hendrik Backer [1.1.4.6.5], geboren op 12-06-1679 in Doetinchem [bron: Familieregister De Roller, nog controleren].
Familieregister:
pag. 195.
6 Cornelis Backer [1.1.4.6.6], geboren op 04-12-1680 in Doetinchem [bron: Familieregister De Roller, nog controleren].
Familieregister:
pag. 195.
7 Gerhard Backer [1.1.4.6.7], geboren op 29-01-1683 in Doetinchem [bron: Familieregister De Roller, nog controleren].
Familieregister:
pag. 195.
1.1.4.7 Armgart Martijne de (te) Roller is geboren [bron: Gelders Archief, Nederduits Gereformeerde Gemeente Bredevoort 1651-1667], dochter van Jan (Johan) de Roller (zie 1.1.4) en Maria Stenne(i)kens. Bij de geboorteaangifte van Armgart waren de volgende getuigen aanwezig: Sophia de Roller (±1629-na 1660) [zie 1.1.3] [tante vaderszijde] en Sibylla van Basten (1641-1727) [zie 1.2.4] [nicht van vader]. Zij is gedoopt in 07-1662 in Bredevoort [bron: Bredevoort doopboek 1651-1667].
Religie:
Nederduits Gereformeerd (Wordt lidmaat Nederduits gereformeerde gemeente te Silvolde dec 1679.)   [bron: Gelders Archief]
Armgart trouwde, 27 jaar oud, op 14-04-1690 in Amsterdam [bron: Ondertrouw gegevens Stadsarchief Amsterdam] met Jacob Fredricksz, 24 of 25 jaar oud. Jacob is geboren in 1665 in Arnhem.
1.1.4.8 Sigismund de Roller is geboren [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Bredevoort 1651-1676], zoon van Jan (Johan) de Roller (zie 1.1.4) en Maria Stenne(i)kens. Bij de geboorteaangifte van Sigismund was de volgende getuige aanwezig: Johannes de Wolffs (geb. ±1640). Hij is gedoopt in 10-1664 in Bredevoort.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Sigismund trouwde, 22 jaar oud, op 21-01-1687 in Arnhem [bron: Familysearch.org] met Beertje Bos.
1.1.5 Berendina (Bernarda) de Roller is geboren vóór 1638 [bron: http://www.dutchgenealogy.nl/tng/getperson.php?personID=I37193&tree=bredevoort], dochter van Henrick de Roller (zie 1.1) en Aelcken van Munsters.
Notitie bij de geboorte van Berendina: Datum beredeneerd, in https://familysearch.org/ark:/61903/2:1:9VGV-HXT rond 1642.
Berendina is overleden na 25-06-1660, minstens 22 jaar oud [bron: Van Batenborgh Stichting, Groenlo, www.vanbatenborgh.nl].
Koop en verkoop:
Mercurij 29 Septembris 1658 - Stadtholder Joost ter Vile. Coernoten Peter Cloeck, Willem Hertlieff
Erschenen Berendt Gerwins in nahmen ende als Volmachtiger van Berendt van Vorden genant Willebrandt ende Sophia de Roller Eheluijden, daervan genoechsame Volmacht voor Henrick Bekendorst ende Schepenen der Stadt Boecholt onder gemelter Stadt Ingesegell in dato den negenden Octobris nijen Kalenders deses Jaers, oock onder haer Constituenten eijgen handen, voorbrachte, die bekanden krafft gemelter Volmacht ende constituenten sampt deren erven, voor eene welbetaelde Summa geldes, rechtes steden ewigen ende onwederroeplicken erffkoops avergelaeten ende verkofft te hebben ahn den Ersamen Isaac van Isendorn Bernarda de Ruller Eheluijden, haeren respectieve Swager ende Suster ende haeren Erven, een Vierdendeell van hett Erff ende goedt Ganckfort off Hackstege genant, inden Kerspell Aelten Buhrschap Barle gelegen, Item den haer toebehoeriges andeell den Vierdendeell vanden Munsters Kamp bij Aelten ahn die Grievinck brugge situirt, und dan oock den Vierdendeell van saligen Henrich de Rollers angeerbte behuijsunge binnen Aelten gelegen, Deses in qualiteit vorschreven erfflick gecediert ende uijtgegaen. Daerop mit hant, halm ende monde vertegen, wahrschap und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh sijner Principalen Constituenten goederen, Sonder Exception ende argelist.
Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 420 fol. 110v, 111
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_420_1657-1658.pdf]
Overige:
Geslachteregister Van Basten, Batenburg Van Basten Batenburg geeft aan dat Anna Sibilla en Bernardina (Berendina) zussen zijn met als ouders Jan de Roller en Geertrude Weening. Voor Anna Sibila kan dit kloppen. Trouwregister spreekt van dochter van Jan de Roller. Bernardina is volgens geboorte register een dochter van Henrich de Roller. Hier is iets fout. Men trouwt als gereformeerd maar zou volgens geslachtsregister van Van Basten, Batenburg en Van Basten Batenburg tot 1700 katholiek geweest zijn.
Berendina trouwde vóór 21-05-1656 in Aalten [bron: Geslachtsboek Van Basten, Batenburg, Van Basten Batenburg, Het Utrechts Archief, 711, 97, pag 516] met Isaac van Issendoorn, nadat zij op 30-12-1654 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan [bron: Utrecht, archief 711, inventaris­num­mer 97, 14-01-1655, Utrecht NH trouwen 1641-1659, folio 516]. Isaac is geboren in Utrecht, zoon van Abraham van Isendoorn en Elisabeth Andries Vogelensangh. Isaac is overleden na 25-06-1660 [bron: Van Batenborgh Stichting, Groenlo, www.vanbatenborgh.nl]. Isaac is weduwnaar van Sara van Hardhals (ovl. vóór 1654).
Titel:
Baron.   [bron: Geslachtsboek Van Basten, Batenburg, Van Basten Batenburg]
Overige:
Eodem die 21 maij 1656 - Stattholder Joost ter Vile, Coernoten Jan ten Brincke, Jan Nachtegall
Erschenen Isaac van Isendoorn met sijn huijsfrow Gertijen de Roller, naer dat sij van hem Comparant haren Ehman wegens die Momberschap was ontslagen, ten overstaen van Dr. Roller haeren in desen erkorenen ende toegelatenen Momber, ende exhibierden den Gerichte haere veslotene is positie, ende uijtersten wille tuschen hun eheluijden opgericht, versoekende dieselve ten protocolle geregistriert ende nae doode vande Erst haerder eehluijden overleden, Gerichtlicken Fol 56 – geopent, ende den inholt van dien achtervolgt te worden, Alles sonder exception ende argelist. Wie is Gertijen de Roller? Isaac is getrouwd met Berendina.
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_419_1655-56.pdf]
vanaf 1655     Pinksteren 1655 lidmaat geworden in Aalten.   [bron: Gelders Archief 176, inventarisnummer 4.2, folio 8]
vanaf 1694     Overleden voor huwelijk zoon Abraham, zie huwelijks akte.
Getuige bij:
geboorteaangifte Gerrit Jan de Roller (geb. 1657) [zie 1.1.4.5]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
Kinderen van Berendina en Isaac:
1 Emmerens van Issendoorn, geboren na 1654. Volgt 1.1.5.1.
2 Everdina van Issendoorn [1.1.5.2], geboren [bron: Gelders Archief 0176, inv 1.1, pag 11]. Zij is gedoopt op 30-09-1666 in Aalten [bron: https://www.netherlandsgenealogy.com/getperson.php?personID=I36197&tree=bredevoort].
1.1.5.1 Emmerens van Issendoorn is geboren na 1654 [bron: https://www.netherlandsgenealogy.com/getperson.php?personID=I36197&tree=bredevoort], dochter van Isaac van Issendoorn en Berendina (Bernarda) de Roller (zie 1.1.5).
Overige:
1683 lidmaat kerk Aalten   [bron: Gelders Archief 176, invnr 4.2, folio 64]
Emmerens:
(1) trouwde, ten hoogste 41 jaar oud, op 12-05-1695 in Aalten [bron: Gelders Archier Toegangnr: 0176, Invnr: 3.2 Pag: 90] met Berent Prins, nadat zij op 27-04-1695 in ondertrouw zijn gegaan. Berent is overleden vóór 1700.
(2) trouwde, ten hoogste 46 jaar oud, op 10-12-1700 in Aalten [bron: Gelders Archief toegnr 0176, Invnr: 3.2, Pag 134] met Johan van Coeverden.
1.2 Richarda de Roller is geboren omstreeks 1607 [bron: http://www.vicarie.org/geschiedenis/van_Basten], dochter van Geert de Roller (zie 1) en Martina van Aalten. Richarda is overleden vóór 23-04-1696, ten hoogste 89 jaar oud [bron: http://www.vicarie.org/geschiedenis/van_Basten].
Notitie bij overlijden van Richarda: Zie testament van 23 april 1696.
Religie:
Rooms Katholiek.
Richarda:
(1) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, in 1637 [bron: http://www.vicarie.org/geschiedenis/van_Basten] met Hendrick VII van Basten zu Hardenberg, ongeveer 29 jaar oud. Hendrick is geboren omstreeks 1608 [bron: http://www.vicarie.org/geschiedenis/van_Basten], zoon van Herman III van Basten zu Hardenberg en Wijchmoedt Huijssinck. Hendrick is overleden in 1655 in Münster ?, ongeveer 47 jaar oud [bron: http://www.vicarie.org/geschiedenis/van_Basten]. Hendrick is weduwnaar van Sibylla Weening (Weninck) (±1612-1635), met wie hij trouwde op 27-07-1632 in Vreden [bron: http://www.vicarie.org/geschiedenis/van_Basten].
Beroepen:
Advocaat, Grafflicher Bergschen Rhaedt, gevolmachtigde van de bisschop van Münster in 1652.   [bron: Van Batenborgh Stichting, Groenlo, www.vanbatenborgh.nl]
Burgemeester te Groenlo.
Opleiding:
Universiteit.
Titel:
J.U.D.
Koop en verkoop:
fol. 34 - Sabbati 21 Aprilis 1649 - Stattholder Joost ter Vijle Rentmr. Coornoten: Peter Cloeck, Meister Jan ter Woorth
Erschenen Rudolphus Frolick uijth cracht van Volmacht op hem van die Weledle Diederich van Rhemen tott Cortenhorn ende vrouwe Anna van Voorth Eheluijden in desen jaer 1649. op den 29 April nijen stijls voor Gerhardt van Schrieck, furstlicher Munsterische Richter der Stadt ende Ambts Bocholt, sambt Andries van Aelten ende Herman Brauns als curgenoten gepassiert ende verzegelt, oock van Justo Harkinck alss gerichtschrijver onderteickent, in desen Edelen Gerichte getoont, overgegeven, gelesen ende voor goet gekent ende hefft in derselver qualiteit bekandt voor eene genoechsame endesijnen Principaelen welbetaelde Somma van penningen, in eenen rechten steden ewigen ende onwederroeplicken Erffkoop gecediert ende getransportiert t’ hebben, ende transportierde crafft deses ahn
fol. 34 vº- den Edelen Doctor Henrrick van Basten, Grafflicher Bergschen Rhaedt, Richarda de Ruller, Eheluijden ende derselven Erffgenahmen, die goederen ende Erven Wissinck ende Dijrkinck, so alss dieselve mett allen olden ende nijen kennelicken pertinentien ende toebehoeringen, sampt recht ende gerechtigheiden, niet daervan uhtbescheiden, sijn gelegen in desen Ambt van Bredevoort int Kerspell van Wenterswick in die Buehrschap van Miste, und kummerfrij allodiale goederen, daerop Volmachtiger voorschreven mit handt, halm ende mondt heefft gedaen behooorlicke ende gewoontlicke Erffvestenisse, verclarende daermede sijne Principaelen van die gemelte twie Erven ende goederen onterfft, ende die voorschreven Coopers voor haer ende derselver Erffgenamen daeran wederom geerfft te sullen sijn ende blijven, gelaevende
oock allen voorkummer deser verkoffter ende opgedragener goederen afftedoen, alssmede onder verbandt sijner Principaelen goederen, waer ende in wat Heeren landen die nu oft hiernamaels antoetreffen, wahr ende wahrschap ende ten allen tijden vorderen Erffvestenisse naer Landtrechte te doen, sonder exception, fraude offte argelist.
  [bron: pdf/RA_Bredevoort_Inv_416_1648-49.pdf]
fol. 51 – Lunæ 10 Februraij 1645 - Stattholder Joost ter Vile Rentmr. Cornoten Johan ten Berge, PeterCloeck
Erschenen Doctor Henrick van Basten mit sijn huijsfrouwe Richarda de Ruller ter eener ende Frederick van Basten ende Mechtelt van Iserloe eheluiden ter anderer sijden, die bekanden voor sich ende oere Erffgenahmen, in eenen onwederroeplicken erffkoop d’Eene ahn den anderen avergelaten ende verkofft te hebben, overlieten ende verkofften cracht deses hare respective alinge halffscheidt van de goederen Ubbinck ende Havestee resepectivelick int Dorp Wenterschwick ende inde Brinckhorne met haer alinge olde ende nije toebehoer sambt recht ende gerechticheit in hare kundtbare limiten ende bepalingen gelegen, ende hun ten beiden sijden bij Maechgescheidt ende deilongen van olderlicke naelatenschap toegevallen, also ende dergestalt, dat nu vorder Dr. Basten ende desselffs huisfrow ewigh ende erffelick hebben ende beholden sullen het alinge ende geheele Erve ende guet Ubbinck ende Frederick van Basten met sijn huijsfrow gelijckfalls alinck ende int geheel die voornoembde Havestede, allet kummerfrij, behalven den hun ten beijden sijden kennelicken uhtganck enden dat met consent des Leenheren die Leenplicht uijth het goet Ubbinck in die Havestede gelecht ende t’goedt Ubbinck tott een vrij allodiall goet gemaeckt is, bekennende hij Frederick van Basten
fol.51 v – met sijn huijsfrouwe desswegent als wegens die beteringe des goedts Ubbinck genoechsam vanden vorschreven Dr. Basten ende desselffs Huijsfrow gecontentiert ende bevrediget te sijn, ende hebben also beide parthijen op die voornomde beide goederen tott elckes behoeff met hant, halm ende mondt vertegen, waerschap ende erffvestenisse ten Landt- ende Leenrechte, d’ene den anderen belovende, onder verbandt over respective persohnen ende goederen ,allet trouwelick, sonder fraude off argelist.

Erschenen Dr. Henrick van Basten die bekande bij Revers voor sich ende sijnen Erffgenahmen dat offwel op huijden ahn sijn Broeder Frederick van Basten pure opdracht van de halffscheidt van de Havestede gelegen in die Brinckhuerne gedaen hadde, dat nochtans vermogens het originele contract, sulx
daermede die meinongh hadde, dat bij aldien sijn broeder binnen den tijtt van Drie Jahren die alinge Havestede verkopen willen ende dieselve int geheell ghiene twelffhondert Daler solle konnen uhtbrengen, dat hij sulx alssdan wilde suppleren offte daervoor die Havestede ahnnehmen.
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_414_1644-1645.pdf]
Jovis 5. Junij 1651 - Stattholder Joost ter Vile Rentmr. Coernoten Peter Cloeck, Joannes ter Woort.
Erschenen Dr. Henrick van Basten, die bekande voor sich Richarda de Ruller, sijner huijsfrouwen daervoor de rato cavierende, und sijnen erven, voor eene eene walbetaelde Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwederroeplicken
erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an Herman Bonnekers Stijne eheluijden und haeren erven
Fol 65 a- een stucke Bowlandts genant die Ubbinck bree inden kerspell Wenterschwick Darp Buerschap gelegen omtrent van vijff schepel geseij, mit eener sijdt naest naest Bonnekers Hoevelstucke mitten ander naest Boesincks Compaell, mit enen ende naest Bonnekers plas, mitten anderen an Bonnekers Kloetken schietende mit sijn toebehoer und gerechtigheit voor doorschlechtich kummerfrij, uijtgesondert gemein Heeren schattingen ende beswaer, Deses erfflick
gecediert ende uijtgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh sijner goederen, sonder exception und argelist.
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_417_1650-51.pdf]
Lunæ 12. Julij 1652 - Stattholder Joost ter Vile Coornoten Peter Cloeck Stephan Wisselinck
Fol 28 - Erschenen die WelEdell. Jr. Jan Erick van Broeckhuijsen, die bekande voor sich sijn Weled. Huijsfrouw ende Erven voor eene genoechsame ende welbetaelde Summa van penningen, daervan mits desen quitierende, gecediert ende opgedragen te hebben, cedierde ende transportierde Krafft deses, in eenen steden vasten ende eewighduijrenden erffkoop, aen den E. Doctor Henrick van Basten desselves huijsfrow Richarda de Roller ende derselven Erven, sijn Weledl. Erve ende goedt Alberdinck, mett alle desselven goedes olde ende nije toebehoer, sampt allet geene Rotman ende Tubes daervan in gebruick hebben, mett allen recht ende gerechtigheiden van dien, niet daervan uijtgesondert so als sulx alles
int Kerspell van Wenterschwick in die Buhrschap van Cathen is gelegen, ende sulx voor een kummervrij ende onbeswaert goedt, uijtgesondert dat het aant Furstendom van Gelre ende Graeffschap van Zutphen wordt gerecognosciert voor Leen
ten Zuthphensche Rechten ende daer hett is thijndt plichtigh aant huijs van Pleckenpoel het eene Jaer mett Negendehalff schepell ende het andere Jaer mett
Fol 28 v – Negen schepell Rogges, ende den bloedigen tijnden, sonsten van allen anderen uijtganck ende lasten vrij, behalven Duijsent Rijxdall. so Joost Schutte daerin bevestiget heefft, und hefft daerop mitt handt halm ende monde tott behoeff van voorn. H. Dr. Basten desselven huijsfrouw ende Erven gedaen Erffvertichnisse, ende sich ende sijn Erven daermede van datselve goedt onterfft, ende d’voorn. Dr. Basten desselffs huijsfrouw ende Erven daermede wederom aengeerfft, Ende voorts wahr ende wahrschap onder verbandt van sijn Weledl. goederen geloofft als Landtrechtens, in specie van sijn Weledl. halve erff ende goedt Wassinck gelegen in die Heerlickheidt Lechtenvoorde Buhrschap Vrageren, ende halve Erve ende goedt Wehinck gelegen inde heerlickheit Borculoe Kerspell Giesteren.
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_418_1652-54.pdf]
Overige:
Huwelijk met Sibylla Weening staat onder parenteel Weening.
Huwelijk met Richarda de Roller staat onder parenteel Geert de Roller.
Koopt in 1637 samen met Henrick de Roller goed Efing ieder voor een gelijk deel.   [bron: Unser Bocholt 1962, pp 20]
(2) trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op 08-12-1655 in Bocholt [bron: Trouwboek St George Bocholt, Stadsarchief Bocholt en Van Batenborgh Stichting, Groenlo] met Hendrik Ribbers. Bij het kerkelijk huwelijk van Richarda en Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Hermans Bruns, Jacobo Franke, Henricus Berbardus Ribbers en Rutgers Romünde.
Notitie bij het huwelijk van Richarda en Hendrik: Notitie bij huwelijk `In der Ulenflugt’?
Getuigen behoren tot patriciaat van Bocholt, mededeling archivaris Stadsarchief Bocholt, de heer W. Tembrink.
Beroep:
Schepen te Bocholt   [bron: Van Batenborgh Stichting, Groenlo, www.vanbatenborgh.nl]
Overige:
Hij heeft twee kinderen bij Richarda.
Getuige bij:
geboorteaangifte Gerrit Jan de Roller (geb. 1657) [zie 1.1.4.5]    [aangetrouwde oudoom vaderszijde]
Kinderen van Richarda en Hendrick:
1 Henrick IX van Basten tot Efinck, geboren omstreeks 1634. Volgt 1.2.1.
2 Godfried Frederick van Basten, geboren omstreeks 1638. Volgt 1.2.2.
3 Wiegmoed Martina van Basten [1.2.3], geboren omstreeks 1639 [bron: ORA Borculo 389]. Bij de geboorteaangifte van Wiegmoed was de volgende getuige aanwezig: Willeke Dirching. Wiegmoed is overleden in 1698, ongeveer 59 jaar oud.
4 Sibylla van Basten, geboren op 27-06-1641 in Bocholt. Volgt 1.2.4.
1.2.1 Henrick IX van Basten tot Efinck is geboren omstreeks 1634, zoon van Hendrick VII van Basten zu Hardenberg en Richarda de Roller (zie 1.2). Bij de geboorteaangifte van Henrick was de volgende getuige aanwezig: Johannes Zoeks?.
Notitie bij de geboorte van Henrick: Zie ook ora Borculo 389 blz 91v-93v.
Henrick is overleden in 1701, ongeveer 67 jaar oud [bron: Geslachtsboek Van Basten, Batenburg, Van Basten Batenburg].
Opleiding:
Universiteit. (Rechten)
Overige:
Erft huis Efing   [bron: Unser Bocholt 1962, pp 20]
Getuige bij:
geboorteaangifte Aeltjen Cattrijne de Roller (geb. 1660) [zie 1.1.4.6]    [neef van vader]
11-07-1662     kerkelijk huwelijk Joost de Roller (1629-1666) en Sibylla van Basten (1641-1727) [zie 1.2.4]    [broer bruid]   [bron: trouwboek St George, Bocholt, pag 129 (Bisdom Archief Munster), http://www.vicarie.org/geschiedenis/van_Basten]
Henrick trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 20-11-1664 in Bocholt [bron: http://www.vicarie.org/geschiedenis/van_Basten] met Johanna Locken, ongeveer 24 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1640, dochter van Jan Locken en Anna Bocholt.
Notitie bij de geboorte van Johanna: beredeneerd.
Johanna is overleden op 17-01-1677, ongeveer 37 jaar oud [bron: http://www.vicarie.org/geschiedenis/van_Basten].
Koop en verkoop:
Fol 47 – Mercurij 20. Februarij 1656 - Stattholder Joost ter Vile Coernoten Derck Bredthouwer, Jan ten Brincke, Jan Nachtegall, Herman Huijninck.
Erschenen Aleff Packebier die bekande voor sich ende sijnen mede Erffgenaemen ende Erven, voor eene welbetaelde Summa geldes, rechtes stedigen ewigen ende onwederroeplicken erffkoops avergelaten ende verkofft te hebben an Johanna Locken naegelatene Dochterken van zal. Jan Locken, ende haeren erven, die gerechte halftscheidt ende ahn Jan Doeinck Hilleken van Aelten eheluijden, ende Dries ten Drijhuijs Steffenken Janssen eheluijden ende haren respective Erffen, die ander gerechte halffscheidt van een stuck bowlandts inden Barlschen Ess, ongefehr van Vijff schepels geseij, mitt eener sijdt langes den Wegh, mitt der ander an Oijnck Winckell gelegen, mit eenen einde an Doeijnck landt, mitten
anderen an Oijnck landt schietende, mit desselven toebehoer ende gerechtigheijt, voor doorschlechtigh kummerfrij, Deses erfflick gecediert ende uijtgegaen, daerop mit hant, halm ende monde vertegen, wahrschap,verner ende beter verschrijvong ende vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh sijner goederen, sonder exception ende argelist.
Fol 81 – Mercurij 30. Novembris 1653 - Stattholder Joost ter Vile, Coernoten Derck Bredthouwer, Jan ten Brincke, Herman Huininck, Jan Nachtegall
Erschenen Rotger ten Gussinckloe als Momber van Joanna Locken, ende Matthias van Elverfelt als substitueerde van Hr. Doctore Hieronymo Wesselinck, mede Momber van voornoembde Joanna Locken, die bekanden in qualiteit voorss. voor eene welontfangene somma geldes, rechtes steden ewigen ende onwederroeplicken erffkoops avergelaten ende verkofft te hebben an Jan Cappers Derissken Eheluijden ende haeren erven een gerecht Vierdepart vant Erve ende goedt Velthuijs inden Kerspell Aelten Buerschap Hoerne gelegen, voor doorslechtigh kummerfrij, sulcker gestalt als noch een Vierdepart Coeperen Cappers ende twie Vierdeparten den Voogt Elverfelt toestendigh, deses erfflick gecediert ende uijtgegaen, daerop mit hant, halm ende monde vertegen, wahrschap, verner ende beter verschrijvongh ende vestnis gelaefft nae
Landtrechte, bij verbandt harer Comparanten pupillen goederen, sonder exception ende argelist.
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_418_1652-54.pdf]
Getuige bij:
geboorteaangifte Aeltjen Cattrijne de Roller (geb. 1660) [zie 1.1.4.6]    [aangetrouwde nicht van vader]
Kinderen van Henrick en Johanna:
1 Hendrick X Jan van Basten tot Efinck [1.2.1.1], geboren [bron: http://www.vicarie.org/geschiedenis/van_Basten].
2 Frederik III Herman van Basten tot Efinck [1.2.1.2], geboren [bron: http://www.vicarie.org/geschiedenis/van_Basten].
3 Friedericus IV van Basten tot Efinck [1.2.1.3], geboren op 07-12-1670 in Bocholt [bron: http://www.vicarie.org/geschiedenis/van_Basten].
4 Anna Wichmod van Basten tot Efinck [1.2.1.4], geboren op 31-07-1672 in Bocholt [bron: http://www.vicarie.org/geschiedenis/van_Basten].
5 Hermannus Gerhardus van Basten tot Efinck [1.2.1.5], geboren op 26-06-1674 in Bocholt [bron: http://www.vicarie.org/geschiedenis/van_Basten].
1.2.2 Godfried Frederick van Basten is geboren omstreeks 1638, zoon van Hendrick VII van Basten zu Hardenberg en Richarda de Roller (zie 1.2). Bij de geboorteaangifte van Godfried was de volgende getuige aanwezig: Susanne van Geumen?.
Notitie bij de geboorte van Godfried: Zie ook ora Borculo 389 blz 91v-93v 1687.
Opleiding:
Universiteit. (Rechten)
Godfried trouwde, ongeveer 22 jaar oud, in 12-1660 in Bredevoort met Susanna van Gemert.
Notitie bij het huwelijk van Godfried en Susanna: Basten, van, Godfrid, van Bocholt, en Susanna van Gemert, van Bredevoort inhibition facta a Matre Godefridj. pridie januarij -- sine rations et absgen fundamento (verhinderd door de moeder van Godfrid de dag na januari zonder reden en grond)
??.12.1660 (gehuwd bij de papen, daarna te Bredevoort) Bredevoort (bron: De Alfabetische Registers op de Huwelijken van Aalten, Bredevoort, Dinxperlo, Lichtenvoorde, Silvolde, Terborg, Varsseveld, Winterswijk en de Kruiskapel te Hemden)
Susanna is een dochter van Peter van Gemert. Susanna is overleden vóór 1699.
Kinderen van Godfried en Susanna:
1 Gerrit Jan van Basten [1.2.2.1], geboren [bron: http://www.vicarie.org/geschichte/von_basten?setlang=deu].
2 Henricus VIII van Basten [1.2.2.2], geboren in 04-1661 in Bredevoort [bron: http://www.vicarie.org/geschichte/von_basten?setlang=deu]. Bij de geboorteaangifte van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Casper Evers, Peter van Gemert [grootvader moederszijde] en Rijd?? te Roller. Hij is gedoopt in Bredevoort.
Notitie bij de geboorte van Henricus: Te Roller staat als te Ruller in de doopakte en voornaam is niet goed te lezen kan ook Rijck zijn maar een voornaam beginnend met Rij... komt niet bij de De Rollers voor. Gezien de relatie tussen de De Rollers en de familie Van Basten kan het goed zijn dat deze Rijd? een De Roller is en geen te Ruller. In de doopboeken van Bredevoort komt de verschrijving de-te bij de De Rollers regelmatig voor. In het Duitstalige gebied wordt de naam Roller regelmatig als Ruller geschreven. (Gelders Archief Bredevoort, Arnhem, archief 176, inventarisnummer 9, folio 60)
Religie:
Nederduits Gereformeerd
3 Anna van Basten, geboren in 06-1663 in Bredevoort. Volgt 1.2.2.3.
4 Petrus Jacobus 1 van Basten [1.2.2.4], geboren in 09-1665 in Bredevoort [bron: http://www.vicarie.org/geschichte/von_basten?setlang=deu]. Petrus is overleden in 09-1665 in Bredevoort, geen maand oud.
5 Harmen Joost van Basten, gedoopt in 04-1667 in Bredevoort. Volgt 1.2.2.5.
6 Petronella van Basten, geboren in 03-1670 in Dinxperlo. Volgt 1.2.2.6.
7 Elardus van Basten [1.2.2.7], geboren omstreeks 03-10-1675 in Aalten [bron: http://www.vicarie.org/geschichte/von_basten?setlang=deu].
8 Petrus Jacobus 2 van Basten [1.2.2.8], geboren omstreeks 28-10-1677 in Aalten [bron: http://www.vicarie.org/geschichte/von_basten?setlang=deu].
9 Frederick V van Basten [1.2.2.9], geboren in 1689 [bron: http://www.vicarie.org/geschichte/von_basten?setlang=deu]. Frederick is overleden na 07-03-1723, minstens 34 jaar oud [bron: http://www.vicarie.org/geschichte/von_basten?setlang=deu].
1.2.2.3 Anna van Basten is geboren in 06-1663 in Bredevoort [bron: http://www.vicarie.org/geschichte/von_basten?setlang=deu], dochter van Godfried Frederick van Basten (zie 1.2.2) en Susanna van Gemert. Anna trouwde, 36 jaar oud, op 14-08-1699 in Dinxperlo met Johannes van Hulst.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Johannes: Basten, van, Anna, j.d.v.Godfrijd Frederick van B. woonachtig in Suderwick, en Johannes van Hulst, j.man z.v. Hendrick van H. woonachtig tot Wesel, 23.7./14.8.1699 ( met att. naar elders) Dinxperlo. (bron: De Alfabetische Registers op de Huwelijken van Aalten, Bredevoort, Dinxperlo, Lichtenvoorde, Silvolde, Terborg,Varsseveld, Winterswijk en de Kruiskapel te Hemden)
Johannes is een zoon van Hendrick van Hulst.
1.2.2.5 Harmen Joost van Basten is geboren [bron: http://www.vicarie.org/geschichte/von_basten?setlang=deu], zoon van Godfried Frederick van Basten (zie 1.2.2) en Susanna van Gemert. Bij de geboorteaangifte van Harmen was de volgende getuige aanwezig: Sibylla van Basten (1641-1727) [zie 1.2.4] [tante vaderszijde]. Hij is gedoopt in 04-1667 in Bredevoort [bron: Bredevoort doopboek 1651-1667]. Harmen:
(1) trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 23-04-1699 in Dinxperlo met Johanna Margrieta van Reestepad.
Notitie bij het huwelijk van Harmen en Johanna: Basten, van, Harmen Joost, j.man z.v. Godfried Frederick van B. weduwnaar in de Suderwick, en Johanna Margrieta van Reestepad, j.d.v.wijl. Jan R. in leven Rentmeester der stad Rees, woonachtig aldaar, 23.4.1699 Dinxperlo.
Basten, Hermannus Jodocus, weduwnaar van Anna Margrieta Reheberth, woonachtig tot Rees, en Anna Elsebeen Corts, d.v.wijl. Hans C. van Bredevoort, 10.6.1705 Bredevoort (bron: De Alfabetische Registers op de Huwelijken van Aalten, Bredevoort, Dinxperlo, Lichtenvoorde, Silvolde, Terborg, Varsseveld, Winterswijk en de Kruiskapel te Hemden).
Johanna is een dochter van Jan van Reestepad. Johanna is overleden vóór 1705.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 10-06-1705 in Bredevoort met Anna Elsebeen Corts. Anna is een dochter van Hans Corts.
1.2.2.6 Petronella van Basten is geboren in 03-1670 in Dinxperlo [bron: http://www.vicarie.org/geschichte/von_basten?setlang=deu], dochter van Godfried Frederick van Basten (zie 1.2.2) en Susanna van Gemert. Petronella trouwde, 33 jaar oud, op 19-08-1703 in Dinxperlo met Meijnard van Hooven.
Notitie bij het huwelijk van Petronella en Meijnard: Basten, van, Petronella, j.d.v.Godfried Fredrick van B.en Meijnard van Hooven, j.man z.v. wijl. Hendrick van H. gebr. Zellem in Westphalen, b. woonachtig in Suderwick, 9.7/19.8.1703 Dinxperlo (bron: De Alfabetische Registers op de Huwelijken van Aalten, Bredevoort, Dinxperlo, Lichtenvoorde, Silvolde, Terborg, Varsseveld, Winterswijk en de Kruiskapel te Hemden)
Meijnard is een zoon van Hendrik van Hooven.


handtekening_joost_de_roller.jpg
2 Handtekening Joost de Roller
1.2.4 Sibylla van Basten is geboren op 27-06-1641 in Bocholt [bron: Familieregister De Roller, nog controleren], dochter van Hendrick VII van Basten zu Hardenberg en Richarda de Roller (zie 1.2). Sibylla is overleden op 08-10-1727 in Groenlo, 86 jaar oud [bron: Familieregister De Roller, nog controleren].
Notitie bij Sibylla: Basten, van, Sibilla, moeder van De Heer Jan Henrick Roller (bron: De Alfabetische Registers op de Huwelijken van Aalten, Bredevoort, Dinxperlo, Lichtenvoorde, Silvolde, Terborg, Varsseveld, Winterswijk en de Kruiskapel te Hemden).
Religie:
Rooms Katholiek.
Vermeld:
(Getuige bij doop, Nederduits Gereformeerde Gemeente Bredevoort, Doopboek periode 1651-1667
??.04.1667 HERMAN JODOCUS, Gofrid Frederick van Basten en Susanna van Gemert g: Sibilla van Basten w.[eduwe] Dr Jan de Roller (dit is Joost de Roller))
  [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Bredevoort, Doopboek periode 1651-1667]
Familieregister:
pag. 97, 192.
Overige:
Volgens familieregister De Roller zijn haar ouders Hendrik Jan van Basten en Antonia Weenink. Dit klopt niet met de gegevens van de Van Basten stamboom en het testament van Richarda de Roller. Opvallend is dat Richarda de Roller en de vader van Richarda, Geert de Roller, niet in het familieregister voorkomen terwijl alle zijtakken tot in de 19e eeuw zijn uitgewerkt. Wat is hier aan de hand?
Getuige bij:
geboorteaangifte Armgart Martijne de (te) Roller (geb. 1662) [zie 1.1.4.7]    [nicht van vader]
geboorteaangifte Harmen Joost van Basten (geb. 1667) [zie 1.2.2.5]    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte Joost Gerhard de Roller (1704-1765) [zie 1.2.4.3.2]    [grootmoeder vaderszijde]
Sibylla:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 11-07-1662 in Bocholt [bron: trouwboek St George, Bocholt, pag 129 (Bisdom Archief Munster), http://www.vicarie.org/geschiedenis/van_Basten] met Joost de Roller (afb. 2), 32 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Sibylla en Joost waren de volgende getuigen aanwezig: Michael I van Basten (geb. 1633) [broer bruid] en Henrick IX van Basten tot Efinck (±1634-1701) [zie 1.2.1] [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Sibylla en Joost: Joost en Sibylla zijn volgens het trouwboek St. George, pag. 129, Bisdom Archief Munster, in 3e graad verwant. Vermoedelijk is dit geteld volgens het Canonieke recht. Dan zijn de overgrootouders van Sibylla of Joost degene waar de lijnen samenkomen. Of deze lijn via de De Rollers loopt is onduidelijk. Vanuit Sibylla geteld zijn dat de ouders van Geert de Roller. Vanuit Joost gerekend zijn het volgens het familieregister Lambert de Roller en Albartha van Brienen. Deze zijn beide jong overleden en hadden, volgens het familieregister, 1 zoon en 1 dochter (zie parenteel Lambert de Roller). Het is niet duidelijk hoe dit zit. Ook is het vreemd dat Geert de Roller en Richarda de Roller, resp. de opa en moeder van Sibylla van Basten, niet in het familieregister voorkomen.
Joost is geboren in 12-1629 in Bocholt [bron: Familieregister De Roller, nog controleren], zoon van Johan? de Roller en N.N.2. Hij is gedoopt op 17-12-1629 in Groll/Groenlo.
Notitie bij de geboorte van Joost: Volgens familieregister De Roller is Joost in Bocholt geboren. Trouwakte van zoon Johan Henrick zegt Groll. In het familieregister dat door Lambert Tieleman is geschreven stond Groll dat is doorgehaald en verbeterd in Boekholt. Het is ook mogelijk dat Joost in Bocholt is geboren vanwege de betere medische zorg maar in Groll is gedoopt. Zie Nederduits Gereformeerde Gemeente Bredevoort trouwboek 1639-1681.
Joost is overleden op 04-10-1666 in Tussen Arnhem en Zutphen, 36 jaar oud [bron: Aantekeningen van Van Sontsveld in Nederlandse Leeuw. https://resolver.kb.nl/resolve?urn=dpo:9519:mpeg21:pdf].
Notitie bij Joost: Merk op dat Joost in de datering van de hierboven afgebeelde brief zowel de Juliaanse als Gregoriaanse kalender gebruikt.
Beroepen:
Advocaat (Martis 2. Octobris 1661 - Drost und Richter Gosewijn Wilhelm vander Lawick, Coernoeten Caspar Everts, Gerhardt van Hengel.
Erschenen Joost de Roller der rechten Dr. Als volmachtiger van den Hoochedelgeboren Heere Johan van Welfeldt Heere tot den Diepenbroeck ende Arenshorst cracht speciale procuratie alhier in den gerichte vertoont de dato den 11. deses onder Segel der Stadt Boeckholt ende handt of onderteickeninge van Johan Cohaus Gerichtschrijver ende heeft alhier iudicialiter
Fol. 36 v – geexhibeert seecker besloten testament bij Heere Principael op den voors. dach ende voor (den) selven gerichte versoeckende dat ten (saecke) van die Drentische goederen alhier in den (Ampt) gelegen ‘tselve testament gelijckfalls moge geagnosciert ende daervan acte ten protocolle geinsinueert worden ten fine als Landtrechtens.
T Gerichte gesien hebbende het selvige testament besloten ende besegelt met het ordinaris segel des Ampts ende Stadt Boeckholt alsmede die gerichtelijcke volmacht op Hr. Comparant gepassiert, accordeert het versoeck van comparant ende ordiniert dat desen, neffens bovenstaende mach geprothocolleert worden, Actum ut supra.)
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_422_1661.pdf]
Advocaat. (Vanaf 1653 werkzaam als jurist.)
Als coornoot (Fol. 66 – Eodem Martis 27. Novembris 1660 - Drost und Richter Georgh Niclaes vander Lawick, Coornoten Joost de Roller der Rechter Dr., Willem Hertlieff.
Erschenen in Persohn Conradus Swart ende Mechtelt Nachtegal, ende nae voorgaende drie kerckelijcke Proclamatien sonder inrede ende tegenspraecke hebben haere Echtschap onder sich ende aen handen des Heeren Drosten geboerlick gesolemnisiert.)
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_421_1659-1660.pdf]
Als coornoot (Fol. 66 – Eodem Martis 27. Novembris 1660 - Drost und Richter Georgh Niclaes vander Lawick, Coornoten Joost de Roller, der Rechter Dr., Willem Hertlieff.
Erschenen in Persohn Conradus Swart ende Mechtelt Nachtegal, ende nae voorgaende drie kerckelijcke Proclamatien sonder inrede ende tegenspraecke hebben haere Echtschap onder sich ende aen handen des Heeren Drosten geboerlick
gesolemnisiert.)
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_421_1659-1660.pdf]
Coornoot (Fol 82 - Jovis 15 Decembris. 1653 - Stattholder Joost ter Vile, Coernoten Dr. Joost de Roller, Rudolph Theben
Erschenen Henrick Meisters swack van lijve, dannoch door Godts genade goedes verstandts ende sijner sinnen well mechtigh, die bekande vrijwillich ende walbedechtlick voor sich und sijnen erven, dat hij uijt sonderlinge hem daertoe bewegende erhefflicken oorsaeken ende lieffden sijner Lieve huijsfrouw Enneken Vockinck uijt Wijrte int Kerspell
Borcken, in alle sijnen goederen niet uijtgesondert, betuchtiget hebben wilde, doende sullx krafft deses, gestalt dat sie
dieselve haere levenlanck sall hebben ende beholden, ende daervan ter noottrufft leven, nae haeren dooden dieselve an sijnen kinderen wederom te vervallen ende t’erven, Alles sonder Exception ende argelist)
  [bron: RA_Bredevoort_Inv_418_1652-54.pdf]
Raad fiscaal bij het Hof van Justitie te Berlijn en burgemeester te Bocholt. (Deze beroepen zijn vermeld in het familieregister. Alleen voor het beroep jurist heb ik bewijzen.)   [bron: Familieregister De Roller, nog controleren]
vanaf 1666     Advocaat (Ondertekend een voor mij onleesbare acte samen met Michiel van Basten.)   [bron: ORA Landdrostambt Zutphen – Toegangsnummer 3021 – Inventarisnummer 762]
Opleiding:
Universiteit.
Religie:
Rooms Katholiek.
Titel:
J.U.D.
Familieregister:
pag. 49, 97, 192.
Overige:
Geboren in Groll volgens trouwboek Bredevoort, volgens familieregister De Roller geboren in Bocholt. In het stadsarchief Bocholt is de naam De Roller onbekend (bezoek archief juni 2014 en 2016) de naam de Ruller komt wel voor. In de DTB boeken komt alleen Richarda de Roller voor als getuige. Joost heeft een broer Antonij die in onvolledige processen (ECAL, ORA Groenlo, civiele rechtspraak, onvolledige processen 20-6-1652) wordt genoemd.   [bron: Trouwboek Bredevoort]
overlijden volgens bijbel Van Sontsvelt op 1-10-1666. Volgens kb gegevens op 4-10-1666
Getuige bij:
geboorteaangifte Willem Wisselink (geb. 1654)
(2) trouwde, minstens 25 jaar oud, na 1666 [bron: http://www.vicarie.org/geschiedenis/geslacht-van-basten/] met Bernhard Huntelaer. Bernhard is een zoon van Gerrit Hunteler en Cunera Kelt. Bernhard is overleden vóór 01-04-1685 in Groenlo [bron: http://www.vicarie.org/geschiedenis/geslacht-van-basten/].
Kinderen van Sibylla en Joost:
1 Johan Henrick de Roller, geboren in 09-1663 in Bocholt. Volgt 1.2.4.3.


handtekening_antonius.jpg
3 Handtekening Antony de Roller
2 Antony (Antonius) de Roller [1.2.4.4] (afb. 3), geboren op 27-09-1665 in Bocholt [bron: Brief pastoor Seesing (Emmerich)]. Hij is gedoopt in Groll/Groenlo.
Notitie bij de geboorte van Antony: Familieregister geeft geboorteplaats Bocholt. Dit is mogelijk vanwege betere medische omstandigheden waarna Antony in Groenlo is gedoopt.
Antony is overleden op 09-05-1722 in Elten, 56 jaar oud [bron: Brief pastoor Seesing (Emmerich)].
Notitie bij overlijden van Antony: Datum van overlijden in familieregister 1684 is niet juist. Is 1722. Antony schrijft nog een brief in 1720 n.a.v. proces over openstaande rekeningen van broer Johan Henrick (ecal 3032-89).
Antony bleef ongehuwd.
Beroep:
Monnik (Op 10 augustus 1684 in het Franziscaner klooster gegaan. Onder andere actief in het klooster te Emden, Vreden en Nieder Elten.)   [bron: Brief pastoor Seesing en familieregister De Roller]
Religie:
Rooms Katholiek.
Familieregister:
pag. 97.
Overige:
Mogelijk vernoemd naar broer van Joost die in onvolledige processen wordt genoemd. Deze broer komt echter niet in het familieregister De Roller voor bij Johan, de mogelijke vader van Joost. Antoni komt wel voor als zoon bij Jan de Roller uit Borculo die ook een Jost als zoon heeft. Zou dit de vader van Joost (Jost) zijn?? (zie parenteel Jan Borculo). Waarom zijn deze Jan evenals Richarda en Geert de Roller niet in het familieregister genoemd???
Proces tegen Bosboom van broer Johan Henrick. Antony, kloosternaam Antonius, zal nog openstaande rekening betalen.
Was Franciscaner monnik in verschillende kloosters. In Emden zeer actief, in Vreden en in Elten. Was in Elten in 1705 en 1706 in 1709 en 1711 en 1712 tot 1724.
  [bron: ecal, 3032-89 en gegevens pastoor P. Seesing]
Kinderen van Sibylla en Bernhard:
3 Gerhard Joost Huntelaer. Volgt 1.2.4.1.
4 Henrica Elisabeth Huntelaer. Volgt 1.2.4.2.
1.2.4.1 Gerhard Joost Huntelaer, zoon van Bernhard Huntelaer en Sibylla van Basten (zie 1.2.4). Gerhard trouwde [bron: Geslachtsboek Van Basten, Batenburg, Van Basten Batenburg, pag. 24.] met Johanna Barbara ten Hoeve. Johanna is geboren omstreeks 1685. Johanna is overleden op 19-12-1776 in Groenlo, ongeveer 91 jaar oud [bron: Geslachtsboek Van Basten, Batenburg, Van Basten Batenburg, pag. 24].
1.2.4.2 Henrica Elisabeth Huntelaer, dochter van Bernhard Huntelaer en Sibylla van Basten (zie 1.2.4). Henrica is overleden op 23-05-1777 in Groenlo [bron: Geslachtsboek Van Basten, Batenburg, Van Basten Batenburg, pag. 24.]. Henrica trouwde [bron: Geslachtsboek Van Basten, Batenburg, Van Basten Batenburg, pag. 24.] met Daniel ten Cate.
Beroep:
Burgemeester te Groenlo.   [bron: Geslachtsboek Van Basten, Batenburg, Van Basten Batenburg]


handtekening_johan_henrick.jpg
4 Handtekening Johan Henrick de Roller
1.2.4.3 Johan Henrick de Roller (afb. 4) is geboren in 09-1663 in Bocholt [bron: http://www.dutchgenealogy.nl/tng/getperson.php?personID=I23289&tree=bredevoort], zoon van Joost de Roller en Sibylla van Basten (zie 1.2.4). Hij is gedoopt op 26-09-1663 in Groll/Groenlo.
Notitie bij de geboorte van Johan: Familieregister geeft Bocholt als geboorteplaats. Mogelijk is Johan Henrick in Bocholt geboren vanwege de mogelijk betere medische omstandigheden maar in Groenlo gedoopt. Zie ook notitie bij huwelijk.
Johan is overleden op 28-10-1718 in Bredevoort, 55 jaar oud [bron: http://www.dutchgenealogy.nl/tng/getperson.php?personID=I23289&tree=bredevoort, Ecal 3017, 229]. Hij is begraven op 04-11-1718 in Winterswijk.
Notitie bij overlijden van Johan: Om twee uur ’s nachts overleden en begraven in Winterswijk in het koor van de kerk in familiegraf van Van Sontsveld, naast David van Sontsveld (Ecal 3017, 229)
Beroep:
Fiscaal jurist (te Bredevoort.)
Opleiding:
Universiteit. (23-8-1683 Johannes Henricus Roller Grolla/Gelrus)   [bron: Nederlandse Leeuw 1926-24/186]
Titel:
J.U.D.   [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Bredevoort trouwboek 1639-1681]
Familieregister:
pag. 97, 192, 237.
Overige:
Vernoemd naar vader van Sibylla en de vader van Joost?? Deze laatste kan de Johan zijn die het familieregister als vader noemt, zie parenteel Lambert de Roller. Hoe het exact zit is onduidelijk.
vanaf 20-06-1687     Verkoopt erf Roller voor 846 gulden aan Tonnis en Jan die er wonen. Hij heeft het erf gekregen op 26 april 1684. (Erfenis? Hij was toen 20, vader in 1666 overleden)
Getuige bij:
geboorteaangifte Fransiscus Ignatius van Basten (1691-1692)    [neef vaderszijde]
Johan trouwde, 37 jaar oud, op 26-12-1700 [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Bredevoort trouwboek 1639-1681] met Anna Elisabeth van Sontsvelt, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 12-1700 in Groenlo attestatie te Bredevoort [bron: genealogiedomein.nl/Gelders archief].
Notitie bij het huwelijk van Johan en Anna: ??.12.1700 De Hr Jan Henrick Roller, J.U.D. ns van Joost Roller en Sibilla van Basten van Grol met Anna Elisabeth Sonsvelds, wed van wijlen de d[ok]ter Antoni van Hengel.
1701 Den .....heeft onze dochter Anna Elisabeth, weduwe van wijlen dr Hengel haarzelve wrevelmoedig en tegen onze wille wederom uitgehouwlijkt aan doct. Joh. Hend. de Roller (Ecal 3017, 229).
Anna is geboren op 01-06-1672 in Rees [bron: R.T. Muschart: "De familie Van Sontsveldt in den Gelderschen Achterhoek", in Nederlandsche Leeuw 1945/1946 p. 50 e.v.]. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Willem Seller (1616-1680). Zij is gedoopt op 09-06-1672 in Rees [bron: Ecal 3017, 229].
Notitie bij de geboorte van Anna: Den 1/11 Juny op Saterdag des achtermiddags tussen 4 en 5 uijren (na dat de franse des voorigen daags deese Stadt Rees, als in dewelke wij toe gevlugt waaren, hadden ooverweldigt) is onse dochter Anna Elysabeth gebooren (Ecal 3017, 229).
Verdere getuigen: Moei Beerninks en Zuster Reinen.
Anna is overleden op 06-10-1736 in Amsterdam, 64 jaar oud [bron: http://www.dutchgenealogy.nl/tng/getperson.php?personID=I23277&tree=bredevoort]. Zij is begraven op 12-10-1736 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Anna: Overleden aan Egelantiersgragt Begraven in de Westerkerk, zie http://www.westergraven.nl/ nz 97
Anna is weduwe van Antonij van Hengel (ovl. 1694), met wie zij trouwde op 27-08-1693 in Bredevoort [bron: http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I1073958368.php, Ecal 3017, 229].
Notitie bij Anna: Los gekoppeld van ouders en broers, zie parenteel Lambert de Roller bij David van Sontsveld en Catharina Seller. Ontkoppeld vanwege verschillen in familieregister en geboortegegevens van Johan Henrick.
Familieregister:
pag. 129, 237.
Overige:
Vertrekt na de dood van Johan Henrick met de kinderen naar Amsterdam.
Getuige bij:
geboorteaangifte Janna Dierkink (geb. 1717)
Kinderen van Johan en Anna:

clara_antoinetta.jpg
5 Handtekening Clara Antoinetta de Roller
1 Clara Antonetta de Roller [1.2.4.3.1] (afb. 5), geboren op 01-04-1702 in Bredevoort [bron: www.dutchgenealogy.nl, doopboek Bredevoort]. Bij de geboorteaangifte van Clara was de volgende getuige aanwezig: Catharina Seller (1646-1708). Zij is gedoopt op 02-04-1702 in Bredevoort [bron: Ecal 3017, 229].
Notitie bij de geboorte van Clara: 03.04.1702 CLARA ANTONETTA, Jan Henrik Roller j.u.d. en Anna Elisabeth van Sonsveld. g: Peterse Catharina Seller.
1702 den 1 april des achtermiddags om 7 uijren is sij in den craam gekomen van een jonge dochter welke op den 2 bij den H doop na mijn vrouwen moeder Clara, ende na onse dochters eerste man Antonetta is genoemd geworden (Ecal 3017, 229).
Clara is overleden op 28-05-1775 in Amsterdam, 73 jaar oud [bron: www.dutchgenealogy.nl]. Zij is begraven op 02-06-1775 in Amsterdam, Westerkerk. [bron: Begraafregister Westerkerk].
Notitie bij overlijden van Clara: graf 188 NZ
Notitie bij Clara: Woont samen met broer Joost Gerard in Amsterdam.
Clara bleef ongehuwd.
Familieregister:
pag. 192.
Overige:
Overleden ten huize van Willem Antonij de Roller in de Lindestraat, hoek Dwarsstraat, te Amsterdam.


handtekening_joost_gerhard.jpg
6 Handtekening Joost Gerhard de Roller
2 Joost Gerhard de Roller [1.2.4.3.2] (afb. 6), geboren op 13-01-1704 in Bredevoort [bron: Doopregister Nederduits Gereformeerde Kerk Bredevoort, Ecal 3017, 229]. Bij de geboorteaangifte van Joost waren de volgende getuigen aanwezig: Sibylla van Basten (1641-1727) [zie 1.2.4] [grootmoeder vaderszijde] en David van Sontsvelt (1648-1717).
Notitie bij de geboorte van Joost: 13.01.1704 JOOST GERARD, Jan Henrik Roller j.u.d. en Anna Elisabeth Sonsveld. g: David Sonsveld, Sibilla van Basten.
Vernoemd naar de vader van Johan Henrick en naar de vader van David van Sontsveld (Ecal 3017, 229).
Joost is overleden op 06-01-1765 in Amsterdam, 60 jaar oud [bron: www.dutchgenealogy.nl]. Hij is begraven op 11-01-1765 in Amsterdam, Westerkerk. [bron: Begraafregister Westerkerk].
Notitie bij overlijden van Joost: NZ 239, kosten 15,-
Joost bleef ongehuwd.
Beroep:
Makelaar in wijn.   [bron: Familieregister De Roller en diverse processtukken]
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 192.
Overige:
Koopman te Amsterdam (makelaar in wijn) schrijft daar teksten over. Doet voorstel accijns te heffen op alcohol. Verpacht weiland bij ’s Heerenberg, Cruwels Goor. Woont in Amsterdam aan de Egelantiersgracht zuidzijde, nr. 239, bij de Dwarsstraat.
3 David Hendrik de Roller, geboren op 03-02-1706 in Bredevoort. Volgt 1.2.4.3.3.
david_hendrik.jpg geertruid_abbing.jpg
7 Handtekening David Hendrik de Roller
8 Handtekening Geertruid Abbing
1.2.4.3.3 David Hendrik de Roller (afb. 7 en 8) is geboren op 03-02-1706 in Bredevoort [bron: Doopregister Nederduits Gereformeerde Kerk Bredevoort], zoon van Johan Henrick de Roller (zie 1.2.4.3) en Anna Elisabeth van Sontsvelt. Bij de geboorteaangifte van David was de volgende getuige aanwezig: Henricus Meijlingk (Meilingh) (1648-1708). Hij is gedoopt op 07-02-1706 in Bredevoort [bron: Doopboek Bredevoort, Ecal 3017, 229].
Notitie bij de geboorte van David: 07.02.1706 DAVID HENRIK, sv D.ter [dokter?] Roller en sijn huisvrouw Anna Elisabeth Sonsveld. g: D. Henrik Meilink als gevader [ernaast staat] v.d.m. tot Grol.
David is overleden op 16-11-1758 in Zutphen, 52 jaar oud (oorzaak: Beroerte.) [bron: https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I1073958365.php]. Hij is begraven op 21-11-1758 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente ZUTPHEN doopboek 1726-1754].
Notitie bij overlijden van David: Zie ook geslachtsboek Van Basten, Batenburg, Van Basten Batenburg.
21.11.1758 den 21: - is Gesonken inde Broederen Kerk David Henderik de Roller.
Beroep:
Wijnkoper
Religie:
Nederduits Gereformeerd (Pasen 1727 ingeschreven als lidmaat van de kerk te Zutphen, afkomstig van Amsterdam.)   [bron: https://erfgoedcentrumzutphen.nl/onderzoeken/archieven/scans/NL-ZuRAZ-0063/3.1.2/start/100/limit/10/highlight/6. pag 106]
Familieregister:
pag. 192, 237, 318, 432, 433, 434, 435, 436.
Overige:
Koopt kleine burgerschap van Zutphen op 15-10-1726 voor f 16-16- en koopt op 10-9-1735 grote burgerschap nadat hij getrouwd is met een burger van Zutphen, kosten f 8-8-
Lidmaat, 1727 attestatie van Amsterdam.
David trouwde, 29 jaar oud, op 08-05-1735 in Almen met attestatie van Zutpen [bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Zutphen trouwen, 1730-1751 scan 44] met Geertrui(j)d Abbing, 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van David en Geertrui(j)d: Gelders archief: 0176, Inventarisnummer: 776, Pagina: 140
Geertrui(j)d is geboren op 27-04-1717 in Zutphen [bron: https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I1073958366.php], dochter van Hendrik Jan Abbing en Witia Roelofsen. Zij is gedoopt op 28-04-1717 in Doesburg [bron: Gelders Archief]. Geertrui(j)d is overleden op 19-02-1764 in Zutphen, 46 jaar oud [bron: https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I1073958366.php]. Zij is begraven op 27-02-1764 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente ZUTPHEN doopboek 1726-1754].
Notitie bij overlijden van Geertrui(j)d: verschenen dor. j.c. evers .. .. ten behoeve van anna maria hilbaar weduwe van overleden jacob ode daterend de 29sten april 1718 .. .. dat de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken door indirectum is te vooren gekoomen dat hr. jan hendrik de roller voor zich zichzelf en als conjuncta pastoor, een persoon en volmagtiger van zijn moeder geertruijd abbink weduwe en boedelhouderse van david hendrik de roller .. toestendige halfscheid in voorschrevene. captiaal ad 3000 gulden .. soude hebben laten doen .. te geven . (http://www.pondes.nl/transcripties/transcripties.php?br=126&vg=8).

27.02.1764 Den 27: - is begraven inde Broederen Kerk Geertruijd Abbink wedu: De Roller.
Notitie bij Geertrui(j)d: Kwartierstaat van Schothorst
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 318, 432, 433, 434, 435, 436.
Kinderen van David en Geertrui(j)d:
1 Jan Hendrik de Roller, geboren op 04-02-1736 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.1.
2 Wittia de Roller [1.2.4.3.3.2], geboren op 14-11-1738 in Zutphen. Zij is gedoopt op 16-11-1738 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente ZUTPHEN doopboek 1726-1754].
Notitie bij de geboorte van Wittia: 16.11.1738. WITIA, kind van David Henderik de Roller - Geertruijd Abbink. Predikant - A. Wardenier.
Wittia is overleden op 22-04-1739 in Zutphen, 5 maanden oud [bron: Familieregister De Roller, nog controleren].
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 318.
3 Anna Elisabeth de Roller [1.2.4.3.3.3]. Zij is gedoopt op 20-03-1740 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente ZUTPHEN doopboek 1726-1754].
Notitie bij de geboorte van Anna: 20.03.1740. ANNA ELISABETH, kind van David Hendrik de Roller - Geertruid Abbink. Predikant - A.J. Schluiter.
Anna is overleden op 03-05-1740 in Zutphen, 1 maand oud [bron: Familieregister De Roller, nog controleren].
Familieregister:
pag. 318.
4 Hendrik Jan de Roller, geboren op 25-08-1741 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.4.
5 David van Sonsveld de Roller, geboren op 21-04-1744 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.5.
6 Lambert Tileman de Roller, geboren op 27-01-1747 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.6.
7 Willem Antonij de Roller, geboren op 17-12-1749 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.7.
8 Witia de Roller [1.2.4.3.3.8], geboren op 16-07-1752 in Zutphen. Zij is gedoopt op 19-07-1752 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente ZUTPHEN doopboek 1726-1754].
Notitie bij de geboorte van Witia: 19.07.1752. WITIA en ANNA ELISABETH, kinderen van David Hendrik de Roller - Geertruid Abbing. Predikant - R. Wildrik.
Witia is overleden op 01-08-1752 in Zutphen, 16 dagen oud [bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Zutphen overlijden, 1750-1804 scan 22].
Notitie bij overlijden van Witia: 05.08.1752 5 dito - in de Broederen Kerk gesonken een kind van De Roller genaamt Witia.
Familieregister:
pag. 318.
Overige:
Tweeling met Anna Elisabeth.
9 Anna Elisabeth de Roller [1.2.4.3.3.9], geboren op 16-07-1752 in Zutphen. Zij is gedoopt op 19-07-1752 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente ZUTPHEN doopboek 1726-1754].
Notitie bij de geboorte van Anna: 19.07.1752. WITIA en ANNA ELISABETH, kinderen van David Hendrik de Roller - Geertruid Abbing. Predikant - R. Wildrik.
Anna is overleden op 07-08-1752 in Zutphen, 22 dagen oud [bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Zutphen overlijden, 1750-1804, scan 22].
Notitie bij overlijden van Anna: 09.08.1752 9 dito - in de Broederen Kerk gesonken een Kind van De Roller genaamt Anna Eliesabeth.
Familieregister:
pag. 318.
Overige:
Tweeling met Witia.
10 Anna Elisabeth de Roller [1.2.4.3.3.10], geboren op 28-07-1753 in Zutphen. Zij is gedoopt op 03-08-1753 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente ZUTPHEN doopboek 1726-1754].
Notitie bij de geboorte van Anna: 03.08.1753. ANNA ELISABETH, kind van David Hendrik de Roller - Geertruid Abbink. Predikant - R. Wildrik.
Anna is overleden op 14-02-1799 in Doesburg, 45 jaar oud (oorzaak: Taai slijmziekte.) [bron: krant]. Zij is begraven in Doesburg [bron: Gelders Archief, DTB Doesburg].
Notitie bij overlijden van Anna: Woonde samen met Hendrik Jan de Roller, predikant te Doesburg.
Notitie bij Anna: Wordt lidmaat te Bredevoort 13-4-1770
Anna bleef ongehuwd.
Familieregister:
pag. 318.
Overige:
op 13 april 1770 naar Bredevoort, 1774 naar Doesburg.   [bron: Lidmaatboek NH kerk Breedevoort, Gelders Archief, 0176, 13.3, 5, pag 5.]
1.2.4.3.3.1 Jan Hendrik de Roller is geboren op 04-02-1736 in Zutphen, zoon van David Hendrik de Roller (zie 1.2.4.3.3) en Geertrui(j)d Abbing. Hij is gedoopt op 05-02-1736 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente ZUTPHEN doopboek 1726-1754].
Notitie bij de geboorte van Jan: 05.02.1736. JOHAN HENDRIK, kind van David Henrick de Roller - Geertruid Abbing. Predikant - Laur. le Brun.
Jan is overleden op 01-05-1780 in Zutphen, 44 jaar oud [bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Zutphen overlijden, 1750-1804 scan 160]. Hij is begraven op 07-05-1780 in Broederkerk Zutphen.
Notitie bij overlijden van Jan: 12.05.1780 Den 12: is begr: inde Broederen Kerk Jan Hendrik de Roller.
Beroep:
Wijnkoper
Familieregister:
pag. 318, 432, 538, 539, 540.
Overige:
Begunstigde van Vicarie Sancti Nicolai van 11-11-1744 tot 10-11-1756
Belijdenis september 1760   [bron: https://erfgoedcentrumzutphen.nl/onderzoeken/archieven/scans/NL-ZuRAZ-0063/3.1.2]
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 27-06-1763 in Gorssel [bron: Vicarie Sancti Nicolai, Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen trouwboek 1751-1775] met Gerharda Exalto d’Almaras, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerharda: 12.06.1763 Jan Hendrik de Roller - Gerharda Exalto d’Almeras. Attest. na Gorsel d. 27 junij 1763.
Gerharda is geboren op 11-08-1743 in Zutphen, dochter van Theodorus Marcus Exalto d’Almaras en Gerhardina Elisabeth van Santbergen. Zij is gedoopt op 21-08-1743 in Zutphen. Gerharda is overleden op 13-01-1817 in Zutphen, 73 jaar oud.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 432, 538, 539, 540.
Kinderen van Jan en Gerharda:
1 Geertruid de Roller, geboren op 17-11-1766 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.1.1.
2 Theodorus Marcus de Roller [1.2.4.3.3.1.2]. Hij is gedoopt op 03-07-1768 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente ZUTPHEN doopboek 1726-1754].
Notitie bij de geboorte van Theodorus: 03.07.1768. THEODORUS MARCUS, kind van Jan Henrik de Roller - Gerharda Exalto d’Almaras. Predikant - L. Hamerster.
Theodorus is overleden op 22-07-1768 in Zutphen, 19 dagen oud [bron: Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284.].
Notitie bij overlijden van Theodorus: In collectie steenbergen is geboortedatum een maand later. Dit moet een fout zijn. Heb daarom de sterfdatum ook een maand vervroegd.
Familieregister:
pag. 432.
3 Titia de Roller [1.2.4.3.3.1.3]. Zij is gedoopt op 27-09-1769 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente ZUTPHEN doopboek 1726-1754].
Notitie bij de geboorte van Titia: 27.09.1769. TITIA, kind van Jan Hendrik de Roller - Gerharda Exalto d’Almaras. Predikant - Ds. H.J. de Roller, V.D.M. te Bredevoort.
Titia is overleden in 03-1774 in Zutphen, 4 jaar oud [bron: Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284.].
Familieregister:
pag. 432.
4 Lamberdina Derkje de Roller, geboren op 08-04-1771 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.1.4.
5 Johanna Theodora de Roller, geboren op 04-08-1772 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.1.5.
6 Titia de Roller, geboren op 14-09-1775. Volgt 1.2.4.3.3.1.6.
1.2.4.3.3.1.1 Geertruid de Roller is geboren op 17-11-1766 in Zutphen, dochter van Jan Hendrik de Roller (zie 1.2.4.3.3.1) en Gerharda Exalto d’Almaras. Zij is gedoopt op 21-11-1766 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente ZUTPHEN doopboek 1726-1754].
Notitie bij de geboorte van Geertruid: 21.09.1766. GEERTRUID, kind van Jan Hendrik de Roller - Gerharda Exalto d’Almaras. Predikant - Joh. Wolterbeek.
Geertruid is overleden op 10-03-1839 in Zutphen, 72 jaar oud [bron: krant, Gelders archief 007, 1866, akte 75].
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 432, 538, 641, 642, 643, 644, 682, 700.
Overige:
Belijdenis pasen 1787.
Geertruid trouwde, 24 jaar oud, op 28-12-1790 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen trouwboek 1776-1790] met Albertus Barenbrugh, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geertruid en Albertus: 12.12.1790 Albertus Barenbrug - Geertruij de Roller, b.w.a. Getr. in de Gr. Kerk den 28 dec. 1790.
Albertus is geboren op 17-10-1759 in Zutphen [bron: Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284], zoon van Johannes Bernardus Barenbrugh en Cornelia Catharina van der Stroom. Hij is gedoopt op 18-10-1759 in Zutphen [bron: Zutphen, Nederduits-Gereformeerde, Katholieke en Lutherse Gemeente, index dopen, 1726-1810]. Albertus is overleden op 28-11-1833 in Zutphen, 74 jaar oud (oorzaak: Ouderdom.) [bron: Arnhemse courant 3-12-1833, Gelders Archief 0207, 1864, akte 213].
Beroep:
Bankhouder.   [bron: wiewaswie.nl]
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 538, 641, 642, 643, 644, 682, 700.
Kinderen van Geertruid en Albertus:
1 Cornelia Catharina Barenbrugh [1.2.4.3.3.1.1.1], geboren op 06-10-1791 in Zutphen. Zij is gedoopt op 09-10-1791 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen doopboek 1788-1799].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: 06.10.1791 Geboortedag: d. 6 oct. - Doopdag: d. 9 oct. Kind: CORNELIA CATHARINA. Ouders: Albertus Barenbrugh - Geertruij de Roller. Predikant: J.F. Martinet.
Cornelia is overleden op 18-10-1794 in Zutphen, 3 jaar oud [bron: Gelders Archief akte 333].
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 538.
2 Jan Hendrik Barenbrugh, geboren op 15-03-1793 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.1.1.2.
3 Johannes Bernardus Barenbrugh, geboren op 20-09-1795 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.1.1.3.
4 Gerhardus Theodorus Barenbrugh, geboren op 01-11-1797 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.1.1.4.
5 Cornelia Catharina Barenbrugh, geboren op 18-09-1800 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.1.1.5.
6 Johanna Theodora Barenbrugh, geboren op 08-02-1803 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.1.1.6.
7 Francina Bernardina Elisabeth Barenbrugh, geboren op 12-11-1806 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.1.1.7.
1.2.4.3.3.1.1.2 Jan Hendrik Barenbrugh is geboren op 15-03-1793 in Zutphen, zoon van Albertus Barenbrugh en Geertruid de Roller (zie 1.2.4.3.3.1.1). Hij is gedoopt op 21-03-1793 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen doopboek 1788-1799].
Notitie bij de geboorte van Jan: 15.03.1793 Geboortedag: d. 15den maart - Doopdag: d. 20sten maart. Kind: JAN HENDRIK. Ouders: Albartus Barenbrugh - Geertruid de Roller. Predikant: A. van Deinse.
Jan is overleden op 14-03-1835 in Zutphen, 41 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1865, akte 59].
Beroep:
Houder bank van lening.   [bron: Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284]
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 538, 641.
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 21-01-1819 in Rheden [bron: Gelders Archief 0207, 3241, akte 3] met Mariana Hennij, 24 jaar oud. Mariana is geboren op 11-11-1794 in Velp [bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-velthuis-delissen/I25178.php], dochter van Christiaan Hennij en Mariana Meijer. Mariana is overleden op 28-01-1867 in Zutphen, 72 jaar oud [bron: wiewaswie.nl].
Familieregister:
pag. 641.
Kinderen van Jan en Mariana:
1 Albertus Barenbrugh [1.2.4.3.3.1.1.2.1], geboren op 18-01-1820 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1695, akte 23]. Albertus is overleden op 22-11-1829 in Zutphen, 9 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1864, akte 206].
Familieregister:
pag. 641.
2 Geertruid Barenbrugh [1.2.4.3.3.1.1.2.2], geboren op 30-04-1822 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1695, akte 113]. Geertruid is overleden op 03-08-1822 in Zutphen, 3 maanden oud [bron: Gelders Archief 0207, 1862, akte 155.].
Familieregister:
pag. 641.
3 Christiaan Barenbrugh [1.2.4.3.3.1.1.2.3], geboren op 06-11-1823 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1695, akte 269]. Christiaan is overleden op 08-12-1823 in Zutphen, 1 maand oud.
Familieregister:
pag. 641.
4 Christiana Marianne Barenbrugh [1.2.4.3.3.1.1.2.4], geboren op 05-11-1825 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1696, akte 291]. Christiana is overleden op 03-05-1828 in Zutphen, 2 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1863, akte 98].
Familieregister:
pag. 641.
5 Gerhardus Theodorus Johannes Barenbrugh [1.2.4.3.3.1.1.2.5], geboren op 16-03-1829 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1697, akte 72]. Gerhardus is overleden op 06-11-1839 in Zutphen, 10 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1866, akte 334].
Familieregister:
pag. 641.
6 Johanna Theodora Barenbrugh [1.2.4.3.3.1.1.2.6], geboren op 11-03-1831 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1697, akte 89]. Johanna is overleden op 05-07-1841 in Zutphen, 10 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1866, akte 159].
7 Alberta Geertruida Barenbrugh [1.2.4.3.3.1.1.2.7], geboren op 15-12-1833 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1698, akte 325]. Alberta is overleden op 08-07-1834 in Zutphen, 6 maanden oud [bron: Gelders Archief 0207, 1865, akte 185].
1.2.4.3.3.1.1.3 Johannes Bernardus Barenbrugh is geboren op 20-09-1795 in Zutphen, zoon van Albertus Barenbrugh en Geertruid de Roller (zie 1.2.4.3.3.1.1). Hij is gedoopt op 04-10-1795 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen doopboek 1788-1799].
Notitie bij de geboorte van Johannes: 20.09.1795 Geboortedag: 20 sep. - Doopdag: 4 octob. Kind: JOHANNES BERNARDUS. Ouders: Albertus Barenbrugh - Geertruid de Roller. Predikant: H. v.d. Bank.
Johannes is overleden op 29-04-1873 in Zutphen, 77 jaar oud [bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-rottink-en-poelhekken/I31088.php].
Beroep:
Predikant (te Kedichem 1818, Spankeren 1820 en Doetinchem 1824, Zierikzee, 1828.)
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 538, 642, 642bis.
Johannes trouwde, 22 jaar oud, op 17-09-1818 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1736, akte 43] met Christina Elisabeth Colenbrander, 22 jaar oud. Christina is geboren op 03-11-1795 in Zutphen [bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-rottink-en-poelhekken/I31088.php], dochter van Hendrik Colenbrander en Johanna Margaretha Groneman. Christina is overleden op 15-12-1863 in Zierikzee, 68 jaar oud [bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-rottink-en-poelhekken/I31088.php].
Notitie bij Christina: 3 kinderen volgens familieregister. Zijn er echter 6. De kinderen die in Zierikzee zijn geboren zijn niet opgenomen (zijn geboren vanaf 1834).
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 642, 642 bis, 642 ter.
Kinderen van Johannes en Christina:
1 Albertus Barenbrugh [1.2.4.3.3.1.1.3.1], geboren op 12-04-1821 in Spankeren [bron: Gelders Archief 0207, 3258, akte 42]. Albertus is overleden op 27-04-1822 in Spankeren, 1 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 3170, akte 34].
Familieregister:
pag. 642.
2 Geertruida Barenbrugh [1.2.4.3.3.1.1.3.2], geboren op 22-02-1824 in Spankeren [bron: Gelders Archief 0207, 3258, akte 31]. Geertruida is overleden op 07-06-1868 in Zutphen, 44 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1873, akte 229].
Familieregister:
pag. 642.
3 Johanna Margaretha Albertina Barenbrugh [1.2.4.3.3.1.1.3.3], geboren op 24-04-1826 in Doetinchem [bron: Gelders Archief 0207, 5588, akte 18]. Johanna is overleden op 15-12-1844 in Zierikzee, 18 jaar oud [bron: Zeeuws Archief 25, ZIE-O-1825, akte 230].
Familieregister:
pag. 642.
4 Albertus Barenbrugh, geboren op 27-01-1834 in Zierikzee. Volgt 1.2.4.3.3.1.1.3.4.
5 Johanna Hendrika Gerharda Theodora Barenbrugh, geboren op 28-07-1837 in Zierikzee. Volgt 1.2.4.3.3.1.1.3.5.
6 Jacobus Barenbrugh, geboren op 23-03-1841 in Zierikzee. Volgt 1.2.4.3.3.1.1.3.6.
1.2.4.3.3.1.1.3.4 Albertus Barenbrugh is geboren op 27-01-1834 in Zierikzee [bron: Zeeuws Archief 25, ZIE-G 1834, akte 19], zoon van Johannes Bernardus Barenbrugh (zie 1.2.4.3.3.1.1.3) en Christina Elisabeth Colenbrander. Albertus is overleden op 23-02-1900 in Zutphen, 66 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1881, akte 84].
Beroep:
Predikant (te Meerkerk 11-4-1858, Tholen dec. 1862, De Rijp 24-3-1874.)
Familieregister:
pag. 642, 642 bis.
Albertus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 26-03-1858 [bron: Noord Hollands Archief 66] met Adriana Maria van Witzenburg, 21 jaar oud. Adriana is geboren op 13-09-1836 in Bleiswijk [bron: Stadsarchief Rotterdam 35], dochter van Abraham van Witzenburg en Hermine Hendrine Zaalberg. Adriana is overleden op 22-12-1879 in De Rijp, 43 jaar oud. Adriana bleef kinderloos.
Familieregister:
pag. 642, 642 bis.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 19-04-1883 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1753, akte 23] met Jeanette Louise Ortt.
Kind van Albertus en Jeanette:
1 Christine Elisabeth Barenbrugh [1.2.4.3.3.1.1.3.4.1], geboren op 12-02-1885 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1711, akte 81]. Christine is overleden op 28-02-1894 in Zutphen, 9 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1880, akte 89].
1.2.4.3.3.1.1.3.5 Johanna Hendrika Gerharda Theodora Barenbrugh is geboren op 28-07-1837 in Zierikzee [bron: Zeeuws Archief 25 ZIE-G-1837, akte 148], dochter van Johannes Bernardus Barenbrugh (zie 1.2.4.3.3.1.1.3) en Christina Elisabeth Colenbrander. Johanna is overleden op 12-03-1882 in Zutphen, 44 jaar oud [bron: CBG advertentie VFADNL004490-5].
Familieregister:
pag. 642 ter.
Johanna trouwde, 31 jaar oud, op 09-10-1868 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1749, akte 105] met Petrus Julianus Batteké, 33 of 34 jaar oud. Petrus is geboren in 1834, zoon van Gerrit Batteké en Wilhelmina Hendrica Grada Landsknegt. Petrus is overleden op 23-01-1871 in Zutphen, 36 of 37 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1874, akte 27].
Familieregister:
pag. 642 ter.
Kinderen van Johanna en Petrus:
1 Gerhard Hendrik Willem Batteké [1.2.4.3.3.1.1.3.5.1], geboren op 21-07-1869 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1707, akte 248]. Gerhard is overleden op 04-03-1883 in Zutphen, 13 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1877, akte 62].
Familieregister:
pag. 642 ter.
2 Christina Elisabeth Batteké [1.2.4.3.3.1.1.3.5.2], geboren op 21-09-1870 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1708, akte 359]. Christina is overleden op 06-03-1871 in Zutphen, 5 maanden oud.
Familieregister:
pag. 642 ter.
1.2.4.3.3.1.1.3.6 Jacobus Barenbrugh is geboren op 23-03-1841 in Zierikzee [bron: Zeeuws Archief 25 ZIE-G-1841, akte 78], zoon van Johannes Bernardus Barenbrugh (zie 1.2.4.3.3.1.1.3) en Christina Elisabeth Colenbrander. Jacobus is overleden op 19-03-1898 in Zutphen, 56 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207,1881, akte 86].
Familieregister:
pag. 642 ter.
Jacobus trouwde, 29 jaar oud, op 12-10-1870 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1749, akte 94] met Hendrica Johanna Lijsen, 31 jaar oud. Hendrica is geboren op 18-09-1839 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1699, akte 289], dochter van Gerrit Jan Lijsen en Catharina Hendrika Maaldrink. Hendrica is overleden op 19-08-1919 in Zutphen, 79 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 8905, akte 246]. Hendrica bleef kinderloos.
Familieregister:
pag. 642 ter.
1.2.4.3.3.1.1.4 Gerhardus Theodorus Barenbrugh is geboren op 01-11-1797 in Zutphen, zoon van Albertus Barenbrugh en Geertruid de Roller (zie 1.2.4.3.3.1.1). Hij is gedoopt op 04-11-1797 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen doopboek 1788-1799].
Notitie bij de geboorte van Gerhardus: 01.11.1797 Geboortedag: d. 1 november - Doopdag: d. 14 novemb. Kind: GERHARDUS THEODORUS. Ouders: Albertus Barenbrugh - Geertruij de Roller. Predikant: W. Broes.
Gerhardus is overleden op 18-08-1835 in Zutphen, 37 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1865, acte 153].
Beroep:
Koopman   [bron: Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284]
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 538, 643.
Gerhardus trouwde, 20 jaar oud, op 03-06-1818 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1736, akte 30] met Geertruid Hendrika Hoofts, 37 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-?-1818 in Zutphen. Geertruid is geboren op 05-01-1781 in Zutphen, dochter van Wessel Hoofts en Alberdina Ploegman. Zij is gedoopt op 07-01-1781 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen doopboek 1755-1781].
Notitie bij de geboorte van Geertruid: 07.01.1781 GEERTRUID HENDRICA, kind van Wessel Hoofts - Alberdina Ploegmans Predikant - J.F. Martinet.
Geertruid is overleden op 16-03-1836 in Zutphen, 55 jaar oud [bron: https://www.genealogieonline.nl/genealogie-ploegman/I1273.php, Gelders Archief 0207, 1865, akte 74].
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 643.
Het huwelijk van Gerhardus en Geertruid bleef kinderloos.
1.2.4.3.3.1.1.5 Cornelia Catharina Barenbrugh is geboren op 18-09-1800 in Zutphen, dochter van Albertus Barenbrugh en Geertruid de Roller (zie 1.2.4.3.3.1.1). Zij is gedoopt op 08-10-1800 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen doopboek 1800-1811].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: 18.09.1800 Geboortedag: 18 sept. - Doopdag: d. 8 octob. Kind: CORNELIA CATHARINA. Ouders: Albertus Barenbrugh - Geertruij de Roller. Getuige: Catharina Barenbrugh. Predikant: D. v. Wullen.
Cornelia is overleden op 20-08-1852 in Arnhem, 51 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 390, akte 333].
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 538, 644.
Cornelia:
(1) trouwde, 17 jaar oud, op 03-06-1818 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1736, akte 29] met Willem Frederik Verweij Stolberg, 27 jaar oud. Willem is geboren op 12-12-1790 in Amsterdam, zoon van Johan Christiaan Stolberg en Clara Maria Sieburg. Willem is overleden op 26-08-1820 in Halle, 29 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 5981, akte 68].
Beroep:
Predikant (te Halle en Zutphen.)
Religie:
Nederduits Gereformeerd
(2) trouwde, 23 jaar oud, op 06-02-1824 in Amsterdam [bron: http://www.pondes.nl/detail/sfinfo.php?sour=750357507&naam=, Gelders Archief 0207, 1737, akte 3] met Coenraad Lotz, 48 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Coenraad: Koopman
Coenraad is geboren op 17-03-1775 in Amsterdam. Coenraad is overleden op 19-11-1838 in Amsterdam, 63 jaar oud.
Beroep:
Koopman
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen van Cornelia en Willem:
1 Johan Christiaan Verweij Stolberg [1.2.4.3.3.1.1.5.1], geboren op 13-05-1819 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207A, 1694-05, akte 112]. Johan is overleden op 10-06-1819 in Zutphen, 28 dagen oud [bron: Gelders Archief 0207, 1862, akte 105].
2 Willem Frederik Verweij Stolberg [1.2.4.3.3.1.1.5.2], geboren op 18-10-1820 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1695, akte 242]. Willem is overleden op 24-10-1820 in Zutphen, 6 dagen oud [bron: Gelders Archief 0207, 1862, akte 165].
Kinderen van Cornelia en Coenraad:
3 Jan Albertus Lotz [1.2.4.3.3.1.1.5.3], geboren op 20-10-1824 in Amsterdam [bron: Familieregister De Roller, Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284]. Jan is overleden op 20-05-1825 in Amsterdam, 7 maanden oud [bron: CBG advertentie VFADNL087357-3].
4 Johanna Albertha Lotz [1.2.4.3.3.1.1.5.4], geboren op 27-08-1827 in Amsterdam [bron: Familieregister De Roller, Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284]. Johanna is overleden op 28-05-1830 in Amsterdam, 2 jaar oud [bron: CBG advertentie VFADNL087357-4].
5 Geertruid Johanna Lotz [1.2.4.3.3.1.1.5.5], geboren op 16-03-1828 in Amsterdam [bron: Familieregister De Roller, Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284]. Geertruid is overleden op 26-10-1878 in Arnhem, 50 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 401, akte 762].
6 Bernardina Elisabeth Catharina Lotz [1.2.4.3.3.1.1.5.6], geboren op 20-05-1829 in Amsterdam [bron: Familieregister De Roller, Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284]. Bernardina is overleden op 05-12-1830 in Amsterdam, 1 jaar oud [bron: CBG advertentie VFADNL087357-4].
7 Coenraad Lotz [1.2.4.3.3.1.1.5.7], geboren op 03-08-1835 in Amsterdam [bron: Familieregister De Roller, Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284]. Coenraad is overleden op 07-12-1836 in Amsterdam, 1 jaar oud [bron: Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284, nog controleren].
1.2.4.3.3.1.1.6 Johanna Theodora Barenbrugh is geboren op 08-02-1803 in Zutphen, dochter van Albertus Barenbrugh en Geertruid de Roller (zie 1.2.4.3.3.1.1). Zij is gedoopt op 22-02-1803 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen doopboek 1800-1811].
Notitie bij de geboorte van Johanna: 08.02.1803 Geboortedag: d. 8 febr. - Doopdag: d. 22 febr. Kind: JOHANNA THEODORA. Ouders: Albertus Barenbrugh - Geertruijd de Roller. Predikant: D. v. Wullen.
Johanna is overleden op 22-08-1874 in Arnhem, 71 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 399, akte 610].
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 538, 682.
Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 13-06-1827 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1738, akte 42] met Jacobus Verburgt, 30 jaar oud. Jacobus is geboren op 12-02-1797 in Zutphen, zoon van Jan Verburgt en Johanna van Davelaar. Jacobus is overleden op 12-12-1879 in Arnhem, 82 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 401, akte 951].
Beroep:
Koopman   [bron: Gelders Archief]
Familieregister:
pag. 682.
1.2.4.3.3.1.1.7 Francina Bernardina Elisabeth Barenbrugh is geboren op 12-11-1806 in Zutphen, dochter van Albertus Barenbrugh en Geertruid de Roller (zie 1.2.4.3.3.1.1). Zij is gedoopt op 16-12-1806 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen doopboek 1800-1811].
Notitie bij de geboorte van Francina: 12.11.1806 Geboortedag: d. 12 november - Doopdag: d. 16 decembr. Kind: FRANCINA BERNARDINA ELISABETH. Ouders: Albertus Barenbrugh - Geertruida de Roller. Predikant: Bern. Verwei.
Francina is overleden op 18-10-1867 in Zutphen, 60 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1873, akte 323].
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 538, 700.
Francina trouwde, 29 jaar oud, op 27-07-1836 in Zutphen [bron: http://gw.geneanet.org/explorador?lang=fr&p=gerhard&n=de+vroom, Gelders Archief 0207, 1740, akte 61] met Gerhard de Vroom, 24 jaar oud. Gerhard is geboren op 22-12-1811 in Zutphen [bron: http://gw.geneanet.org/explorador?lang=fr&p=gerhard&n=de+vroom, Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284], zoon van Hendrik Jan de Vroom en Aaltje Gerritsen. Gerhard is overleden op 05-02-1868 in Zutphen, 56 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1873, akte 70].
Beroep:
Koopman
Familieregister:
pag. 700.
Kind van Francina en Gerhard:
1 Aleida Hendrica Johanna de Vroom [1.2.4.3.3.1.1.7.1], geboren op 17-09-1838 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1699, akte 293]. Aleida is overleden op 23-11-1847 in Zutphen, 9 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1868, akte 334].
Familieregister:
pag. 700.
1.2.4.3.3.1.4 Lamberdina Derkje de Roller is geboren op 08-04-1771 in Zutphen, dochter van Jan Hendrik de Roller (zie 1.2.4.3.3.1) en Gerharda Exalto d’Almaras. Zij is gedoopt op 10-04-1771 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente ZUTPHEN doopboek 1726-1754].
Notitie bij de geboorte van Lamberdina: 10.04.1771. LAMBERDINA DERKJEN, kind van Jan Hendrik de Roller - Gerharda Exalto d’Almaras. Predikant - H.J.de Roller, V.D.M. te Bredevoort.
Lamberdina is overleden op 10-02-1844 in Brummen, 72 jaar oud [bron: Gelders Archief akte 10]. Lamberdina bleef ongehuwd.
Familieregister:
pag. 432.
Overige:
In Zutphen belijdenis december 1791 en vertrek naar Harderwijk op 23-12-1791. In Harderwijk ingeschreven in 1792. op 23 maart 1805 ingeschreven in Warnsveld, geen plaats van herkomst.   [bron: Archief van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te ZUTPHEN Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen - Toegangsnummer 0063 LIDMATEN - Periode 1770-1799 - Inventarisnummer 81 Tijdvak 1788-1799]
Kind van Lamberdina uit onbekende relatie:
1 Derkjen de Roller, gedoopt op 17-06-1798 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.1.4.1.
1.2.4.3.3.1.4.1 Derkjen de Roller, dochter van Lamberdina Derkje de Roller (zie 1.2.4.3.3.1.4). Zij is gedoopt op 17-06-1798 in Zutphen [bron: Doopregister Nederduits Gereformeerde Kerk Zutphen 1788-1799].
Notitie bij de geboorte van Derkjen: 30.04.1798 Geboortedag: d. 30 april - Doopdag: d. 13d. junij, Kind: DERKJEN, Ouders: onecht - moeder: Lammerdina Derkje de Roller, Predikant: W. Broes.
Derkjen is overleden op 16-08-1857 in Almelo, 59 jaar oud.
Notitie bij Derkjen: Geen vader bekend
Derkjen trouwde, 36 jaar oud, op 10-09-1834 in Zutphen [bron: Gelders Archief akte 65] met Reinier Hendriks, 22 of 23 jaar oud. Reinier is geboren in 1811 in Arnhem. Reinier trouwde later op 28-01-1858 in Almelo [bron: https://gw.geneanet.org/hkreijkes1?lang=nl&p=reinier&n=hendriks] met Hendrina Hommers.
1.2.4.3.3.1.5 Johanna Theodora de Roller is geboren op 04-08-1772 in Zutphen, dochter van Jan Hendrik de Roller (zie 1.2.4.3.3.1) en Gerharda Exalto d’Almaras. Zij is gedoopt op 09-08-1772 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente ZUTPHEN doopboek 1726-1754].
Notitie bij de geboorte van Johanna: 09.08.1772. JOHANNA THEODORA, kind van Jan Hendrik de Roller - Gerharda Exalto d’Almaras. Predikant - H. v. Herwerden.
Johanna is overleden op 15-04-1810 in Zutphen, 37 jaar oud (oorzaak: Taai slijmziekte.) [bron: Register van aangegeven lijken Zutphen 1806-1811]. Zij is begraven op 20-04-1810 in Zutphen [bron: krant en Nederduits-Gereformeerde Gemeente, index overlijden, 1750-1811].
Notitie bij overlijden van Johanna: 15.04.1810 Aangiftedatum: Eod. (16) 15 dezes, Johanna Theodora de Roller, oud 37 jaren, nalatende haren weduwenaar Johannes Ludovicus Groneman en 3 kinderen in de Beukerstraat No 423.
20.04.1810 – 20 Johanna Theodora de Roller Ehevr van Johannes Ludovicus Groneman GK. 37. (Grote Kerk).
Familieregister:
pag. 432, 539, 709.
Overige:
Attestatie van Doesburg september 1795.
Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 06-06-1795 in Doesburg [bron: krant, Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen, trouwboek 1791-1811] met Johannes Ludovicus Groneman, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Johannes: 07.06.1795 Johannes Ludovicus Groneman, j.m. w.a. - Johanna Theodora de Roller, j.d. w. te Doesburg. Met attest van Doesburg. Attest gegeeven naar Doesburg d. 21sten juni.
https://erfgoedcentrumzutphen.nl/onderzoeken/archieven/scans/NL-ZuRAZ-0063/3.1.3/start/150/limit/10/highlight/6
Johannes is geboren op 29-10-1769 in Zutphen, zoon van Johannes Casparus Theodorus Groneman en Christina Elisabeth Schutte. Hij is gedoopt op 01-11-1769 in Zutphen [bron: Doopboek Zutphen, https://gw.geneanet.org/elize2?lang=nl&pz=vivika+elize+alexandra&nz=jagtenborg&ocz=0&p=johan+caspar+diedrick&n=groneman].
Notitie bij de geboorte van Johannes: 01.11.1769 JOHANNES LUDOVICUS, kind van Johannes Casparus Theodorus Groneman - Christina Elisabeth Schutte. Predikant - L. Hamerster.
Johannes is overleden op 27-01-1822 in Zutphen, 52 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1862, akte 26, https://gw.geneanet.org/elize2?lang=nl&pz=vivika+elize+alexandra&nz=jagtenborg&ocz=0&p=johan+caspar+diedrick&n=groneman]. Johannes trouwde later op 10-10-1810 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen trouwboek 1791-1811] met Wilhelmina Juliana Ludovica Tjassens (±1787-1811). Johannes trouwde later op 17-06-1812 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1735, akte 34] met Mathea Johanna Adriana Koijman (1778-1850).
Notitie bij Johannes: Koopman
Beroep:
Koopman
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 539, 709, 711.
Kinderen van Johanna en Johannes:
1 Johannes Casparus Theodorus Groneman, geboren op 19-01-1798 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.1.5.1.
2 Hendrik Jan Gerhard Groneman [1.2.4.3.3.1.5.2], geboren op 02-06-1803 in Zutphen. Hij is gedoopt op 15-06-1803 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen doopboek 1800-1811].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: 02.06.1803 Geboortedag: d. 2 junij - Doopdag: d. 15 junij. Kind: HENDRIK JAN GERHARD. Ouders: Johannes Ludovicus Gröneman - Johanna Theodora de Roller. Predikant: J. van der Linde.
Hendrik is overleden op 04-01-1817 in Zutphen, 13 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1861, akte3].
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 537.
3 Jan Herman Schutte Groneman [1.2.4.3.3.1.5.3], geboren op 19-08-1806 in Zutphen. Hij is gedoopt op 24-09-1806 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen doopboek 1800-1811].
Notitie bij de geboorte van Jan: 19.08.1806 Geboortedag: d. 19 augs. - Doopdag: d. 24 septr. Kind: JAN HERMAN SCHUTTE. Ouders: Johannes Ludovicus Gröneman - Johanna Theodora de Roller. Predikant: C.H. van Herwerden.
Jan is overleden op 23-01-1829 in Zutphen, 22 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1864, akte 15]. Jan bleef ongehuwd.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 537.
1.2.4.3.3.1.5.1 Johannes Casparus Theodorus Groneman is geboren op 19-01-1798 in Zutphen, zoon van Johannes Ludovicus Groneman en Johanna Theodora de Roller (zie 1.2.4.3.3.1.5). Hij is gedoopt op 06-02-1798 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen doopboek 1788-1799].
Notitie bij de geboorte van Johannes: 19.01.1798 Geboortedag: 19 jan. - Doopdag: 6den febr. Kind: JOHANNES CASPARUS THEODORUS. Ouders: Johannes Ludovicus Groneman - Johanna Theodora de Roller. Predikant: W. Broes.
Johannes is overleden op 21-06-1882 in Zutphen, 84 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1877, akte 212].
Beroep:
Koopman
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 537, 709.
Johannes trouwde, 32 jaar oud, op 14-04-1830 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1738, akte 19] met Florentia Adriana Francina de Bruin, 28 jaar oud. Florentia is geboren op 09-11-1801 in Zutphen [bron: Doopboek Zutphen], dochter van Isaac de Bruin en Johanna Catharina Anna Verstege. Zij is gedoopt op 19-01-1802 in Zutphen.
Notitie bij de geboorte van Florentia: 09.11.1801 Geboortedag: d. 9. novr. 1801 - Doopdag: d. 19 jan. 1802. Kind: FLORENTIA ADRIANA FRANCINA. Ouders: Isaac de Bruin - Johanna Catharina Anna Verstege. Predikant: J. van der Linden.
Florentia is overleden op 09-02-1874 in Zutphen, 72 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1875, akte 41].
Familieregister:
pag. 585, 709.
Kinderen van Johannes en Florentia:
1 Johannes Ludovicus Theodous Groneman [1.2.4.3.3.1.5.1.1], geboren op 24-03-1831 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1697, akte 200]. Johannes is overleden op 21-04-1913 in Wieringerwaard, 82 jaar oud [bron: Noord Hollands Archief akte 9].
Beroep:
Landbouwer.
Familieregister:
pag, 709.
2 Isaac Groneman, geboren op 15-08-1832 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.1.5.1.2.
3 Christina Elisabeth Groneman [1.2.4.3.3.1.5.1.3], geboren op 01-11-1834 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1698, akte 305]. Christina is overleden op 20-03-1907 in Zutphen, 72 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 8903, akte 86].
Familieregister:
pag, 709.
4 Florentius Goswin Groneman [1.2.4.3.3.1.5.1.4], geboren op 04-09-1836 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1698, akte 286.]. Florentius is overleden op 16-03-1837 in Zutphen, 6 maanden oud [bron: Gelders Archief 0207, 1865, acte 115].
Familieregister:
pag, 709.
5 Florentius Goswin Groneman [1.2.4.3.3.1.5.1.5], geboren op 13-07-1838 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1699, akte 227]. Florentius is overleden op 24-03-1929 in Baarn, 90 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief 463, 387-03, akte 39].
Beroep:
Leraar.
Familieregister:
pag, 709.
6 Hendrik Jan Herman Groneman [1.2.4.3.3.1.5.1.6], geboren op 14-07-1840 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1699, akte 198 en 207A, 1699-04, akte 198]. Hendrik is overleden op 05-03-1908 in Velp, 67 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 8687, akte 58].
Familieregister:
pag, 709.
7 Johanna Catharina Anna Groneman [1.2.4.3.3.1.5.1.7], geboren op 14-11-1843 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1700, akte 357]. Johanna is overleden op 13-08-1905 in Zutphen, 61 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 8903, akte 222].
Familieregister:
pag, 709.
1.2.4.3.3.1.5.1.2 Isaac Groneman is geboren op 15-08-1832 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1697, akte 186], zoon van Johannes Casparus Theodorus Groneman (zie 1.2.4.3.3.1.5.1) en Florentia Adriana Francina de Bruin. Isaac is overleden op 02-12-1912 in Jogjacarta, 80 jaar oud [bron: http://www.dbnl.org/tekst/bran038biog01_01/bran038biog01_01_1634.php].
Beroep:
Arts.
Familieregister:
pag, 709.
Isaac trouwde met Johanna Amalia de Wilde. Johanna is geboren op 22-04-1833 in Oosterbeek.
Kinderen van Isaac en Johanna:
1 Louis Florentius Johannes Groneman [1.2.4.3.3.1.5.1.2.1], geboren op 10-01-1862 in Bandoeng [bron: Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284, http://gw.geneanet.org/elize2?lang=nl&pz=vivika+elize+alexandra&nz=jagtenborg&ocz=0&p=louis+florentius&n=groneman]. Louis is overleden op 22-08-1871 in Jogjacarta, 9 jaar oud [bron: http://gw.geneanet.org/elize2?lang=nl&pz=vivika+elize+alexandra&nz=jagtenborg&ocz=0&p=louis+florentius&n=groneman].
2 Theodora Maria Bernardina Justina Groneman [1.2.4.3.3.1.5.1.2.2], geboren op 22-04-1864 in Bandoeng [bron: http://gw.geneanet.org/elize2?lang=nl&pz=vivika+elize+alexandra&nz=jagtenborg&ocz=0&p=louis+florentius&n=groneman]. Theodora is overleden op 06-05-1944 in Haarlem, 80 jaar oud [bron: Noord Hollands Archief 925].
1.2.4.3.3.1.6 Titia de Roller is geboren op 14-09-1775 [bron: Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284.], dochter van Jan Hendrik de Roller (zie 1.2.4.3.3.1) en Gerharda Exalto d’Almaras. Zij is gedoopt op 17-09-1775 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente ZUTPHEN doopboek 1726-1754].
Notitie bij de geboorte van Titia: 17.09.1775. TITIA, kind van Johan Hendrik de Roller - Gerharda Exalto d’Almaras. Predikant - R. Wildrik.
Titia is overleden op 28-05-1845 in Zutphen, 69 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1867, akte 139, krant].
Beroep:
Banketbakker.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 432, 540.
Overige:
Belijdenis Pasen 1797.
Titia trouwde, 26 jaar oud, op 07-06-1802 in Gorssel [bron: Gelders Archief 0176, 787, akte 49] met David Immink, 40 jaar oud, nadat zij op 07-05-1802 in Zutphen in ondertrouw zijn gegaan [bron: krant]. David is geboren op 25-02-1762 in Gendringen [bron: Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284], zoon van Bernardus Immink en Maria Elisabeth Ahenius. Hij is gedoopt op 28-02-1762 in Gendringen [bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-hajenius/I630.php].
Notitie bij de geboorte van David: .
David is overleden op 24-06-1832 in Zutphen, 70 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1864, akte 129].
Beroep:
Banketbakker.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 540.
Kinderen van Titia en David:
1 Bernardus Immink [1.2.4.3.3.1.6.1], geboren op 25-01-1803 in Zutphen [bron: krant, zonder naam]. Hij is gedoopt op 15-02-1803 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen doopboek 1800-1811].
Notitie bij de geboorte van Bernardus: 25.01.1803 Geboortedag: d. 25 jan. - Doopdag: 15 feb. Kind: BERNARDUS. Ouders: David Immink - Titia de Roller. Predikant: J. Noordink.
Bernardus is overleden op 21-05-1849 in Zutphen, 46 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1868, akte 127].
Beroep:
Banketbakker.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 540.
2 Gerharda Geertruid Immink, geboren op 20-10-1804 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.1.6.2.
3 Jan Immink [1.2.4.3.3.1.6.3], geboren op 03-12-1805 in Zutphen [bron: krant, zonder naam]. Jan is overleden op 10-02-1816 in Zutphen, 10 jaar oud [bron: Gelders Archief akte 25].
Notitie bij Jan: Tweeling met Hendricus Pantalio.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
4 Hendricus Pantalio Immink [1.2.4.3.3.1.6.4], geboren op 03-12-1805 in Zutphen. Hij is gedoopt op 25-12-1805 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen doopboek 1800-1811].
Notitie bij de geboorte van Hendricus: 03.12.1805 Geboortedag: d. 3 dec. - Doopdag: d. 25 dec. Kind: HENDRIKKUS PANTALION. Ouders: David Immink - Tietsia de Roller. Predikant: D. v. Wullen.
Hendricus is overleden op 09-03-1889 in Zutphen, 83 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1878, akte 78].
Notitie bij Hendricus: Tweeling met Jan
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 540.
5 N.N. Immink [1.2.4.3.3.1.6.5], levenloos geboren dochter, geboren op 22-12-1812 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1861, akte 194].
6 Cunegonda Clara Theodora Immink, geboren op 06-06-1818 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.1.6.6.
1.2.4.3.3.1.6.2 Gerharda Geertruid Immink is geboren op 20-10-1804 in Zutphen, dochter van David Immink en Titia de Roller (zie 1.2.4.3.3.1.6). Zij is gedoopt op 20-11-1804 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen doopboek 1800-1811].
Notitie bij de geboorte van Gerharda: 20.10.1804 Geboortedag: d. 20 octr. - Doopdag: d. 20 novr. Kind: GERHARDA GEERTRUIJD. Ouders: David Immink - Titia de Roller. Getuige: Geertruijd de Roller. Predikant: J. van der Linden
Gerharda is overleden op 23-06-1883 in Zutphen, 78 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1877, akte 206]. Gerharda bleef kinderloos.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 540.
Gerharda trouwde, 45 jaar oud, op 13-03-1850 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1744, akte 18] met Johannes Jacobus Colenbrander, 46 jaar oud. Johannes is geboren op 11-01-1804 in Doetinchem [bron: Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284], zoon van Bernardus Colenbrander en Hendrica Roelofsen. Johannes is overleden op 24-07-1878 in Zutphen, 74 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1876, akte 188]. Johannes is weduwnaar van Johanna Geurdina Roelofsen (1805-1846), met wie hij trouwde op 25-11-1835 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1740, akte 110].
Beroep:
Rentmeester Bornhof.
1.2.4.3.3.1.6.6 Cunegonda Clara Theodora Immink is geboren op 06-06-1818 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1694, akte 108], dochter van David Immink en Titia de Roller (zie 1.2.4.3.3.1.6). Cunegonda is overleden op 29-09-1854 in Zutphen, 36 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1870, akte 318]. Cunegonda bleef kinderloos.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 540, 701.
Cunegonda trouwde, 24 jaar oud, op 04-08-1842 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1742, akte 77] met Bernardus Jacobus Arends, 28 jaar oud. Bernardus is geboren op 16-12-1813 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 1693, akte 246], zoon van Bernard Arends en Maria Grutterink. Bernardus is overleden op 12-10-1887 in Zutphen, 73 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1878, akte 341]. Bernardus trouwde later op 28-10-1857 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207, 17546, akte 74] met Janna Willelmina Luijmes (1831-1910).
Beroep:
Winkelier.
Familieregister:
pag. 701.


handtekening_hendrik_jan_de_roller.jpg
9 Handtekening Hendrik Jan de Roller
1.2.4.3.3.4 Hendrik Jan de Roller (afb. 9) is geboren op 25-08-1741 in Zutphen, zoon van David Hendrik de Roller (zie 1.2.4.3.3) en Geertrui(j)d Abbing. Hij is gedoopt op 27-08-1741 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente ZUTPHEN doopboek 1726-1754].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: 27.08.1741. HENDERIK JAN, kind van David Henderik de Roller - Geertruijd Abbing. Predikant - A. Wardenier.
Hendrik is overleden op 27-08-1818 in Doesburg, 77 jaar oud [bron: krant. Gelders archief, 0207 5641 akte 42.].
Notitie bij Hendrik: Studeert theologie te Harderwijk en wordt daar lidmaat op 4-11-1762 (Gelders archief). Predikant, vanaf 1773 te Doesburg, daarvoor Bredevoort. Probeert een ambt te krijgen in Amsterdam. Woont samen met zijn zus. Heeft tuingrond op/tegen de vestingwal van Doesburg, perceel 78 blad B, 4. Heeft boerderij met 20 ha grond bij Giesbeek, Barenbroek, welke door zijn vrouw in 1833 wordt verkocht. Belastbaar voor f 450,--
Beroepen:
van 1767 tot 1773     Predikant (te Bredevoort.)
van 1774 tot 1815     Predikant (te Doesburg.)
Opleiding:
Universiteit. (Studeerde theologie te Harderwijk. Lidmaat van kerk Harderwijk van 11-4-1762 tot 25-12-1762. Vertrekt dan naar Groningen)   [bron: Lidmaatboeken kerk Harderwijk]
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Titel:
ds.
Familieregister:
pag. 318, 433.
Hendrik trouwde, 69 jaar oud, op 28-03-1811 in Doesburg [bron: Gelders Archief 0207, 5679, akte 2] met Christina Agnita Rasch, 47 jaar oud. Christina is geboren op 28-10-1763 in Doesburg, dochter van Bernard Johan Rasch en Maria Robbertina Gordon. Zij is gedoopt op 30-10-1763 in Doesburg [bron: Gelders Archief 0207, 5679, akte 2]. Christina is overleden op 01-04-1837 in Steenderen, 73 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 3011, akte 23]. Christina is weduwe van David Wijginck (ovl. 1804), met wie zij trouwde op 24-05-1801 in Groenlo [bron: Gelders Archief 0176, 749.2, pag. 162].
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 433.
Het huwelijk van Hendrik en Christina bleef kinderloos.


handtekening_david_van_sonsveld.jpg
10 Handtekening David van Sonsveld de Roller
1.2.4.3.3.5 David van Sonsveld de Roller (afb. 10) is geboren op 21-04-1744 in Zutphen, zoon van David Hendrik de Roller (zie 1.2.4.3.3) en Geertrui(j)d Abbing. Hij is gedoopt op 22-04-1744 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen, doopboek 1726-1754.].
Notitie bij de geboorte van David: 22.04.1744. DAVID van Sonsveld, kind van David Hendrik de Roller - Geertruid Abbing. Predikant - A.J. Schluiter.
David is overleden op 08-01-1817 in Oeken/Brummen, 72 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 5981, akte 3].
Notitie bij overlijden van David: Overleden in zijn huis nr. 229 te Oeken.
Notitie bij David: Lid van departementaal bestuur van de Rijn en secretaris van gewest Zutphen. Is patriot.
Adres:
Huis 229, Berg en Pas nu Berkenpas, Kleine Vosstraat, Oeken/Brummen (Woonde hier bij overlijden.)
Beroepen:
vanaf 1780     Secretaris gewest Zutphen.
van 02-04-1798 tot 05-07-1798     Burgemeester van Zutphen. (Op 2 april 1798 neemt een geheel nieuw gemeentebestuur de macht in handen, als gevolg van de regeringswisseling in Den Haag na de staatsgreep
der Unitarissen op 22 januari. Dit bestuur van zeven leden bestond uit:
Coenraad Post, Peter Hendricus Haak, Jacobus Anthony Roelofzen, David
van Sonsveld de Roller, Jan Gijze, Gerhard Kaecks en Jan Bisschop.
Dit bestuur wordt echter reeds na enkele maanden, op 5 juli, weer vervangen
door een Municipaliteit (H. J. Wijers, 1983. Het stadsbestuur van Zutpen in de periode 1795-1802, Historische Vereniging Zutphen).)
  [bron: Familieregister De Roller]
vanaf 1801     Lid departementaal bestuur van de Rijn.
vanaf 1803     Ontvanger van de Berkelvaart.   [bron: Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284.]
vanaf 1805     Ontvanger van de Gelderse watertol te Zutphen.   [bron: Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284.]
Familieregister:
pag. 318, 434, 541, 542, 543, 544, 545.
Overige:
Belijdenis Pasen 1764.
Leerling Latijnse school te Zutphen. Begunstigde van Vicari Sancti Nicolai van 11-11-1756 tot 10-11-1762
David trouwde, 24 jaar oud, op 30-06-1768 in Gorssel [bron: Gelders Archief, Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen trouwboek 1764-1775] met Geertruid Derks, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van David en Geertruid: 12.06.1768. David van Sonsveld de Roller, j.m. w.a. - Geertruid Derksen, j.d. van Warnsfeld. Attest. na Gorsel 30 jun. 1768.
Geertruid is geboren op 01-11-1743 in Leesten (Warnsveld) [bron: Familieregister De Roller, nog controleren], dochter van Barend Derks en Everdina Hulshof. Geertruid is overleden op 28-01-1822 in Deventer, 78 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, burgerlijke stand, 0123, 3124, akte 23.].
Notitie bij overlijden van Geertruid: Overleden in het huis op de Stroomarkt 1274 te Deventer.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 434, 541, 542, 54, 544, 545.
Kinderen van David en Geertruid:
1 Geertruid de Roller, geboren op 16-12-1768 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.5.1.
2 Everdina de Roller, geboren op 29-08-1770 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.5.2.
3 Anna Elisabeth de Roller, geboren op 18-06-1773 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.5.3.
4 Alida de Roller, geboren op 16-11-1775 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.5.4.
5 Witia de Roller [1.2.4.3.3.5.5], geboren op 18-02-1778 in Zutphen. Zij is gedoopt op 19-03-1778 in Zutphen [bron: Doopregister Nederduits Gereformeerde Kerk Zutphen].
Notitie bij de geboorte van Witia: 19.03.1778 WIRTIA, kind van David van Sonsveld de Roller - Geertruid Derken. Predikant - H. v.d. Bank.
Witia is overleden op 18-11-1778 in Zutphen, 9 maanden oud [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen overlijden 1750-1804, scan 154]. Zij is begraven op 29-11-1778 in Zutphen.
Notitie bij overlijden van Witia: 20.11.1778 Den 20: dito - is begr: inde Broederen Kerk. Een Kind van David De Roller.
Familieregister:
pag. 434.
6 David Hendrik de Roller [1.2.4.3.3.5.6]. Hij is gedoopt op 22-09-1779 in Zutphen [bron: Doopregister Nederduits Gereformeerde Kerk Zutphen].
Notitie bij de geboorte van David: 22.09.1779 DAVID HENDRIK, kind van David van Sonsveld de Roller - Geertruid Derkzen. Predikant - H. v.d. Bank.
David is overleden op 11-07-1780 in Zutphen, 9 maanden oud [bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Zutphen overlijden 1750-1804, scan161]. Hij is begraven op 11-07-1780 in Broederkerk Zutphen.
Notitie bij overlijden van David: 11.07.1780 Den 11: dito: is begrave B:K: Een kind van David v: Sonsveld de Roller.
Familieregister:
pag. 434.
7 David Hendrik de Roller, geboren op 25-05-1781 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.5.7.
8 Barend de Roller [1.2.4.3.3.5.8], geboren op 12-04-1784 in Zutphen. Hij is gedoopt in Zutphen [bron: Doopregister Nederduits Gereformeerde Kerk Zutphen 1755-1781].
Notitie bij de geboorte van Barend: 12.04.1784 BAREND, kind van David van Sonsveld de Roller en Geertruid Derksen. Predikant - A. Mandt .
Barend is overleden op 08-03-1828 in Gentiken (Genting, Java, Buitenzorg) Oost Indie, 43 jaar oud [bron: Overlijdens advertentie, o.a. Javasche Courant]. Barend bleef ongehuwd.
Beroepen:
(nr. 11823 in militair register, geboorte datum in aantekeningen militaire dienst klopt niet is 1748 geen 1717.
Komt uit Apeldoorn. Is 1,78 lang.
In 1809 gevangen in Zeeland door de Engelsen;
14 feb. 1827 korporaal;
10 juli 1827 sergeant;
Op 28 aug 1827 met Zm schip Natali naar Oost Indie (Netherlands, Army Service Records, 1807-1929 Algemeen Depot der Landmacht no 33, no 011276-012472, 1826-1827))
Militair, bij artillerie (Opleiding te Zutphen)
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 434.
9 Jan Hendrik de Roller, geboren op 12-02-1787 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.5.9.
10 Lambert Tieleman de Roller [1.2.4.3.3.5.10], geboren op 17-05-1790 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-05-1790. Hij is gedoopt op 19-05-1790 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen doopboek 1788-1799].
Notitie bij de geboorte van Lambert: 17.05.1790 Geboortedag: d. 17 meij - Doopdag: d. 19 do. Kind: LAMBERT TIELEMAN. Ouders: David Sonsveld de Roller - Geertruid Derkzen.
Predikant: H. v.d. Bank.
Lambert is overleden op 21-03-1851 in Deventer, 60 jaar oud (oorzaak: Na langdurig leiden (tering) om 8 uur in de ochtend. Verpleegd in huis van Van Tright.) [bron: Historisch Centrum Overijssel 0123, 3139, akte 97].
Notitie bij overlijden van Lambert: Kranten advertentie en geslachtsregister De Roller.
Lambert bleef ongehuwd.
Familieregister:
pag. 434.
Genealogie L.T. de Roller:
pag. 434.
Overige:
Belijdenis maart 1809, vertrek naar De Wilp 22-5-1828.
1.2.4.3.3.5.1 Geertruid de Roller is geboren op 16-12-1768 in Zutphen, dochter van David van Sonsveld de Roller (zie 1.2.4.3.3.5) en Geertruid Derks. Zij is gedoopt op 16-12-1768 in Zutphen [bron: Doopregister Nederduits Gereformeerde Kerk Zutphen 1755-1781].
Notitie bij de geboorte van Geertruid: 16.12.1768 GEERTRUID, kind van David van Sonsveld de Roller - Geertruid Derksken. Predikant - H. v. Herwerden.
Geertruid is overleden op 10-02-1848 in Leuvenheim, 79 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 5978, akte 36].
Familieregister:
pag. 434, 541.
Overige:
Belijdenis april 1789, vertrek naar Bathmen 27-1-1793.
Geertruid trouwde, 48 jaar oud, op 01-05-1817 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel, toegang 0123, inv. 14555, akte 28.] met Hermannes van Aalderen, 32 jaar oud. Hermannes is geboren op 12-07-1784 in Zwolle [bron: http://www.geni.com/people/Hermannus-van-Aalderen/6000000017519526407], zoon van Wieldert van Aalderen en Johanna Marsman.
Notitie bij de geboorte van Hermannes: Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284
Hermannes is overleden op 04-03-1840 in Zwolle, 55 jaar oud [bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-deelstra/I1091382982.php].
Notitie bij overlijden van Hermannes: Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284
Beroep:
Kuiper.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 541.
Het huwelijk van Geertruid en Hermannes bleef kinderloos.
1.2.4.3.3.5.2 Everdina de Roller is geboren op 29-08-1770 in Zutphen, dochter van David van Sonsveld de Roller (zie 1.2.4.3.3.5) en Geertruid Derks. Zij is gedoopt op 02-09-1770 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen doopboek 1755-1781].
Notitie bij de geboorte van Everdina: 03.09.1770 EVERDINA, kind van David van Sonsvelt de Roller - Geertruij Derkse Predikant - F.A. de Bruin.
Everdina is overleden op 04-09-1852 in Ravenstein, 82 jaar oud [bron: krant, BHIC 50, 6532, akte 14].
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 434, 542, 606, 697, 698.
Overige:
Belijdenis april 1798, 5-5-1828 vertrek naar Krimpen aan de Lek.
Everdina trouwde, 30 jaar oud, op 15-05-1801 in Zutphen [bron: Familieregister De Roller, nog controleren] met Willem Gerrit Brink, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Everdina en Willem: Komt niet voor in trouwboek Zutphen.
Willem is geboren op 29-01-1781 in Deventer [bron: https://www.genealogieonline.nl/genealogie-mouw/I6709.php], zoon van Abraham Brink en Wilhelmina Florijn. Willem is overleden op 19-10-1843 in Ubbergen, 62 jaar oud [bron: krant, Gelders Archief 207, 2975, akte 32].
Beroep:
Controleur van Rijksbelastingen (te Ubbergen.)
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 542, 606, 697, 698.
Kinderen van Everdina en Willem:
1 Abraham Willem Brink, geboren op 31-05-1801 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.5.2.1.
2 Geertruid Brink [1.2.4.3.3.5.2.2], geboren op 01-11-1803 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-11-1803 [bron: Zutphen]. Zij is gedoopt op 15-11-1803 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen doopboek 1800-1811].
Notitie bij de geboorte van Geertruid: 01.11.1803 Geboortedag: d. 1 nov. - Doopdag: 15 novemb. Kind: GEERTRUID. Ouders: Willem Gerrit Brink - Everdina de Roller. Predikant: J. Noordink.
Geertruid is overleden op 13-12-1816 in Culemborg, 13 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 5843, akte 95].
Notitie bij Geertruid: Geboortedag en maand onzeker
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 542.
3 Wilhelmina Catharina Brink, geboren op 02-09-1808 in Deventer. Volgt 1.2.4.3.3.5.2.3.
4 Alida Brink [1.2.4.3.3.5.2.4], geboren op 05-04-1811 in Deventer [bron: Collectie Brink CBG, Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284]. Alida is overleden op 03-10-1819 in Amsterdam, 8 jaar oud [bron: Collectie Brink CBG, Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284].
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 542.
5 David van Sonsvelt Brink, geboren op 03-01-1814 in Deventer. Volgt 1.2.4.3.3.5.2.5.
1.2.4.3.3.5.2.1 Abraham Willem Brink is geboren op 31-05-1801 in Zutphen, zoon van Willem Gerrit Brink en Everdina de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.2). Hij is gedoopt op 03-06-1801 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen doopboek 1800-1811].
Notitie bij de geboorte van Abraham: 31.05.1801 Geboortedag: d. 31 maij - Doopdag: d. 3 junij. Kind: ABRAHAM WILLEM. Ouders: Willem Gerrit Brink - Everdina de Roller. Predikant: J. van der Linden.
Abraham is overleden na 28-08-1876, minstens 75 jaar oud [bron: https://www.genealogieonline.nl/genealogie-zwanepol/I6414.php].
Beroep:
Kastenmaker.
Familieregister:
pag. 542, 696.
Abraham trouwde, 25 jaar oud, op 13-12-1826 in Amsterdam [bron: Noord Hollands Archief reg. 5, fol. 41v] met Jacomina Hoegen, 22 jaar oud. Jacomina is geboren op 06-06-1804 in Wilsum [bron: https://www.genealogieonline.nl/genealogie-zwanepol/I17465.php], dochter van Herman Hoegen en Everdina Hengeveld. Jacomina is overleden op 28-08-1867, 63 jaar oud [bron: https://www.genealogieonline.nl/genealogie-zwanepol/I17465.php].
Beroep:
Winkelierster.   [bron: https://archief.amsterdam/indexen/deeds/153a4b01-163f-4937-b520-8d3c1494f00e]
Familieregister:
pag. 696.
Kinderen van Abraham en Jacomina:
1 Everdina Brink [1.2.4.3.3.5.2.1.1], geboren op 21-08-1827 in Amsterdam [bron: Familieregister De Roller, nog controleren]. Everdina is overleden op 02-05-1847 in Amsterdam, 19 jaar oud.
Familieregister:
pag. 696.
2 Wilhelmina Gerhardina Arends Brink [1.2.4.3.3.5.2.1.2], geboren op 04-02-1830 in Amsterdam [bron: Familieregister De Roller, nog controleren]. Wilhelmina is overleden [bron: Familieregister De Roller, controleren].
Familieregister:
pag. 696.
3 Herman Jacobus Brink, geboren op 13-04-1832 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.3.3.5.2.1.3.
4 Anna Elisabeth Brink, geboren op 05-09-1833 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.3.3.5.2.1.4.
5 Willem Gerrit Brink [1.2.4.3.3.5.2.1.5], geboren op 20-03-1838 in Amsterdam [bron: Familieregister De Roller, nog controleren]. Willem is overleden op 07-04-1838 in Amsterdam, 18 dagen oud [bron: Familieregister De Roller, nog controleren].
Familieregister:
pag. 696.
6 Philips Otto Brink, geboren op 23-05-1839 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.3.3.5.2.1.6.
7 Willem Gerrit Brink [1.2.4.3.3.5.2.1.7], geboren op 27-09-1842 in Amsterdam [bron: Familieregister De Roller, nog controleren]. Willem is overleden op 10-09-1843 in Amsterdam, 11 maanden oud [bron: Familieregister De Roller, nog controleren].
Familieregister:
pag. 696.
8 Hendrik Jan Brink [1.2.4.3.3.5.2.1.8], geboren op 03-10-1844 in Amsterdam [bron: Familieregister De Roller, nog controleren].
Adres:
(tot januari 1861)
Familieregister:
pag. 696.
1.2.4.3.3.5.2.1.3 Herman Jacobus Brink is geboren op 13-04-1832 in Amsterdam [bron: Familieregister De Roller, https://archief.amsterdam/indexen/deeds/153a4b01-163f-4937-b520-8d3c1494f00e], zoon van Abraham Willem Brink (zie 1.2.4.3.3.5.2.1) en Jacomina Hoegen.
Adressen:
(vertrekt mei 1662)   [bron: https://archief.amsterdam/indexen/deeds/153a4b01-163f-4937-b520-8d3c1494f00e]
vanaf 08-1883     Lijnbaangracht 54, Amsterdam   [bron: https://archief.amsterdam/indexen/deeds/13df6385-7723-4910-99d4-a76260755abc]
vanaf 10-1889     van Oldenbarneveldstraat 50, Amsterdam   [bron: https://archief.amsterdam/indexen/deeds/7b5cc5e0-f48e-4dcb-aac0-a82c2288017e]
Beroep:
Bediende   [bron: https://archief.amsterdam/indexen/deeds/153a4b01-163f-4937-b520-8d3c1494f00e]
Familieregister:
pag. 696.
Herman trouwde, 30 jaar oud, op 22-05-1862 in Amsterdam [bron: Noord-Hollands Archief, reg 4, fol 87] met Loppie Margaretha Claassen, 27 of 28 jaar oud. Loppie is geboren in 1834 in Amsterdam.
Kinderen van Herman en Loppie:
1 Herman Jacobus Brink, geboren op 12-04-1867 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.3.3.5.2.1.3.1.
2 Nicolaas George Brink, geboren op 15-08-1868 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.3.3.5.2.1.3.2.
3 Abraham Willem Brink, geboren op 07-03-1871 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.3.3.5.2.1.3.3.
1.2.4.3.3.5.2.1.3.1 Herman Jacobus Brink is geboren op 12-04-1867 in Amsterdam [bron: https://archief.amsterdam/indexen/deeds/13df6385-7723-4910-99d4-a76260755abc], zoon van Herman Jacobus Brink (zie 1.2.4.3.3.5.2.1.3) en Loppie Margaretha Claassen.
Beroep:
Kantoorloper   [bron: Huwelijk]
Herman trouwde, 26 jaar oud, op 18-05-1893 in Amsterdam [bron: Noord-Hollands Archief, reg 12 fol 45v] met Berdina Margaretha Kramer, 30 jaar oud. Berdina is geboren op 14-08-1862 in Amsterdam [bron: Zie huwelijk].
1.2.4.3.3.5.2.1.3.2 Nicolaas George Brink is geboren op 15-08-1868 in Amsterdam [bron: Zie huwelijk, https://archief.amsterdam/indexen/deeds/13df6385-7723-4910-99d4-a76260755abc], zoon van Herman Jacobus Brink (zie 1.2.4.3.3.5.2.1.3) en Loppie Margaretha Claassen. Nicolaas trouwde, 31 jaar oud, op 28-09-1899 in Amsterdam [bron: Noord-Hollands Archief,rg 31, fol 38v] met Jouwertje Floor, 28 of 29 jaar oud. Jouwertje is geboren in 1870 in Amsterdam [bron: Zie huwelijk].
Kind van Nicolaas en Jouwertje:
1 Nicolaas George Brink, geboren in 1902 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.3.3.5.2.1.3.2.1.
1.2.4.3.3.5.2.1.3.2.1 Nicolaas George Brink is geboren in 1902 in Amsterdam, zoon van Nicolaas George Brink (zie 1.2.4.3.3.5.2.1.3.2) en Jouwertje Floor. Nicolaas trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 14-10-1926 in Amsterdam [bron: Noord Hollands Archief, reg 4F, fol 28v] met Carolina Margaretha Kuijkens, 22 of 23 jaar oud. Carolina is geboren in 1903 in Amsterdam.
1.2.4.3.3.5.2.1.3.3 Abraham Willem Brink is geboren op 07-03-1871 in Amsterdam [bron: Zie huwelijk, https://archief.amsterdam/indexen/deeds/13df6385-7723-4910-99d4-a76260755abc], zoon van Herman Jacobus Brink (zie 1.2.4.3.3.5.2.1.3) en Loppie Margaretha Claassen. Abraham is overleden op 03-04-1925 in Hilversum, 54 jaar oud [bron: Noord Hollands archief, akte 121.].
Beroep:
Kantoorbediende.   [bron: Zie huwelijk]
Abraham trouwde, 27 jaar oud, op 09-06-1898 in Amsterdam [bron: Noord-Hollands Archief, reg 18, fol 44v] met Christina Maria van Voorthuizen, 20 of 21 jaar oud. Christina is geboren in 1877 in Nieuwer Amstel [bron: Zie huwelijk]. Christina is overleden op 10-07-1942 in Nieuwveen, 64 of 65 jaar oud [bron: Erfgoed Leiden en Omstreken, 131.1.9, 72, akte 59].
Kinderen van Abraham en Christina:
1 Hendrikus Brink, geboren in 1901 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.3.3.5.2.1.3.3.1.
2 Abraham Willem Brink, geboren in 1902 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.3.3.5.2.1.3.3.2.
3 Herman Jacobus Brink, geboren in 1903 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.3.3.5.2.1.3.3.3.
1.2.4.3.3.5.2.1.3.3.1 Hendrikus Brink is geboren in 1901 in Amsterdam, zoon van Abraham Willem Brink (zie 1.2.4.3.3.5.2.1.3.3) en Christina Maria van Voorthuizen. Hendrikus trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 09-07-1931 in Amsterdam [bron: Noord Hollands Archief, reg 4C, fol 46] met Melitta Dorothea Helena Walpurga Baert, 23 of 24 jaar oud. Melitta is geboren in 1907 in La Tour de Peilz, Zwitzerland.
1.2.4.3.3.5.2.1.3.3.2 Abraham Willem Brink is geboren in 1902 in Amsterdam, zoon van Abraham Willem Brink (zie 1.2.4.3.3.5.2.1.3.3) en Christina Maria van Voorthuizen.
Beroep:
Predikant   [bron: Huwelijk]
Abraham:
(1) trouwde met Desiree Marguerita Crommelin. Desiree is overleden vóór 1936.
(2) trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 06-08-1936 in Maarn [bron: Utrechts archief 463, 648-04, akte 9] met Grete Christiane Luhr Dircks, 31 of 32 jaar oud. Grete is geboren in 1904 in Garding Guitsland.
1.2.4.3.3.5.2.1.3.3.3 Herman Jacobus Brink is geboren in 1903 in Amsterdam, zoon van Abraham Willem Brink (zie 1.2.4.3.3.5.2.1.3.3) en Christina Maria van Voorthuizen. Herman trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 11-04-1929 in Soest [bron: Utrechts archief 463, 319-07, 20] met Hillegiena Froukje Dragt, 22 of 23 jaar oud. Hillegiena is geboren in 1906 in Kampen.
1.2.4.3.3.5.2.1.4 Anna Elisabeth Brink is geboren op 05-09-1833 in Amsterdam [bron: Familieregister De Roller, https://archief.amsterdam/indexen/deeds/153a4b01-163f-4937-b520-8d3c1494f00e], dochter van Abraham Willem Brink (zie 1.2.4.3.3.5.2.1) en Jacomina Hoegen. Anna is overleden op 15-03-1866 in Nijmegen, 32 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1285, akte 134].
Adres:
(tot 26 mei 1853)
Beroep:
Dienstbode.   [bron: https://archief.amsterdam/indexen/deeds/153a4b01-163f-4937-b520-8d3c1494f00e]
Familieregister:
pag. 696.
Anna trouwde, 9 jaar oud, op 10-09-1842 in Beek (Arnhem) [bron: Gelders Archief 0207, 2996, akte 24] met Jan Buisman, 46 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Jan: Volgens CBG collectie Brink is man Jan Botze. Volgens Gelders Archief, zie overlijden, Jan Buisman CBG collectie klopt hier niet.
Jan is geboren op 07-03-1796 in Harlingen, zoon van Derk Janse Buisman en Botje Jans Dijkstra. Jan is overleden op 22-10-1869 in Nijmegen, 73 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1287, akte 480]. Jan is weduwnaar van Catharina Wilhelmina ten Zweegen (1797-1832), met wie hij trouwde omstreeks 1819 [bron: Schatting].
Beroep:
Visiteur.
Kind van Anna en Jan:
1 Everdina Elisabeth Buisman, geboren op 27-05-1844 in Ubbergen. Volgt 1.2.4.3.3.5.2.1.4.1.
1.2.4.3.3.5.2.1.4.1 Everdina Elisabeth Buisman is geboren op 27-05-1844 in Ubbergen [bron: Gelders Archief 0207, 3001, akte 41], dochter van Jan Buisman en Anna Elisabeth Brink (zie 1.2.4.3.3.5.2.1.4). Everdina is overleden op 30-06-1892 in Haarlem, 48 jaar oud [bron: Noord Hollands Archief 730].
Beroep:
Modiste   [bron: Bevolkingsregister Nijmegen]
Everdina trouwde, 31 jaar oud, op 24-05-1876 in Zeist [bron: Het Utrechts archief 481, 1011-16 akte 27] met Arnoldus Johannes P. van den Broek, ongeveer 20 jaar oud. Arnoldus is geboren omstreeks 1856.
1.2.4.3.3.5.2.1.6 Philips Otto Brink is geboren op 23-05-1839 in Amsterdam [bron: Familieregister De Roller, nog controleren], zoon van Abraham Willem Brink (zie 1.2.4.3.3.5.2.1) en Jacomina Hoegen.
Adres:
(tot augustus 1862)
Familieregister:
pag. 696.
Philips trouwde, 23 jaar oud, op 27-08-1862 in Amsterdam [bron: Noord Hollands Archief reg 7 fol 40v] met Margaretha Johanna du Corbier.
Kinderen van Philips en Margaretha:
1 Abraham Willem Brink, geboren omstreeks 1863 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.3.3.5.2.1.6.1.
2 Jannetje Margaretha Johanna Brink, geboren omstreeks 1865 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.3.3.5.2.1.6.2.
1.2.4.3.3.5.2.1.6.1 Abraham Willem Brink is geboren omstreeks 1863 in Amsterdam, zoon van Philips Otto Brink (zie 1.2.4.3.3.5.2.1.6) en Margaretha Johanna du Corbier. Abraham trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 31-07-1890 in Amsterdam [bron: Noord Hollands Archief reg 19 vol 14v] met Maria Theresia Knollke, ongeveer 23 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1867.
1.2.4.3.3.5.2.1.6.2 Jannetje Margaretha Johanna Brink is geboren omstreeks 1865 in Amsterdam, dochter van Philips Otto Brink (zie 1.2.4.3.3.5.2.1.6) en Margaretha Johanna du Corbier. Jannetje trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 27-04-1893 in Amsterdam [bron: Noord Hollands Archief reg 10 fol 27v] met Johannes Philippus Jacobus van Lookeren, ongeveer 28 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1865.
1.2.4.3.3.5.2.3 Wilhelmina Catharina Brink is geboren op 02-09-1808 in Deventer [bron: Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284], dochter van Willem Gerrit Brink en Everdina de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.2). Zij is gedoopt op 14-09-1808 in Deventer [bron: Familieregister De Roller]. Wilhelmina is overleden op 17-10-1884 in Zaltbommel, 76 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 2216, akte 90].
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 542.
Wilhelmina trouwde, 37 jaar oud, op 12-12-1845 in Ubbergen [bron: Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284, Gelders Archief 0207, 2996, akte 23, genealogie L.T. de Roller] met Johannes Leonardus Roelandt, 44 of 45 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Johannes: Staat in genealogie Abbing als dochter van David van Sonsveld de Roller en Geertruid Dirks. Dit is fout.
Johannes is geboren in 1800, zoon van Johannes Roelandt en Elisabeth de Jongh. Johannes is overleden op 05-07-1855 in Zaltbommel, 54 of 55 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 2219, akte 64].
Beroep:
Banketbakker.
Genealogie L.T. de Roller:
pag.718.
Kinderen van Wilhelmina en Johannes:
1 Johannes Leonardus Willem Roelandt [1.2.4.3.3.5.2.3.1], geboren op 22-12-1846 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief 0207, 2263, akte 98]. Johannes is overleden op 07-04-1882 in Zaltbommel, 35 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 2216, akte 30].
Genealogie L.T. de Roller:
pag. 719.
2 Everdina Elisabeth Roelandt [1.2.4.3.3.5.2.3.2], geboren op 02-12-1849 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief 0207, 2262, akte 113]. Everdina is overleden op 28-01-1850 in Zaltbommel, 1 maand oud [bron: Gelders Archief 0207, 2219, akte 9].
1.2.4.3.3.5.2.5 David van Sonsvelt Brink is geboren op 03-01-1814 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel 0123, 2538, akte 6], zoon van Willem Gerrit Brink en Everdina de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.2). David is overleden op 25-11-1875 in Ravenstein, 61 jaar oud [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum 50, 6533, akte 28].
Functie:
Rijks ontvanger.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 542, 698, 702.
Overige:
Jager bij het korps vrijwillige jagers van Van Dam en officier bij mobiele Zuids Schutterij tijdens de onlusten van 1830 in Belgie.   [bron: Familieregister De Roller, pag 698.]
David:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 17-01-1842 in Nijmegen [bron: Gelders Archief 0207, 1094, akte 2] met Joanna Gertrudis Janssen, 34 jaar oud. Joanna is geboren op 02-11-1807 in Herwen [bron: Familieregister De Roller en overlijden], dochter van Petrus Janssen en Joanna Aarnts. Joanna is overleden op 03-03-1842 in Nijmegen, 34 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1257, akte 147]. Joanna bleef kinderloos.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 18-11-1844 in Deventer [bron: krant, Historisch Centrum Overijssel, 0123, 2703, akte 109] met Witia Engelina Judith van Tright, 32 jaar oud. Zie 1.2.4.3.3.5.4.3 voor persoonsgegevens van Witia.
Kinderen van David en Witia:
1 Willem Gerrit van Sonsvelt Brink [1.2.4.3.3.5.2.5.1], geboren op 14-10-1845 in Ravenstein [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum 50, 6507, akte 28.]. Willem is overleden op 25-01-1846 in Ravenstein, 3 maanden oud [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum 50, 6532, akte 3].
Familieregister:
pag. 698.
2 N.N. van Sonsvelt Brink [1.2.4.3.3.5.2.5.2], levenloos geboren dochter, geboren op 04-10-1846 in Ravenstein [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum 50, 6532, akte 20].
Notitie bij de geboorte van N.N.: vroegtijdig geboren
Familieregister:
pag. 698.
3 Alida van Sonsvelt Brink [1.2.4.3.3.5.2.5.3], geboren op 11-07-1849 in Ravenstein [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum 50, 6507, akte 11]. Alida is overleden op 06-08-1849 in Ravenstein, 26 dagen oud [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum 50, 6532, akte 12].
Familieregister:
pag. 698.
4 David van Sonsvelt Brink, geboren op 10-08-1850 in Ravenstein. Volgt 1.2.4.3.3.5.2.5.4.
5 Jan van Sonsvelt Brink [1.2.4.3.3.5.2.5.5], geboren op 25-07-1854 in Ravenstein [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum 50, 6507, akte 15]. Jan is overleden op 25-03-1867 in Ravenstein, 12 jaar oud [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum 50, 6533, akte 9].
1.2.4.3.3.5.2.5.4 David van Sonsvelt Brink is geboren op 10-08-1850 in Ravenstein [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum 50, 6507, akte 20], zoon van David van Sonsvelt Brink (zie 1.2.4.3.3.5.2.5) en Witia Engelina Judith van Tright (zie 1.2.4.3.3.5.4.3). David is overleden op 13-07-1907 in Deventer, 56 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 0123, 3171, akte 255].
Familieregister:
pag. 698.
David:
(1) trouwde, 36 jaar oud, op 24-04-1887 in Ravenstein [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum 50, 6518, akte 1] met Isabella Elisabeth Maria Helms, 69 jaar oud. Isabella is geboren op 06-09-1817 in Berlicum. Isabella is overleden op 07-01-1892 in Deventer, 74 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel 0123, 3166, akte 19]. Het huwelijk van David en Isabella bleef kinderloos.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 07-07-1892 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel 0123, 2724, akte 107] met Bernardina Margaretha Foscea van Tright, 42 jaar oud. Zie 1.2.4.3.3.5.4.1.3 voor persoonsgegevens van Bernardina.Het huwelijk van David en Bernardina bleef kinderloos.
1.2.4.3.3.5.3 Anna Elisabeth de Roller is geboren op 18-06-1773 in Zutphen, dochter van David van Sonsveld de Roller (zie 1.2.4.3.3.5) en Geertruid Derks. Zij is gedoopt op 20-06-1773 in Zutphen [bron: Doopregister Nederduits Gereformeerde Kerk Zutphen 1755-1781].
Notitie bij de geboorte van Anna: 20.06.1773 ANNA ELISABETH, kind van David Sonsveld de Roller - Geertruid Derksen. Predikant - H. v.d. Bank
Anna is overleden op 08-04-1847 in Den Haag, 73 jaar oud [bron: krant].
Beroep:
Naaister.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 434, 543, 699.
Overige:
Belijdenis gedaan in april 1791, vertrek naar Amsterdam 28-1-1801, terug uit Amsterdam (31-10-1802) 18-11-1802. naar Brummen juni 31-10-1804 , vertrek naar zutphen 3-1-1812, vertrek naar Den Haag 1815.
Anna trouwde, 39 jaar oud, op 24-06-1812 in Den Haag [bron: Haags Archief (Nationaal Archief) akte 89] met Anthony Appo, 28 of 29 jaar oud. Anthony is geboren in 1783 in China. Anthony is overleden op 06-11-1866 in Den Haag, 82 of 83 jaar oud [bron: krant van 6-11-1866].
Beroep:
Bediende, kamerbewaarder.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 543, 699.
Kinderen van Anna en Anthony:
1 Gertrude Appo [1.2.4.3.3.5.3.1], geboren op 08-04-1812 in Den Haag [bron: BS Den Haag]. Gertrude is overleden op 13-11-1888 in Den Haag, 76 jaar oud [bron: Haags Archief akte 2968]. Gertrude bleef ongehuwd.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 543.
Overige:
Als kind erkend in huwelijks akte.
2 Lamberta Tiellemanna Appo, geboren op 20-04-1815 in Den Haag. Volgt 1.2.4.3.3.5.3.2.
1.2.4.3.3.5.3.2 Lamberta Tiellemanna Appo is geboren op 20-04-1815 in Den Haag [bron: BS Den Haag], dochter van Anthony Appo en Anna Elisabeth de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.3). Lamberta is overleden op 08-10-1878 in Den Haag, 63 jaar oud [bron: BS Den Haag, CBG advertentie VFADNL014972-12].
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 543, 699.
Lamberta trouwde, 26 jaar oud, op 09-03-1842 in Den Haag [bron: Haags Archief akte 70] met Jacobus Eduard Broers, 28 jaar oud. Jacobus is geboren op 18-10-1813 in Utrecht, zoon van Theodorus Broers en Pieternella Angelina Lens.
Beroep:
Meubelmaker.
Religie:
Hervormd.
Familieregister:
pag. 699.
Kind van Lamberta en Jacobus:
1 Anthony Anne Eduard Broers, geboren op 21-02-1843 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.4.3.3.5.3.2.1.
1.2.4.3.3.5.3.2.1 Anthony Anne Eduard Broers is geboren op 21-02-1843 in ’s-Gravenhage [bron: BS Haags Archief], zoon van Jacobus Eduard Broers en Lamberta Tiellemanna Appo (zie 1.2.4.3.3.5.3.2). Anthony is overleden op 03-10-1900 in ’s-Gravenhage, 57 jaar oud [bron: BS Den Haag].
Beroep:
Meubelmaker.
Religie:
Hervormd.
Anthony:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 31-10-1872 in Houten [bron: Het Utrechts Archief 481, 848-04, akte 11] met Johanna Catharina Stoltz, 20 of 21 jaar oud. Johanna is geboren in 1851 in Curaçao. Johanna is overleden op 04-09-1884 in Den Haag, 32 of 33 jaar oud.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 03-08-1887 in Delft [bron: BS Delft] met Maria Elisabeth Margaretha de Roller, 22 jaar oud. Zie 1.2.4.3.3.5.7.6.1 voor persoonsgegevens van Maria.
Kind van Anthony en Maria:
1 Lambertina Maria Elisabeth Broers, geboren op 09-11-1890 in Den Haag. Volgt 1.2.4.3.3.5.3.2.1.1.
1.2.4.3.3.5.3.2.1.1 Lambertina Maria Elisabeth Broers is geboren op 09-11-1890 in Den Haag, dochter van Anthony Anne Eduard Broers (zie 1.2.4.3.3.5.3.2.1) en Maria Elisabeth Margaretha de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.7.6.1).
Adressen:
van 09-09-1903 tot 01-07-1915     Den Haag
vanaf 01-07-1915     Wassenaar
Religie:
Hervormd.
Lambertina trouwde, 24 jaar oud, op 16-06-1915 in Den Haag met Pieter van Rooijen. Pieter is een zoon van Pieter van Rooijen en Maria Anna Francina Garretsen.
1.2.4.3.3.5.4 Alida de Roller is geboren op 16-11-1775 in Zutphen, dochter van David van Sonsveld de Roller (zie 1.2.4.3.3.5) en Geertruid Derks. Zij is gedoopt op 21-11-1775 in Zutphen [bron: Doopregister Nederduits Gereformeerde Kerk Zutphen 1755-1781].
Notitie bij de geboorte van Alida: 21.11.1775 ALIDA, kind van David van Sonsveld de Roller - Geertruid Derksen.
Predikant - J.F. Martinet
Alida is overleden op 08-07-1844 in Wilp, Voorst, 68 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 2800, akte 93].
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 434, 544, 694, 701.
Overige:
Belijdenis gedaan in 1797 en vertrekt volgens lidmaatboek in 1804 naar Deventer.
Jan van Tright jr. was koopman en fabrikant in verfwaren te Deventer. Hij trouwde in 1809 met Alida de Roller (Zutphen 1762 - Wilp 1844). Vanaf 1836 bestaat er tussen Jan en één van zijn zonen, Jan Gerrit van Trigt (Deventer 1809 - Deventer 1852), een Contract van Vennootschap. In 1845 wordt dit vennootschap omgezet in de Firma Van Tright en Zoon te Deventer.   [bron: http://edepot.wur.nl/262257]
Jan van Tright koopt landgoed het Hemeltje te Bathmen in 1817. Verkoop door Lambert Tieleman de Roller namens de kinderen van Jan van Tright in 1849.   [bron: http://edepot.wur.nl/262257]
Alida trouwde, 33 jaar oud, op 11-02-1809 in Deventer met Jan van Tright, 24 jaar oud, nadat zij op 14-01-1809 in Deventer in ondertrouw zijn gegaan [bron: krant]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Deventer. Jan is geboren op 04-08-1784 in Zaltbommel, zoon van Jan van Tright en Judith de Jongh. Jan is overleden op 02-08-1867 in Wilp, Voorst, 82 jaar oud.
Beroep:
Fabrikant.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 544, 694, 701.
Overige:
Bezit landgoed Den Kelder en boerderij Den Streiler (nu Kleine Kelder) gelegen tussen Wilp en Twello. Wordt 1869 verkocht door erfgenamen. Is organist in de kerk te Deventer.
Jan van Tright jr. was koopman en fabrikant in verfwaren te Deventer. Hij trouwde in 1809 met Alida de Roller (Zutphen 1762 - Wilp 1844). Vanaf 1836 bestaat er tussen Jan en één van zijn zonen, Jan Gerrit van Trigt (Deventer 1809 - Deventer 1852), een Contract van Vennootschap. In 1845 wordt dit vennootschap omgezet in de Firma Van Tright en Zoon te Deventer (Nederlandsche Staats-Courant, 7 januarij 1845, p. 4).   [bron: http://edepot.wur.nl/262257]
Jan van Tright koopt landgoed het Hemeltje te Bathmen in 1817. Verkoop door Lambert Tieleman de Roller namens de kinderen van Jan van Tright in 1849.   [bron: http://edepot.wur.nl/262257]
Kinderen van Alida en Jan:
1 Jan Gerrit van Tright, geboren op 17-10-1809 in Deventer. Volgt 1.2.4.3.3.5.4.1.
2 Geertruij Anna Maria van Tright [1.2.4.3.3.5.4.2], geboren op 08-02-1811 in Deventer [bron: Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284]. Geertruij is overleden op 10-01-1892 in Deventer, 80 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel 0123, 3166, akte 23].
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 544.
3 Witia Engelina Judith van Tright, geboren op 14-11-1812 in Deventer. Volgt 1.2.4.3.3.5.4.3.
4 David Gerard Cornelis van Tright, geboren op 23-04-1815 in Deventer. Volgt 1.2.4.3.3.5.4.4.
5 Gerhardus Johannes van Tright [1.2.4.3.3.5.4.5], geboren op 23-04-1815 [bron: Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284, nog controleren].
Notitie bij de geboorte van Gerhardus: Tweeling met David Gerhard Cornelis?? maar komt niet in archieven voor. Verschrijving; moet David Gerhard Cornelis zijn
6 Willem Bruist Hendrik van Tright, geboren op 23-12-1818 in Deventer. Volgt 1.2.4.3.3.5.4.6.
1.2.4.3.3.5.4.1 Jan Gerrit van Tright is geboren op 17-10-1809 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel 0123, 2699, akte 73], zoon van Jan van Tright en Alida de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.4). Jan is overleden op 08-05-1852 in Deventer, 42 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel 0123, 3139, akte 167].
Beroepen:
Koopman, commissionair.
vanaf 07-01-1845     (Met vader mede eigenaar verfwaren fabriek te Deventer.)   [bron: Nederlandsche staatscourant]
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 454, 694.
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 30-06-1836 in Deventer [bron: krant, Historisch Centrum Overijssel 0123, 2699, akte 73] met Etdina Hermanna Tichler, 23 jaar oud. Etdina is geboren op 17-02-1813 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel 0123, 2699, akte 73], dochter van Petrus Tichler en Bernardina Margaretha Foscea van Hasselt. Etdina is overleden op 22-07-1891 in De Wilp, 78 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel 0123, 3166, akte 314].
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 694.
Kinderen van Jan en Etdina:
1 Jan van Tright, geboren op 12-04-1837 in Deventer. Volgt 1.2.4.3.3.5.4.1.1.
2 N.N. van Tright [1.2.4.3.3.5.4.1.2], geboren op 17-04-1849 in Deventer. N.N. is overleden op 17-04-1849 in Deventer, geen dag oud [bron: Historisch Centrum Overijssel 0123, 3138, akte 140].
3 Bernardina Margaretha Foscea van Tright, geboren op 05-06-1850 in Deventer. Volgt 1.2.4.3.3.5.4.1.3.
4 N.N. van Tright [1.2.4.3.3.5.4.1.4], geboren op 12-05-1852 in Deventer. N.N. is overleden op 12-05-1852 in Deventer, geen dag oud [bron: Historisch Centrum Overijssel 0123, 3139, akte 169].
1.2.4.3.3.5.4.1.1 Jan van Tright is geboren op 12-04-1837 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel 0123, 2556, akte 154], zoon van Jan Gerrit van Tright (zie 1.2.4.3.3.5.4.1) en Etdina Hermanna Tichler. Jan is overleden op 12-11-1877 in Deventer, 40 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel 0123, 3159, akte 450].
Beroep:
Koopman
Familieregister:
pag. 694.
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 31-10-1863 in Voorst [bron: Regionaal Archief Nijmegen, 440, 358, akte 9373, Testament Willem Bruist. Gelders Archief 0207, 2872, akte 67] met Wilhelmina Jacoba d’Artillaet Brill, 27 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 13-05-1836 in Waalwijk [bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altema 1025, 1003, akte 37]. Wilhelmina is overleden op 11-02-1921 in Lochem, 84 jaar oud [bron: Regionaal Archief Zutphen 1075, 28 pag 1a]. Wilhelmina trouwde later na 1877 [bron: Erfgoed Leiden en Omstreken 0516, 1241, 630] met Desire Achille Le Comte (ovl. vóór 1898).
Adressen:
(komt 30 april 1920 uit Den Haag)   [bron: Zie overlijden.]
vanaf 01-12-1898     (Van Rijswijk naar Utrecht.)   [bron: Erfgoed Leiden en Omstreken 0516, 1241, 630]
1909     (20-4-1909 van Den Haag naar Schagen, op 29-nov 1909 naar Den Haag. In Schagen is ze bij Jan Gerrit.)
Kinderen van Jan en Wilhelmina:
1 Jan Gerrit van Tright, geboren op 13-12-1864 in Deventer. Volgt 1.2.4.3.3.5.4.1.1.1.
2 Evert Jan van Tright [1.2.4.3.3.5.4.1.1.2], geboren op 15-01-1867 in Deventer [bron: Regionaal Archief Nijmegen, 440, 358, akte 9373, Testament Willem Bruist. Collectie Overijssel 0123, 2582, akte 24]. Evert is overleden op 12-12-1950 in Schaerbeek, Belgie, 83 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Evert: Advertentie niet beschikbaar. Controleren
Adres:
van 13-02-1878 tot 28-01-1890     (Van Deventer naar Nijmegen 13-2-1878, naar Gent, Belgie, 28-1-1890)   [bron: Regionaal Archief Nijmegen 679, 33074, pag 3, en 33085, pag 162]
Beroep:
Onderwijzer   [bron: Regionaal Archief Nijmegen 679, 33074, pag 3]
3 Etdina Hermanna van Tright, geboren op 05-12-1869 in Deventer. Volgt 1.2.4.3.3.5.4.1.1.3.
1.2.4.3.3.5.4.1.1.1 Jan Gerrit van Tright is geboren op 13-12-1864 in Deventer [bron: Collectie Overijssel 0123, 2579, akte 589], zoon van Jan van Tright (zie 1.2.4.3.3.5.4.1.1) en Wilhelmina Jacoba d’Artillaet Brill. Jan is overleden op 26-02-1953 in Rotterdam, 88 jaar oud [bron: Stadsarchief Rotterdam 999-09, 1953A1, 1953.598, pag a1 086].
Adres:
van 14-02-1818 tot 23-05-1880     (Van Deventer naar Nijmegen 14-2-1878, naar Kampen 23-6-1880, uit Schaerbeek naar naar Schagen 3-09-1908, woont daar met moeder in 1909.)   [bron: Regionaal Archief Nijmegen 679, 33003, pag 153, huwelijk met Urlus, Erfgoed Leiden en Omstreken 0516, 1241, 630]
Beroep:
Muziek directeur   [bron: Huwelijk]
Jan:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 02-12-1889 in Schaersbergen Belgie [bron: Stadsarchief Rotterdam 999-06, 1928A, 1928.555, pag a144v] met Emilie Jaqueline Bernheim. Het huwelijk werd ontbonden op 01-04-1909 in Schagen [bron: Noord Hollands archief, akte 7, Schagen].
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 19-05-1909 in Amsterdam [bron: Noord Hollands Archief reg 3C, fol 4v] met Johanna Gertruda Urlus, 30 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 11-04-1927 in Rotterdam [bron: Noord Hollands Archief reg 3C, fol 4v]. Johanna is geboren op 08-05-1879 in Tilburg [bron: Regionaal archief Tilburg, 16, 376]. Johanna is overleden op 07-12-1957 in Den Haag, 78 jaar oud. Johanna trouwde voorheen op 14-11-1900 in Amsterdam [bron: Het Utrechts Archief 463, 521-03, akte 791] met Peterus Hendrikus Antonius Blom. De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op 30-12-1905 in Utrecht (Overspel) [bron: Het Utrechts Archief 463, 521-03, akte 791].
Beroep:
Zangeres   [bron: Huwelijk]
(3) trouwde, 63 jaar oud, op 16-02-1928 in Rotterdam met Mathilde Alice Hinken, 23 of 24 jaar oud. Mathilde is geboren in 1904.
1.2.4.3.3.5.4.1.1.3 Etdina Hermanna van Tright is geboren op 05-12-1869 in Deventer [bron: Regionaal Archief Nijmegen, 440, 358, akte 9373, Testament Willem Bruist.], dochter van Jan van Tright (zie 1.2.4.3.3.5.4.1.1) en Wilhelmina Jacoba d’Artillaet Brill.
Adres:
vanaf 14-02-1878     (van Deventer naar Nijmegen)   [bron: Regionaal Archief Nijmegen 679, 33003, pag 153]
Etdina trouwde, 23 jaar oud, op 21-12-1892 in Deventer [bron: Collectie Overijssel 0123, 2724, akte 199] met Gerrit Denekamp, 26 jaar oud. Gerrit is geboren op 27-09-1866 in Deventer [bron: Zie huwelijk.].
Adressen:
van 07-01-1916 tot 30-01-1920     Haringkade 167 (1916), Pr Mauritsplein 20 (1919), Kwekerijweg 23 (1919), Zwiepseweg 524 Lochem, Den Haag (van Deventer naar Den Haag 7-1-1916, naar Lochem 4-3-1918. ook 30-1-1920)   [bron: Haags Gemeente Archief 0354-01, 380]
van 11-02-1925 tot 25-07-1931     Paramanbosch str 17 en De Grootstraat 15 (1925) Wassemschenweg 39 (1929) (11-2-1925 van Deventer met dochters naar Den Haag. in 1931 naar Apeldoorn met Constance.)   [bron: Haags Gemeente Archief 0354-01, 380]
Beroep:
Handelsreiziger, koopman   [bron: Gelders Archief 0207, 9097, akte 30]
Kinderen van Etdina en Gerrit:
1 Gerarda Johanna Denekamp [1.2.4.3.3.5.4.1.1.3.1], geboren op 05-01-1894 in Deventer.
Adres:
van 07-01-1916 tot 07-11-1916     Den Haag (Van Deventer naar Den Haag 1816, naar Amsterdam 1816. Komt 18-4-1924 uit Deventer naar Den Haag.)   [bron: Haags Gemeente Archief 0354-01, 380]
Beroep:
Verpleegster.   [bron: Haags Gemeente Archief 0354-01, 380]
2 Constance Annette Denekamp, geboren op 16-04-1896 in Deventer. Volgt 1.2.4.3.3.5.4.1.1.3.2.
1.2.4.3.3.5.4.1.1.3.2 Constance Annette Denekamp is geboren op 16-04-1896 in Deventer, dochter van Gerrit Denekamp en Etdina Hermanna van Tright (zie 1.2.4.3.3.5.4.1.1.3). Constance is overleden op 19-06-1950 in Arnhem, 54 jaar oud [bron: Gelders Archief, 0207, 32360, akte 475].
Adres:
van 07-01-1916 tot 16-12-1916     Den Haag (Van Deventer naar Den Haag 7-1-1916, naar Amsterdam 16-12-1916)   [bron: Haags Gemeente Archief 0354-01, 380]
Constance trouwde, 24 jaar oud, op 07-07-1920 in Lochem [bron: Gelders Archief 0207, 9097, akte 30] met Willem Beukers, 29 of 30 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 29-06-1938 in Lochem [bron: Gelders Archief 0207, 9097, akte 30]. Willem is geboren in 1890.
1.2.4.3.3.5.4.1.3 Bernardina Margaretha Foscea van Tright is geboren op 05-06-1850 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel 0123, 2565, akte 231], dochter van Jan Gerrit van Tright (zie 1.2.4.3.3.5.4.1) en Etdina Hermanna Tichler. Bernardina is overleden op 01-05-1916 in Kampen, 65 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel 0123, 7962, akte 115].
Notitie bij overlijden van Bernardina: Levenloos uit de Singelgracht opgehaald.
Bernardina bleef kinderloos. Bernardina:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 15-06-1871 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel 0123, 2714, akte 70] met Hendrik Jan Veltmaat, 26 of 27 jaar oud. Hendrik is geboren in 1844 in Haarlem [bron: Zie overlijden]. Hendrik is overleden op 22-09-1886 in Deventer, 41 of 42 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel 0123, 3163, 404].
Beroep:
Boekhouder   [bron: Overlijden]
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 07-07-1892 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel 0123, 2724, akte 107] met David van Sonsvelt Brink, 41 jaar oud. Zie 1.2.4.3.3.5.2.5.4 voor persoonsgegevens van David.Het huwelijk van Bernardina en David bleef kinderloos.
Kinderen van Bernardina en Hendrik:
1 Etdina Hermanna Henriëtte Veltmaat, geboren op 07-08-1871 in Deventer. Volgt 1.2.4.3.3.5.4.1.3.1.
2 Jan Gerrit Veltmaat [1.2.4.3.3.5.4.1.3.2], geboren in 1880 in Ommen. Jan is overleden op 01-07-1896 in Kampen, 15 of 16 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel 0123, 7956, 189].
Beroep:
(Overleden: Burgwal 17 Kampen)   [bron: Overlijden]
3 N.N. Veltmaat [1.2.4.3.3.5.4.1.3.3], levenloos geboren zoon, geboren op 05-08-1882 in Lemelerveld [bron: Historisch Centrum Overijssel 0123, 10511, akte 63].
4 Hendrik Elias Katijn Veltmaat [1.2.4.3.3.5.4.1.3.4], geboren op 17-02-1884 in Ommen. Hendrik is overleden op 17-03-1884 in Ommen, 1 maand oud [bron: Historisch Centrum Overijssel 0123, 10511, 126].
1.2.4.3.3.5.4.1.3.1 Etdina Hermanna Henriëtte Veltmaat is geboren op 07-08-1871 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel 0123, 2568 akte 349], dochter van Hendrik Jan Veltmaat en Bernardina Margaretha Foscea van Tright (zie 1.2.4.3.3.5.4.1.3). Etdina trouwde [bron: Gelders Archief 0207, 11004, akte 159 geboorte kind] met Pieter Cornelis van de Kramer. Pieter is geboren in 1868.
Kind van Etdina en Pieter:
1 Hendrika Johanna Etdina van de Kramer [1.2.4.3.3.5.4.1.3.1.1], geboren op 17-02-1905 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief 0207, 11004, akte 159].
1.2.4.3.3.5.4.3 Witia Engelina Judith van Tright is geboren op 14-11-1812 in Deventer [bron: krant, http://www.geneaal.nl/data/ps18_416.html], dochter van Jan van Tright en Alida de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.4). Witia is overleden op 03-02-1895 in Deventer/Voorst, 82 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel 0123, 3167, akte 53].
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 544, 698, 702.
Witia trouwde, 32 jaar oud, op 18-11-1844 in Deventer [bron: krant, Historisch Centrum Overijssel, 0123, 2703, akte 109] met David van Sonsvelt Brink, 30 jaar oud. Zie 1.2.4.3.3.5.2.5 voor persoonsgegevens van David.
Kinderen van Witia en David: zie 1.2.4.3.3.5.2.5.
1.2.4.3.3.5.4.4 David Gerard Cornelis van Tright is geboren op 23-04-1815 in Deventer [bron: https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FNQ3-5HD], zoon van Jan van Tright en Alida de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.4).
Notitie bij de geboorte van David: Tweeling met Gerhardus Johannes
David is overleden op 20-08-1860 in Wilp, Voorst, 45 jaar oud [bron: https://www.genealogieonline.nl/genealogie-koldewijn/I4767.php, gelders archief 207, 2797, akte 117].
Beroep:
Landbouwer. (Op Den Streijler in De Wilp)
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 544.
Overige:
1 juli 1849 onder curatele gesteld wegens afnemende geestelijke gesteldheid, krant, in 1852 opgeheven.
David trouwde, 41 jaar oud, op 30-10-1856 in Zaltbommel [bron: krant, Gelders Archief 0207, 2253, akte 19] met Gerardina Pieternella van der Garde, 23 jaar oud, nadat zij op 15-10-1856 in Zaltbommel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Opregte Haarlemsche Courant]. Gerardina is geboren op 10-02-1833 in Zaltbommel, dochter van Anthony Johannes van de Garde en Theodora Helena Roeland.
Kinderen van David en Gerardina:
1 Theodora Helena Johanna Maria van Tright [1.2.4.3.3.5.4.4.1], geboren op 30-08-1857 in Wilp, Voorst.
2 Alida van Tright [1.2.4.3.3.5.4.4.2], geboren op 29-10-1858 in Wilp, Voorst [bron: Gelders archief 207A, invnr 2890, akte 225].
Overige:
Erft van Willen Bruist, haar oom   [bron: Regionaal Archief Nijmegen, 440, 358, akte 9373, Testament Willem Bruist.]
3 Jan van Tright, geboren op 13-12-1859 in Wilp, Voorst. Volgt 1.2.4.3.3.5.4.4.3.
1.2.4.3.3.5.4.4.3 Jan van Tright is geboren op 13-12-1859 in Wilp, Voorst [bron: Gelders archief 207A, invnr 2890, akte 268], zoon van David Gerard Cornelis van Tright (zie 1.2.4.3.3.5.4.4) en Gerardina Pieternella van der Garde. Jan is overleden op 30-11-1927 in Zaltbommel, 67 jaar oud [bron: Gelders archief 207, 8858, akte 38].
Adressen:
vanaf 20-07-1886     (Van Utrecht naar Zaltbommel)   [bron: Regionaal Archief Rivierenland 3150, 1024, pag 96.]
van 1900 tot 1919     Waterstraat 114, Zaltbommel   [bron: Regionaal Archief Rivierenland 3150, 1029,]
Beroep:
Apotheker   [bron: Huwelijk]
Overige:
Erft van Willem Bruist, zijn oom.   [bron: Regionaal Archief Nijmegen, 440, 358, akte 9373, Testament Willem Bruist.]
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 06-07-1887 in Ruurlo [bron: Gelders archief 207, invnr 3102, akte 7] met Anna Johanna Maria Sonnenberg, 25 jaar oud. Anna is geboren op 25-03-1862 in Utrecht. Anna is overleden op 05-02-1944 in Zaltbommel, 81 jaar oud [bron: Gelders Archief, 0207, 33292, akte 9].
Adres:
vanaf 02-08-1887     (van Ruurlo naar Zaltbommel)   [bron: Regionaal Archief Rivierenland 3150, 1024, pag 96.]
Kinderen van Jan en Anna:
1 David Gerhard Cornelis van Tright, geboren op 17-04-1889 in Zaltbommel. Volgt 1.2.4.3.3.5.4.4.3.1.
2 Jan van Tright, geboren op 04-04-1890 in Zaltbommel. Volgt 1.2.4.3.3.5.4.4.3.2.
3 Anna Johanna Maria van Tright, geboren op 21-11-1892 in Zaltbommel. Volgt 1.2.4.3.3.5.4.4.3.3.
4 Willem Bruist Hendrik van Tright, geboren op 07-03-1895 in Zaltbommel. Volgt 1.2.4.3.3.5.4.4.3.4.
1.2.4.3.3.5.4.4.3.1 David Gerhard Cornelis van Tright is geboren op 17-04-1889 in Zaltbommel [bron: Gelders archief 207A, invnr 2259-07, akte 42], zoon van Jan van Tright (zie 1.2.4.3.3.5.4.4.3) en Anna Johanna Maria Sonnenberg.
Beroep:
Arbeider, later kantoorbediende bij huwelijk dochter   [bron: Huwelijk]
Overige:
van 24-11-1905 tot 19-11-1906     Vertrek naar Wadenoijen, van daar naar Naarden.   [bron: Regionaal Archief Rivierenland 3150, 1029, en 049, 694.]
van 10-1912 tot 18-01-1913     Uit Ede naar Zaltbommel en daarna naar Nijmegen   [bron: Regionaal Archief Rivierenland 3150, 1029,]
vanaf 1929     Wonen dan in Rotterdam.   [bron: Huwelijk dochter]
David:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 21-02-1913 in Nijmegen [bron: Gelders Archief 0207, 9105, akte 53] met Anna Maria Blom, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 26-03-1930 in Nijmegen (Blom is eiseres.) [bron: Gelders Archief 0207, 9105, akte 53 en 0207A, 12513-02, akte 4].
Notitie bij het huwelijk van David en Anna: Er wordt een kind gewettigd, geboren 20-1-1913.
Anna is geboren op 22-03-1891 in Rheijst.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 15-10-1930 in Rotterdam [bron: Stadsarchief Rotterdam 999-06, 1930R, 1930.4434, pag. r008] met Maria Agnes Houppermans, 23 of 24 jaar oud. Maria is geboren in 1906 in Heerlen.
Kind van David en Anna:
1 Johanna Maria van Tright, geboren op 20-01-1913 in Nijmegen. Volgt 1.2.4.3.3.5.4.4.3.1.1.
Kind van David en Maria:
2 Jan van Tright [1.2.4.3.3.5.4.4.3.1.2], geboren in 1931 in Rotterdam. Jan is overleden op 28-02-1932 in Rotterdam, 0 of 1 jaar oud [bron: Stadsarchief Rotterdam 999-09, 1932B, 1932.1002, pag b084v].
1.2.4.3.3.5.4.4.3.1.1 Johanna Maria van Tright is geboren op 20-01-1913 in Nijmegen, dochter van David Gerhard Cornelis van Tright (zie 1.2.4.3.3.5.4.4.3.1) en Anna Maria Blom. Johanna trouwde, 16 jaar oud, op 03-10-1929 in Nijmegen [bron: Gelders Archief 0207A, 12512-01, akte 446] met Gerrit Jan Sip, 19 of 20 jaar oud. Gerrit is geboren in 1909 in Kesteren [bron: Huwelijk].
1.2.4.3.3.5.4.4.3.2 Jan van Tright is geboren op 04-04-1890 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief 207A, 2259-08, akte 43], zoon van Jan van Tright (zie 1.2.4.3.3.5.4.4.3) en Anna Johanna Maria Sonnenberg.
Beroep:
Gezagvoerder Koninklijke Paketvaart Maatschappij   [bron: Huwelijk]
Overige:
vanaf 11-12-1909     Naar Amsterdam.   [bron: Regionaal Archief Rivierenland 3150, 1029,]
Jan trouwde, 38 jaar oud, op 23-05-1928 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief 0207A, 12559-06, akte 9] met Antje Cornelia van Haaften, 32 of 33 jaar oud. Antje is geboren in 1895.
1.2.4.3.3.5.4.4.3.3 Anna Johanna Maria van Tright is geboren op 21-11-1892 in Zaltbommel [bron: Gelders archief 207A, invnr 2259-10, akte 125], dochter van Jan van Tright (zie 1.2.4.3.3.5.4.4.3) en Anna Johanna Maria Sonnenberg.
Overige:
vanaf 04-07-1912     Vertrokken naar Groningen.   [bron: Regionaal Archief Rivierenland 3150, 1029,]
van 13-03-1917 tot 21-11-1917     Uit Amsterdam naar Zaltbommel en daarna naar Utrecht.   [bron: Regionaal Archief Rivierenland 3150, 1029,]
Anna trouwde, 25 jaar oud, op 21-11-1917 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief 0207, 9150, akte 23] met Dirk Johannes de Jong, 27 of 28 jaar oud. Dirk is geboren in 1889.
Beroep:
Apotheker   [bron: Huwelijk]
Kinderen van Anna en Dirk:
1 Jan de Jong [1.2.4.3.3.5.4.4.3.3.1], geboren op 30-06-1919 in Utrecht [bron: Utrechts archief 463, 162-01, akte 1555].
2 Dirk Johannes de Jong [1.2.4.3.3.5.4.4.3.3.2], geboren op 04-06-1921 [bron: Regionaal Archief Rivierenland 3150, 1046, pag 28].
3 Wilhelm Bruist Hendrik de Jong [1.2.4.3.3.5.4.4.3.3.3], geboren op 08-11-1922 [bron: Regionaal Archief Rivierenland 3150, 1046, pag 28]. Wilhelm is overleden.
1.2.4.3.3.5.4.4.3.4 Willem Bruist Hendrik van Tright is geboren op 07-03-1895 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief 0207A, 2258-03, akte 23], zoon van Jan van Tright (zie 1.2.4.3.3.5.4.4.3) en Anna Johanna Maria Sonnenberg.
Adressen:
vanaf 11-05-1923     (Naar Apeldoorn.)   [bron: Regionaal Archief Rivierenland 3150, 1042, pag 2245]
van 25-08-1923 tot 31-10-1923     (Van Ammerzoden naar Zaltbommel, naar Bussum.)   [bron: Regionaal Archief Rivierenland 3150, 1042, pag 2245]
Beroep:
vanaf 02-04-1925     Kandidaat notaris.   [bron: Noord Hollands Archief, Haarlem, akte 12]
Overige:
van 08-12-1914 tot 17-07-1915     Naar Groningen, daarna terug naar Zaltbommel.   [bron: Regionaal Archief Rivierenland 3150, 1029,]
Willem trouwde, 30 jaar oud, op 02-04-1925 in Haarlem [bron: Noord Hollands Archief, Haarlem, akte 12] met Hillegonda Dorothea Meijer, 30 jaar oud. Hillegonda is geboren op 30-07-1894 in Wormerveer [bron: Gemeente Archief Zaanstad OA-0131, reg nr 10, akte 87.].
1.2.4.3.3.5.4.6 Willem Bruist Hendrik van Tright is geboren op 23-12-1818 in Deventer [bron: http://www.knggw.nl/raadplegen/de-nederlandsche-leeuw/1927-45/200/], zoon van Jan van Tright en Alida de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.4). Willem is overleden op 03-12-1896 in Ooij, 77 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 2973, akte 44].
Beroep:
Predikant
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 544.
Genealogie L.T. de Roller:
pag. 719.
lening:
Akte betreffende te ontvangen rente van Lamping.   [bron: Regionaal Archief Nijmegen, 440, 3326 akte 133]
In 1879, 1881 en 1886 nog iets met renten, geen akte.   [bron: Regionaal Archief Nijmegen, 440]
vanaf 01-05-1874     Royement van lening aan Pieter Hagenaar.   [bron: Regionaal Archief Nijmegen, 440, 100, akte 2348]
van 02-10-1876 tot 15-04-1878     Leent 550,- aan Verheij, winkelier te Valburg met als onderpand woning en nog 200,- voor een te bouwen woning. 1878 geroyeerd.   [bron: Regionaal Archief Nijmegen, 440, 0125, akte 3097]
vanaf 02-12-1879     Van Tright leent 3500,00 aan Christinus Maters met als onderpand erf Laar te Oosterhoud en diverse landbouwpercelen.   [bron: Regionaal Archief Nijmegen, 440, 88, akte 1947]
vanaf 21-03-1881     Leent 1500,- tegen 4 % rente aan C.J. Jansen met als onderpand het goed Bussenaarsveld te Weurt.   [bron: Regionaal Archief Nijmegen, 440, 186, 4784]
vanaf 25-04-1888     Royement lening van Middendorp.   [bron: Regionaal Archief Nijmegen, 440, 256, 6754]
vanaf 19-12-1888     Ontbrekende akte met Jan Gerrit van Tright te Brussel.   [bron: Regionaal Archief Nijmegen, 440, 262, 6930]
tot 29-04-1895     Royement van lening aan J. van den Bosch.   [bron: Regionaal Archief Nijmegen, 440, 338, 8842]
Overige:
Wapenalbum Bommelerwaard
P.v.d.Zalm: 2007.
Nr. trig/ 2810.
TRIGHT, ds. OTTO VAN (predikant te Well, Ammerzoden, 1806-1810) en ds. WILLEM BRUIST HENDERIK VAN (predikant te Oijen en Persinge, in 1851).
* Wapen: in zilver, een hart van keel, waaruit een patriarchaal kruis van goud oprijst; het helmteken: het kruis van het schild.
* Bron: ds.Willem Bruist Hendrik van Trigt, geboren te Deventer op 23 december 1818 was predikant te Oijen en Persinge. Hij was een zoon van Jan en Alida de Roller, gehuwd te Deventer op 24 april 1851 met Elisabeth Antonia Arendsen Raedt. Hij behoorde tot de Zaltbommelse familie “Van Tricht”, die het genoemde wapen voerden.
Zie: de NL. december 1927, kol.383 en januari 1928, kol.63.
Otto van Tricht was predikant van de NH-gereformeerde kerk te Well en Ammerzoden, (proponent) 27 juli 1806; hij vertrok naar Meerkerk in december 1810 (TVL. jrg.II. nr.1, pg.77). Otto werd te Zaltbommel geboren in 1783 en overleed te West-Graftdijk op 25 mei 1849.
O.van Tricht Az. te Well, voerde in 1809 genoemd wapen ! (de NL. maart 1919, kol.126). In 1733 was
een Bruist van Tricht en echtgenote, binnenvader en moeder van het Gasthuis te Zaltbommel; zij
bewoonden van 1762-1774 het hoekpand Kerkstraat-Vismarkt, aldaar. Zie: TVL. 1986, nr.58, pg.23,
en het Repertorium van NH-predikanten tot 1816, door F.A. van Lieburg.
  [bron: Zie: de NL. december 1927, kol.383 en januari 1928, kol.63 en TVL. jrg.II. nr.1, pg.77]
van 15-01-1897 tot 21-06-1897     Erfenis   [bron: Regionaal Archief Nijmegen 440, 363, akte 9505, ook 440, 358 akte 9373]
Willem trouwde, 32 jaar oud, op 24-04-1851 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel 0123, 2706, akte 31, krant] met Elisabeth Anthonia Arendsen Raedt, 30 of 31 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1820 in Lochem, dochter van Barthold Albert Arendsen Raedt en Sibrandina Geertrui de Schepper. Elisabeth is overleden op 17-03-1888 in Wilp, Voorst, 67 of 68 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 2793, akte 54].
Genealogie L.T. de Roller:
pag. 719.
Kind van Willem en Elisabeth:
1 Willem Bruist Hendrik van Tright [1.2.4.3.3.5.4.6.1], geboren op 31-08-1851 in Ubbergen [bron: Gelders archief 207, 3001, akte 54]. Willem is overleden op 22-12-1851 in Ubbergen, 3 maanden oud [bron: Gelders archief 207, 2975, akte 53].


handtekening.jpg
11 Handtekening David Hendrik de Roller en Elisabeth Margaretha van der Sluijs
1.2.4.3.3.5.7 David Hendrik de Roller (afb. 11) is geboren op 25-05-1781 in Zutphen, zoon van David van Sonsveld de Roller (zie 1.2.4.3.3.5) en Geertruid Derks. Hij is gedoopt op 27-05-1781 in Zutphen [bron: Doopregister Nederduits Gereformeerde Kerk Zutphen].
Notitie bij de geboorte van David: 27.05.1781 DAVID HENDRIK, kind van David van Sonsveld de Roller - Geertruid Derksen. Predikant - J.F. Martinet.
David is overleden op 04-06-1831 in Amsterdam, 50 jaar oud (oorzaak: Ziekte.).
Beroep:
Belasting ambtenaar.
Familieregister:
pag. 434, 545.
Overige:
Eenheid: 33e Regiment Lichte Infanterie
Stamboeknummer: 1249
Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs (niet te raadplegen bij het NIMH). Nederlandse militairen in het leger van Napoleon, Vincennes/Parijs, inventaris­nummer 22Yc234.

Zie ook: http://tacotichelaar.nl/wordpress/napoleon-in-holland/hans-tigchelaar-en-33e-regiment-van-de-grande-armee/#comment-944
  [bron: https://www.openarch.nl/show.php?archive=nim&identifier=f7e911f6-9ad8-bdba-9861-27a61d2880e2]
David trouwde, 32 jaar oud, op 10-07-1813 in Amsterdam [bron: Noord Hollands Archief reg. 2, fol 77v, BS Amsterdam] met Elisabeth Margaretha van der Sluijs, 19 jaar oud. Elisabeth is geboren op 29-04-1794 in Amsterdam [bron: Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284.], dochter van Cornelis van der Sluijs en Maria Anna Nive. Elisabeth is overleden op 04-09-1828 in Amsterdam, 34 jaar oud [bron: Genealogie Abbing: Collectie Steenbergen, ECAL 1082, 284.].
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 545.
Kinderen van David en Elisabeth:
1 David van Sonsveld de Roller [1.2.4.3.3.5.7.1], geboren op 28-11-1813 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam]. David is overleden op 22-01-1814 in Amsterdam, 1 maand oud [bron: BS Amsterdam].
Familieregister:
pag. 545.
Overige:
Wonen in de Lange Leidsedwarsstraat bij de Oude Marktplaats? en Kruijsplaats? te Amsterdam.
2 Elisabeth Geertruida Maria de Roller [1.2.4.3.3.5.7.2], geboren op 17-12-1814 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam]. Elisabeth is overleden op 19-02-1815 in Amsterdam, 2 maanden oud [bron: BS Amsterdam].
Familieregister:
pag. 545.
3 Elisabeth Geertruida Maria de Roller, geboren op 07-01-1816 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.3.3.5.7.3.
4 Alida Anna Everdina de Roller [1.2.4.3.3.5.7.4], geboren op 08-08-1817 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam]. Alida is overleden op 02-09-1819 in Amsterdam, 2 jaar oud [bron: BS Amsterdam].
Familieregister:
pag. 545.
5 David Hendrik de Roller [1.2.4.3.3.5.7.5], geboren op 06-02-1819 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam]. David is overleden op 16-03-1849 in Hoorn, 30 jaar oud [bron: Noord Hollands Archief akte 83]. David bleef ongehuwd.
Beroep:
Kleermaker, later commissionair. (Verlaat het Burgerweeshuis in 1840 en gaat als kleermaker bij de landmacht.)
Familieregister:
pag. 545.
Overige:
Woonachtig in Deventer.   [bron: BS Hoorn, overlijden]
6 Jan Hendrik de Roller, geboren op 23-08-1821 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.3.3.5.7.6.
7 Katharina Johanna de Roller [1.2.4.3.3.5.7.7], geboren op 04-06-1824 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam]. Katharina is overleden op 24-12-1824 in Amsterdam, 6 maanden oud [bron: BS Amsterdam].
Familieregister:
pag. 545.
8 Lambert Tieleman de Roller [1.2.4.3.3.5.7.8], geboren op 30-06-1827 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam]. Lambert is overleden op 28-02-1845 in Amsterdam, 17 jaar oud (oorzaak: Tering.) [bron: BS Amsterdam]. Lambert bleef ongehuwd.
Familieregister:
pag. 545.
Overige:
Wonen bij geboorte in de Noorderstraat 32 te Amsterdam.


Elisabeth Geertruida Maria de Roller.jpg
12 Elisabeth Geertruida Maria de Roller 1895 (bron: Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang BB-FA-Schiethart: Fotoarchief familie Schiethart)
1.2.4.3.3.5.7.3 Elisabeth Geertruida Maria de Roller (afb. 12) is geboren op 07-01-1816 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam], dochter van David Hendrik de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.7) en Elisabeth Margaretha van der Sluijs. Elisabeth is overleden op 10-01-1900 in Hilversum, 84 jaar oud [bron: Noord Hollands Archief akte 14].
Notitie bij Elisabeth: In Diaconie Weeshuis te Amsterdam per 16-6-1831, 15 5/12 jaar oud, folio 305, 23, uit in 1839.
Adressen:
tot 10-08-1888     Doesburg   [bron: Bevolkingsregister, gemeente Lochem, gezinshoofden S t/m U, archiefnummer 1075, inventarisnummer 35, blad 59]
van 10-08-1888 tot 17-10-1894     Lochem   [bron: Bevolkingsregister, gemeente Lochem, gezinshoofden S t/m U, archiefnummer 1075, inventarisnummer 35, blad 59]
Religie:
Hervormd.
Familieregister:
pag. 545.
Overige:
Verlaat het Diaconesse weeshuis in 1839 en werkt dan als jongste kamermoeder in het weeshuis tot ze trouwt.
Elisabeth:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 17-01-1844 in Amsterdam [bron: http://www.hamakers.nl/d0001/g0000162.htm#I13611] met Jeremias Bartholome(i), 26 jaar oud. Jeremias is geboren op 03-12-1817 in Amsterdam [bron: https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X1D9-K51]. Jeremias is overleden vóór 1861, ten hoogste 44 jaar oud.
Beroep:
Kantoorbediende.
Religie:
Hervormd.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 30-10-1861 in Amsterdam [bron: http://www.pondes.nl/detail/i_d.php?inum=810551584, Noord Hollands Archief reg. 9, fol 4] met Gijsbert Christiaan Rikkelman, 48 jaar oud. Gijsbert is geboren op 18-02-1813 in Loosdrecht. Hij is gedoopt op 17-03-1813 in Loosdrecht [bron: http://www.geneaknowhow.net/vpnd/bronnen/nh/oudloosdrecht/oud-loosdrecht_index_ref-dopen-1808-1813.pdf].
Notitie bij de geboorte van Gijsbert: b 18.02.1813, d 07.03.1813 Gijsbert Christiaan kind Jan Rikkelman vader Antje Verweij de moeder
Gijsbert is overleden op 31-03-1888 in Doesburg, 75 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 5636, akte 29].
Notitie bij Gijsbert: Tuinman, woont in de Franselaan nr. 39, Amsterdam.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kind van Elisabeth en Jeremias:
1 Anna Elisabeth Bartholome(i), geboren op 15-10-1846 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.3.3.5.7.3.1.


Anna Elisabeth Schiethart-Bartholome(i).jpg
13 Anna Elisabeth Schietfart Bartholome(i), dochter van E.G.M. de Roller (bron: Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang BB-FA-Schiethart: Fotoarchief familie Schiethart)
1.2.4.3.3.5.7.3.1 Anna Elisabeth Bartholome(i) (afb. 13) is geboren op 15-10-1846 in Amsterdam, dochter van Jeremias Bartholome(i) en Elisabeth Geertruida Maria de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.7.3). Anna is overleden op 22-01-1913 in Lochem, 66 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 8500, akte 5].
Religie:
Hervormd.
Overige:
Adres Frans Halsstraat 36, Amsterdam
Anna trouwde, 25 jaar oud, op 18-07-1872 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam, huwelijk] met Lodewijk Schiethart, 26 jaar oud. Lodewijk is geboren op 23-05-1846 in Amsterdam [bron: Stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister]. Lodewijk is overleden op 29-03-1915 in Lochem, 68 jaar oud [bron: Gelders Archief, 0207, 8500, akte 21.].
Beroep:
Notaris   [bron: Gelders Archief, 0207, 8500, akte 21.]
Overige:
Verhuizen van Amsterdam naar Doesburg 1881, naar Lochem 1888. Elisabeth Geertruida Maria de Roller, moeder van vrouw woontij hun in.   [bron: Regionaal archief Zutphen, 1075, 27, pag 40]
Kinderen van Anna en Lodewijk:
1 Gerhardina Jacoba Schiethart [1.2.4.3.3.5.7.3.1.1], geboren op 12-06-1873 in Amsterdam [bron: Regionaal archief Zutphen, 1075, 27, pag 40]. Gerhardina is overleden op 19-01-1959 in Velp, 85 jaar oud [bron: Gelders Archief, 0207A, 17517, akte 19.].
Overige:
vanaf 01-11-1915     Gaat naar Vreeland met broer Lodewijk   [bron: Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, 1202, 399, bevolkingsregister]
2 Jacobus Jeremias Lodewijk Schiethart, geboren op 07-12-1875 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.3.3.5.7.3.1.2.
3 Elisabeth Geertruida Maria Schiethart [1.2.4.3.3.5.7.3.1.3], geboren op 28-03-1878 in Amsterdam [bron: Stadsarchief Amsterdam bevolkingsregister saaId32285142]. Elisabeth is overleden op 03-07-1879 in Doesburg, 1 jaar oud [bron: Gelders Archief, 0207, 5636, akte 43.].
4 Lodewijk Schiethart, geboren op 10-03-1881 in Doesburg. Volgt 1.2.4.3.3.5.7.3.1.4.
5 Christiaan Marie Elise Schiethart, geboren op 24-06-1884 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.3.3.5.7.3.1.5.
1.2.4.3.3.5.7.3.1.2 Jacobus Jeremias Lodewijk Schiethart is geboren op 07-12-1875 in Amsterdam [bron: Regionaal archief Zutphen, 1075, 27, pag 40], zoon van Lodewijk Schiethart en Anna Elisabeth Bartholome(i) (zie 1.2.4.3.3.5.7.3.1). Jacobus is overleden op 12-06-1942 in Arnhem, 66 jaar oud [bron: Gelders Archief, 0207, 9711, akte 572.].
Adres:
van 20-01-1896 tot 22-08-1906     (van Arnhem naar Lochem naar Arnhem)   [bron: Regionaal Archief Zutphen 1075, 35 pag 59]
Beroep:
Belasting ambtenaar.   [bron: Huwelijk]
Jacobus trouwde, 30 jaar oud, op 22-08-1906 in Lochem met Hillegonda Willemina Johanna de Rijk, 24 jaar oud. Hillegonda is geboren op 28-10-1881 in Doesburg. Hillegonda is overleden op 22-07-1951 in Arnhem, 69 jaar oud [bron: Gelders Archief, 0207, 16653, akte 584.].
Notitie bij Hillegonda: nicht van Jacobus Jeremias Lodewijk
Kinderen van Jacobus en Hillegonda:
1 Anna Maria Schiethart [1.2.4.3.3.5.7.3.1.2.1], geboren op 06-09-1907 in Arnhem [bron: Gelders Archief, 0207, 11013, akte 1098.].
2 Lodewijk Jacobus Schiethart [1.2.4.3.3.5.7.3.1.2.2], geboren op 06-09-1911 in Arnhem [bron: Gelders Archief, 0207, 11017, akte 1070.].
3 Hillegonda Willemina Johanna Gerhardina Schiethart [1.2.4.3.3.5.7.3.1.2.3], geboren in 1917. Hillegonda is overleden op 27-03-1957 in Arnhem, 39 of 40 jaar oud [bron: Gelders Archief, 0207A, 16670, akte 267.].
1.2.4.3.3.5.7.3.1.4 Lodewijk Schiethart is geboren op 10-03-1881 in Doesburg [bron: Regionaal archief Zutphen, 1075, 27, pag 40], zoon van Lodewijk Schiethart en Anna Elisabeth Bartholome(i) (zie 1.2.4.3.3.5.7.3.1). Lodewijk is overleden op 19-01-1968 in Loenen, 86 jaar oud [bron: Advertentie VFADNL117951-3, Het Utrechts Archief 1221-2, 1599, akte 4].
Beroep:
Burgemeester Vreeland en Nichtevecht   [bron: Huwelijk, Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang BB-FA-Schiethart: Fotoarchief familie Schiethart]
Lodewijk trouwde, 42 jaar oud, op 28-02-1924 in Zutphen [bron: Gelders Archief 0207A, 12564-02, akte 17] met Everdina Johanna Wilhelmina Kat.
1.2.4.3.3.5.7.3.1.5 Christiaan Marie Elise Schiethart is geboren op 24-06-1884 in Amsterdam [bron: Regionaal archief Zutphen, 1075, 27, pag 40], zoon van Lodewijk Schiethart en Anna Elisabeth Bartholome(i) (zie 1.2.4.3.3.5.7.3.1). Christiaan is overleden op 16-05-1950 in Rotterdam, 65 jaar oud [bron: Advertentie CBG, VFADNL117951-2].
Beroepen:
Onder directeur gemeentelijke gasfabriek   [bron: Huwelijk]
vanaf 1920     Directeur gasfabriek Batavia   [bron: Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang BB-FA-Schiethart: Fotoarchief familie Schiethart]
Christiaan trouwde, 28 jaar oud, op 07-05-1913 in Den Haag [bron: Haags Gemeente Archief 0335-01, 844, akte 794] met Maria Margaretha Lousia Voskuilen, 29 of 30 jaar oud. Maria is geboren in 1883. Maria is overleden vóór 1949, ten hoogste 66 jaar oud.
Kinderen van Christiaan en Maria:
1 Lodewijk Schiethart [1.2.4.3.3.5.7.3.1.5.1], geboren op 08-06-1919 in Apeldoorn [bron: Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang BB-FA-Schiethart: Fotoarchief familie Schiethart].
2 Maxmiliaan Schiethart [1.2.4.3.3.5.7.3.1.5.2], geboren op 24-01-1922 in Batavia [bron: Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang BB-FA-Schiethart: Fotoarchief familie Schiethart]. Maxmiliaan is overleden.


zr_ms_cerberus.jpg
14 Zr.Ms. Cerberus
1.2.4.3.3.5.7.6 Jan Hendrik de Roller (afb. 14) is geboren op 23-08-1821 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam], zoon van David Hendrik de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.7) en Elisabeth Margaretha van der Sluijs. Jan is overleden op 14-09-1887 in Delft, 66 jaar oud [bron: BS Delft].
Notitie bij overlijden van Jan: Overleden op Achterom 3 te Delft.
Notitie bij Jan: Van 1831 tot 1842 in Burgerweeshuis Amsterdam, opleiding tot zeilmaker. Als zodanig bij Marine op hr ms Schelde en de brik Koerier, o.a. in de West. Bevorderd tot opperzeilmaker. Op 2-7-1862 komt zijn vrouw met stoomschip Palembang in Batavia aan (krant). Op 6-2-1868 schipper op stoomvaartuig te Soerabaya (krant). Neemt op 23-11-1870 ontslag (krant). Komt op 11-8-1871 met vrouw en 2 kinderen en neef in Nederland aan (krant).
Beroep:
Zeilmaker bij de marine, later bootsman bij de marinewerf te Soerabaya, daarna schipper.
Familieregister:
pag. 545.
Overige:
Verlaat Burgerweeshuis in 1842 als zeilmaker en gaat voor de marine werken.

Loopbaan:
24-11-1843 2e zeilmaker op stoomschip Cerberus;
2-12-1844 2e zeilmaker op fregat Ceres;
15-3-1849 ontslag;
18-4-1849 2e zeilmaker op brik Venus;
16-8-1851 fregat zr. ms. Schelde;
16-2-1852 zr. ms. brik Koerier;
18-2-1852 voor drie jaar in dienst als opperzeilmaker;
Komt als opperzeilmaker in dienst van het vaste korps van de marine;
1-1-1856 zr. ms. Schelde;
6-12-1858 stoomschip Groningen;
1-1-1858 bevorderd tot 1e zeilmaker;
1-5-1858 fregat Palermo;
23-11-1860 stoomschip Juno;
1-12-1860 bevorderd tot bootsman aan het marine magazijn te Soerabaya;
31-8-1861 op verzoek ontslagen en wordt dan schipper op stoomvaartuig met dreg om riviermondingen bevaarbaar te houden op Java. Doet dit werk tot 1870.

Tochten:
Door zr. ms. Cerberus en zr. ms. Curaçao wordt het stoffelijk overschot van de op 12 december 1843 in Berlijn overleden prins Willem Frederik (koning Willem I) van Hamburg overgebracht naar Rotterdam. De begrafenis en bijzetting in de Koninklijke grafkelder zal plaatsvinden op 2 januari 1844 in de Nieuwe Kerk te Delft.

20-29 december 1843 naar Hamburg met Cerberus;
1-4 juni 1844 naar Londen;
19 juni-1845 tot 24 september 1848 naar Oost Indie met Ceres;
1 juli 1849 tot 10 juni 1851 naar West Indie met Venus;
14 april 1852 tot 20 juni 1855 naar West Indie;
30 december 1857 naar Oost Indie met stoomschip Groningen komt daar aan op 26 april 1858.
Keert terug naar Nederland 1871.

Overige:
Zijn weduwe krijgt pensioen vanaf 28 oktober 1887, fl 1748. Woont te Delft, Gasthuislaan 35.
Jan trouwde, 30 jaar oud, op 30-12-1851 in Hellevoetsluis [bron: BS Hellevoetsluis] met Maria Catolina Baptist, 21 jaar oud. Maria is geboren op 08-01-1830 in Hellevoetsluis [bron: BS Hellevoetsluis], dochter van Matthijs Baptist en Catolina/Catalina/Katolina Boer(r)ema. Maria is overleden op 15-04-1916 in Den Haag, 86 jaar oud [bron: Haags Archief akte 1330].
Adressen:
vanaf 27-07-1910     (Van Amsterdam naar Den Haag.)   [bron: Bevolkingsregister Den Haag]
van 04-10-1911 tot 11-07-1914     Beeklaan 198, Den Haag
van 11-07-1914 tot 05-10-1915     Hallegat 21, Den Haag
van 05-10-1915 tot 22-01-1916     Beeklaan 227, Den Haag (bij dochter, weduwe Broers)
vanaf 22-01-1916     Maruinstraat 35 I, Den Haag
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Overige:
In 1852 boedel verkoping en huis aan Haven Hellevoetsluis, kadasterperceel 20, voor 4900 gulden. Ze heeft nog een broertje dat onder voogdij komt.
In juli 1862 gaan Maria en jan Hendrik naar Oost Indie.   [bron: Streekarchief Voorne Putten, 089, 614, 1862]
Kinderen van Jan en Maria:
1 Maria Elisabeth Margaretha de Roller, geboren op 24-03-1865 in Soerabaya. Volgt 1.2.4.3.3.5.7.6.1.
2 Jan David Hendrik de Roller, geboren op 24-03-1867 in Soerabaya. Volgt 1.2.4.3.3.5.7.6.2.


handtekening_maria_elisabeth_margaretha.jpg
15 Handtekening Maria Elisabeth Margaretha de Roller en Hendrik Garretsen
1.2.4.3.3.5.7.6.1 Maria Elisabeth Margaretha de Roller (afb. 15) is geboren op 24-03-1865 in Soerabaya, dochter van Jan Hendrik de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.7.6) en Maria Catolina Baptist. Maria is overleden op 15-02-1931 in Wassenaar, 65 jaar oud.
Adressen:
vanaf 11-09-1903     (Vanuit Ermelo naar Den Haag.)
van 28-05-1910 tot 21-04-1915     Beeklaan 222, Den Haag   [bron: Bevolkingsregister Den Haag]
van 21-04-1915 tot 03-02-1916     Beeklaan 227, Den Haag
vanaf 03-02-1916     Oostdorperweg 22, Wassenaar
Beroep:
Verpleegster.   [bron: Bevolkingsregister Den Haag]
Maria:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 03-08-1887 in Delft [bron: BS Delft] met Anthony Anne Eduard Broers, 44 jaar oud. Zie 1.2.4.3.3.5.3.2.1 voor persoonsgegevens van Anthony.
(2) trouwde, 62 jaar oud, op 28-07-1927 in Delft [bron: BS Den Haag] met Hendrik Garretsen, 71 jaar oud. Hendrik is geboren op 06-02-1856 in Oegstgeest. Hendrik is overleden op 15-01-1932 in Wassenaar, 75 jaar oud. Hendrik is weduwnaar van Lidia Kulk (geb. 1856), met wie hij trouwde op 25-11-1875 in Lisse [bron: BS Lisse].
Religie:
Hervormd.
Kind van Maria en Anthony: zie 1.2.4.3.3.5.3.2.1.
elisabeth_stilting.jpg jan_david_hendrik_circa_1936.jpg
16 Elisabeth Stilting
17 Jan David Hendrik de Roller
1.2.4.3.3.5.7.6.2 Jan David Hendrik de Roller (afb. 16 en 17) is geboren op 24-03-1867 in Soerabaya [bron: BS Utrechts Archief], zoon van Jan Hendrik de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.7.6) en Maria Catolina Baptist.
Notitie bij de geboorte van Jan: Zie ook kranten artikel.
Jan is overleden op 12-05-1945 in Baarn, 78 jaar oud [bron: Utrecht, Collectiegebied: Utrecht, Archief:1221 Registratienummer: 1401, Documentnummer: 263, Registratiedatum: 15 mei 1945, Plaats: Baarn].
Adressen:
Diverse adressen in de Staatsliedenbuurt te Amsterdam.
vanaf 1892     Leliedwarstraat 10, Amsterdam
vanaf 1893     Lijnbaangracht 93, Amsterdam
vanaf 1905     Spanjaardsdijk 27, Amsterdam
Beroep:
Schrijver, administratief medewerker.
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 17-06-1891 in Delft [bron: Hof van Delft Akte Jaar 1891 Nummer 9] met Elisabeth Stilting (afb. 16), 25 jaar oud. Elisabeth is geboren op 12-10-1865 in Amersfoort [bron: BS Archief Eemland], dochter van Gerrit Stilting en Cornelia Brenger. Elisabeth is overleden op 15-01-1939 in Baarn, 73 jaar oud [bron: Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Utrecht 1903-1942, toegang nr 463, inv 589-07, akte 8].
Religie:
Hervormd.
Kinderen van Jan en Elisabeth:
1 Jan Hendrik Gerrit Jacobus de Roller, geboren op 11-05-1892 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.3.3.5.7.6.2.1.
2 Cornelia Maria Catholina Elisabeth de Roller [1.2.4.3.3.5.7.6.2.2], geboren op 14-06-1893 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam]. Cornelia is overleden op 26-06-1893 in Amsterdam, 12 dagen oud [bron: BS Amsterdam].
3 Gerrit de Roller, geboren op 14-09-1894 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.3.3.5.7.6.2.3.
jan_en_loes_1962.jpg
18 Jan Hendrik Gerrit Jacobus de Roller en Loes
1.2.4.3.3.5.7.6.2.1 Jan Hendrik Gerrit Jacobus de Roller (afb. 18) is geboren op 11-05-1892 in Amsterdam, zoon van Jan David Hendrik de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.7.6.2) en Elisabeth Stilting. Jan is overleden in 1965 in Opijnen, 72 of 73 jaar oud.
Adressen:
van 21-08-1911 tot 05-01-1913     Leeuwarden (Gevangenis, veroordeling wegens diefstal, uit leger gezet.)   [bron: www.allefriezen.nl]
vanaf 28-04-1919     Pompstationweg 14, Den Haag (Strafgevangenis)   [bron: Bevolkings register Den Haag]
vanaf 21-02-1924     Poeld.str 36, Den Haag   [bron: Bevolkings register Den Haag]
vanaf 18-07-1924     Utrecht   [bron: Bevolkings register Den Haag]
van 18-08-1925 tot 13-12-1928     Pompstationweg 48, Den Haag (Strafgevangenis)   [bron: Bevolkings register Den Haag]
vanaf 13-12-1928     Wolvenplein 28, Utrecht (Strafgevangenis)   [bron: Bevolkings register Den Haag]
Beroepen:
Zeeman/matroos, later werkman en kunstschilder. (Op 15e naar marine.)
tot 26-10-1911     Militair bij koloniale troepen (uitgesloten van leger, art 54, 3e)
Jan:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 03-09-1913 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam, huwelijk] met Hadewig Siemeling, 20 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 24-05-1922 in Amsterdam (scheiding.) [bron: BS Amsterdam]. Hadewig is geboren op 31-08-1893 in Amsterdam, dochter van Egbert Siemeling en Maria Elisabeth Douwes.
Religie:
Hervormd.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 11-02-1931 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam, huwelijk] met Wilhelmina Helena Grotthaus, 42 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Wilhelmina: Beroep Matroos
Wilhelmina is geboren op 12-06-1888 in Amsterdam, dochter van Heinrich Rudolf Grotthaus en Arnolda Wilhelmina Cranendonk. Wilhelmina is overleden op 11-01-1939 in Velsen, 50 jaar oud [bron: Digitale stamboom Kennemerland].
Religie:
Hervormd.
(3) trouwde, 50 jaar oud, op 14-11-1942 in IJmuiden [bron: Haarlemsche courant] met Maria Elisabet Geertrud Hickmann. Maria is geboren in Dresden [bron: http://www.pondes.nl/detail/i_d%20ENG.php?inum=11689500]. Maria is weduwe van Rudolf Heinrich Grotthaus (1905-vóór 1942), met wie zij trouwde op 23-09-1926 in Amsterdam.
Adres:
vanaf 1942     Bloemstraat 68, Velsen   [bron: Haarlemsche Courant | 2 november 1942 | pagina 3]
(4) ging samenwonen, minstens 53 jaar oud, na 1945 met Loes N.N..
Kind van Jan en Hadewig:
1 Elisabeth de Roller [1.2.4.3.3.5.7.6.2.1.1], geboren op 15-01-1915 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam]. Elisabeth is overleden op 21-10-1915 in Amsterdam, 9 maanden oud [bron: BS Amsterdam].

trouwfoto_gerrit_en_wilhelmina_1922.jpg
19 Gerrit de Roller en Wilhelmina Frederika de Ruijter
1.2.4.3.3.5.7.6.2.3 Gerrit de Roller (afb. 19) is geboren op 14-09-1894 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam], zoon van Jan David Hendrik de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.7.6.2) en Elisabeth Stilting. Gerrit is overleden op 10-01-1981 in Baarn, 86 jaar oud [bron: BS Baarn].
Beroep:
Belasting ambtenaar.
Overige:
Woonde te Oldenzaal aan het Losservoetpad, te Zwolle, Zeist, Utrecht en Baarn.
Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 14-08-1922 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam] met Wilhelmina Frederika de Ruijter, 23 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 20-09-1898 in Amsterdam, dochter van Franciscus Adrianus de Ruijter en Maria Willemse. Wilhelmina is overleden op 21-01-1966 in Zeist, 67 jaar oud [bron: 1221-2 Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Utrecht 1961-1970, inv 1400, akte 18]. Zij is begraven in Bildhoven.
Beroep:
Winkelierster.
Religie:
Hervormd.
Kinderen van Gerrit en Wilhelmina:
1 Jan de Roller, geboren op 27-10-1923 in Oldenzaal. Volgt 1.2.4.3.3.5.7.6.2.3.1.
2 Marinus de Roller, geboren op 13-05-1925 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.3.3.5.7.6.2.3.2.
3 Elisabeth de Roller, geboren op 29-03-1928 in Baarn. Volgt 1.2.4.3.3.5.7.6.2.3.3.
4 Willem de Roller, geboren op 18-09-1930 in Baarn. Volgt 1.2.4.3.3.5.7.6.2.3.4.
5 Ebelina de Roller, geboren op 20-10-1932 in Baarn. Volgt 1.2.4.3.3.5.7.6.2.3.5.
6 Gerda de Roller, geboren op 22-01-1934 in Baarn. Volgt 1.2.4.3.3.5.7.6.2.3.6.
7 Louise de Roller, geboren op 04-06-1937 in Baarn. Volgt 1.2.4.3.3.5.7.6.2.3.7.
trouwfoto_jan_en_lilian_1969.jpg
20 Jan de Roller en Lilian Olga Ziegler
1.2.4.3.3.5.7.6.2.3.1 Jan de Roller (afb. 20) is geboren op 27-10-1923 in Oldenzaal, zoon van Gerrit de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.7.6.2.3) en Wilhelmina Frederika de Ruijter. Jan is overleden op 22-02-1997 in Kaapstad, 73 jaar oud.
Beroep:
Homeopatisch arts.
Overige:
Rond 1960 naar Zuid Afrika vertrokken.
Jan:
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1946 in Baarn met Toos Looijenga. Het huwelijk werd ontbonden (scheiding.).
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 29-03-1969 in Kaapstad met Lilian Olga Ziegler. Lilian is een dochter van Peter Daniel Ziegler.
Beroep:
Makelaar in vastgoed.


trouwfoto_1952.jpg
21 Marinus de Roller en Berendina Maria Bronwasser
1.2.4.3.3.5.7.6.2.3.2 Marinus de Roller (afb. 21) is geboren op 13-05-1925 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam], zoon van Gerrit de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.7.6.2.3) en Wilhelmina Frederika de Ruijter. Marinus is overleden op 04-12-1983 in Baarn, 58 jaar oud [bron: BS Baarn].
Beroep:
Beeldend kunstenaar.
Marinus trouwde, 27 jaar oud, op 23-08-1952 in Hilversum [bron: BS Hilversum] met Berendina Maria Bronwasser, 28 jaar oud. Berendina is geboren op 01-08-1924 in Hilversum, dochter van Gerrit Bronwasser en Elisabeth Smallenburg. Berendina is overleden op 21-06-1996 in Soest, 71 jaar oud.
Notitie bij Berendina: Zie genealogie Smallenburg.


trouwfoto_ca_1954.jpg
22 Elisabeth de Roller en Jan Hendrik Kiljan
1.2.4.3.3.5.7.6.2.3.3 Elisabeth de Roller (afb. 22) is geboren op 29-03-1928 in Baarn, dochter van Gerrit de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.7.6.2.3) en Wilhelmina Frederika de Ruijter. Elisabeth is overleden in 1996 in Baarn, 67 of 68 jaar oud.
Beroep:
Administratief medewerkster.
Elisabeth trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1955 in Zeist met Jan Hendrik Kiljan, 26 of 27 jaar oud. Jan is geboren op 31-07-1928 in Den Helder. Jan is overleden.
Kind van Elisabeth en Jan:
1 N.N. Kiljan [1.2.4.3.3.5.7.6.2.3.3.1], levenloos geboren kind, geboren op 14-04-1961 in Baarn [bron: Utrechts archief 1221-2, 1369, 78].


046.1960.jpg
21 Willem de Roller en Catharina Klaasen Bos
1.2.4.3.3.5.7.6.2.3.4 Willem de Roller (afb. 23) is geboren op 18-09-1930 in Baarn, zoon van Gerrit de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.7.6.2.3) en Wilhelmina Frederika de Ruijter. Willem is overleden op 23-12-1992 in Amsterdam, 62 jaar oud.
Beroep:
Verkoper.
Willem trouwde, 30 jaar oud, op 16-12-1960 in Amsterdam met Catharina Klaasen Bos, 23 jaar oud. Catharina is geboren op 14-01-1937 in Amsterdam, dochter van Willem Abraham Klaasen Bos en Catharina Schaap.


090.1966.jpg
24 Ebelina de Roller en Pieter Bernardus Dekker
1.2.4.3.3.5.7.6.2.3.5 Ebelina de Roller (afb. 24) is geboren op 20-10-1932 in Baarn [bron: BS Baarn], dochter van Gerrit de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.7.6.2.3) en Wilhelmina Frederika de Ruijter. Ebelina is kinderloos.
Beroep:
Wettelijke administratie Willem Arnzt stichting.
Ebelina trouwde, 33 jaar oud, op 21-07-1966 in Zeist met Pieter Bernardus Dekker, 30 jaar oud. Pieter is geboren op 02-05-1936.
Beroep:
Reclame ontwerper.


108.1966.jpg
25 Gerda de Roller en Hendrik Noordhoek
1.2.4.3.3.5.7.6.2.3.6 Gerda de Roller (afb. 25) is geboren op 22-01-1934 in Baarn, dochter van Gerrit de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.7.6.2.3) en Wilhelmina Frederika de Ruijter. Gerda is overleden op 24-07-2017 in Soest, 83 jaar oud.
Beroep:
Administratief medewerkster.
Gerda trouwde, 32 jaar oud, op 11-11-1966 in Zeist met Hendrik Noordhoek, 33 jaar oud. Hendrik is geboren op 16-12-1932 in Rotterdam, zoon van Pieter Noordhoek en Huiberdina Cornelia Brouwer. Hendrik is overleden op 09-02-2019 in Soest, 86 jaar oud.
Beroep:
Decorbouwer.


071.1964_trouwfoto.jpg
26 Louise de Roller en Jacobus de Swart
1.2.4.3.3.5.7.6.2.3.7 Louise de Roller (afb. 26) is geboren op 04-06-1937 in Baarn, dochter van Gerrit de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.7.6.2.3) en Wilhelmina Frederika de Ruijter.
Beroep:
Administratief medewerkster.
Louise trouwde, 26 jaar oud, op 02-03-1964 in Zeist met Jacobus de Swart, 27 jaar oud. Jacobus is geboren op 12-05-1936 in De Bilt, zoon van Kornelis de Swart en Petronella van de Boon.
Beroep:
Vertegenwoordiger.
1.2.4.3.3.5.9 Jan Hendrik de Roller is geboren op 12-02-1787 in Zutphen, zoon van David van Sonsveld de Roller (zie 1.2.4.3.3.5) en Geertruid Derks. Hij is gedoopt op 15-02-1787 in Zutphen [bron: Doopregister Nederduits Gereformeerde Kerk Zutphen].
Notitie bij de geboorte van Jan: 15.02.1787 JAN HENDRIK, kind van David van Sonsveld de Roller - Geertruid Derksen. Predikant - A. Mandt.
Jan is overleden op 27-02-1869 in Hoorn, 82 jaar oud [bron: Noord Hollands Archief BS akte 71.].
Adres:
Straatweg, huis 20, Ooster Blokker   [bron: http://genea.pedete.net/twisk/9983.htm]
Beroep:
Timmerman, soms geen beroep vermeld.
Familieregister:
pag. 434.
Overige:
Belijdenis maart 1807, vertrek 15-2-1818 naar Geesteren. Inschrijving in Geesteren 2-3-1818, vertrek uit Geesteren naar Wieringen 23-4-1820
Jan trouwde, ten hoogste 22 jaar oud, vóór 1809 met Johanna Catharina (de) Wolf(f), ten hoogste 20 jaar oud. Johanna is geboren in 1789. Johanna is overleden op 26-08-1857 in Ooster Blokker, 67 of 68 jaar oud.
Beroep:
Vroedvrouw.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen van Jan en Johanna:
1 David Gerhard de Roller, geboren op 19-12-1809 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.5.9.1.
2 Hendrika Josephina de Roller [1.2.4.3.3.5.9.2], geboren op 30-04-1811 in Zutphen [bron: Familysearch.org]. Hendrika is overleden op 11-01-1823 in Wieringen, 11 jaar oud.
3 Barend de Roller [1.2.4.3.3.5.9.3], geboren op 11-03-1813 in Zutphen [bron: Familysearch.org]. Barend is overleden op 17-03-1813 in Zutphen, 6 dagen oud. Hij is begraven op 20-03-1813 in Zutphen [bron: https://www.flickr.com/photos/genealogiedomein/8553748351/in/album-72157632987993106/].
Notitie bij overlijden van Barend: Begraafboek Walburgius kerk, als kraamkind van Barend de Roller? Onduidelijk of dit een verschrijving is.
4 Everdina Wilhelmina de Roller, geboren op 06-04-1814 in Zutphen. Volgt 1.2.4.3.3.5.9.4.
5 Barend van Sonsveld de Roller [1.2.4.3.3.5.9.5], geboren op 18-12-1815 in Geesteren [bron: Gelders Archief]. Barend is overleden op 30-06-1819 in Borculo, 3 jaar oud [bron: Gelders Archief].
6 Willem Hendrikus de Roller, geboren op 15-10-1817 in Geesteren. Volgt 1.2.4.3.3.5.9.6.
7 Annas Antoni de Roller [1.2.4.3.3.5.9.7], geboren vóór 1823 in Wieringen. Annas is overleden op 25-11-1829 in Ooster Blokker, minstens 6 jaar oud.
8 Hendrikus Josephus de Roller, geboren op 08-05-1823 in Wieringen. Volgt 1.2.4.3.3.5.9.8.
1.2.4.3.3.5.9.1 David Gerhard de Roller is geboren op 19-12-1809 in Zutphen, zoon van Jan Hendrik de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.9) en Johanna Catharina (de) Wolf(f). Hij is gedoopt op 22-12-1809 in Zutphen [bron: Doopregister Nederduits Gereformeerde Kerk Zutphen 1800-1811].
Notitie bij de geboorte van David: 19.12.1809 Geboortedag: d. 19 december - Doopdag: d. 22 december, Kind: DAVID GERHARD, Ouders: Jan Hendrik de Roller - Johanna Catarina Wolff. Predikant: C.H. van Herwerden.
David is overleden op 08-05-1868 in Ommen/Ommerschans, 58 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel 0123, 10337, akte 58. Gelders Archief].
Overige:
1832 inschrijving in Oosterblokker, komt van Den Haag (Westfries Archief, scan 1702-24-8-00006). Komt in 1834 met ouders van Oosterblokker naar Hoorn (lidmatenboek Oosterblokker Westfries Archief 1702-24-8-00007). In 1839 vertrek naar Oudega in Friesland (Westfries Archief scan 1702-24-8-00009).

Bij huwelijk broodbakkersknecht. Bij overlijden is hij kolonist in Ommerschans.

In 1846 zijn er in Hasselt kosten gemaakt voor zijn verpleging en ingediend bij de stad Zutphen (Regionaal Archief Zutphen 002, index notulen vd raad 1816-1852, pag 184).

8 maart 1853 veroordeling voor bedelarij. 11 februari 1863 veroordeling door rechtbank te Amsterdam voor landlopen en bedelarij. Na uitzitten van straf van 3 maanden naar bedelaarsgesticht Ommerschans gezonden (NHA 198-65-0216).

Ingeschreven 31 maart 1853 in bedelaarregister Ommerschans, uitgeschreven 7 juni 1856, ontslagen.
Ingeschreven 12 december 1856 in bedelaarsregister Ommerschans, 16 april 1860 uitgeschreven, ontslagen.
Ingeschreven 21 mei 1863 in bedelaarsregister Ommerschans, 29 april 1865 uitgeschreven, ontslagen.
Ingeschreven 8 januari 1866 in bedelaarsregister Ommerschans, 8 mei 1868 uitgeschreven, overleden (Genealogische database Avereest, http://www.bonmama.nl/gda.php?hbsn=103450).
David trouwde, 27 jaar oud, op 14-05-1837 in Schellinkhout [bron: Noord Hollands Archief Schellinkhout akte 2] met Margaretha, roepnaam Grietje N(M)ooij, 28 jaar oud. Margaretha, is geboren op 30-04-1809 in Lemmer [bron: Tresoar 28, 491, 1308], dochter van S(T)ijmon Hendriks Nooij en Aukjen Gerrits Ruardy.
Notitie bij de geboorte van Margaretha,: Lemmer, Follega, Easterga
Margaretha, is overleden op 10-12-1873 in Nieuwer Amstel, 64 jaar oud [bron: Noord Hollands Archief, Nieuwer Amstel, akte 307].
Beroep:
Dienstmaagd.   [bron: Noord Hollands Archief]
Religie:
Nederduits Gereformeerd
1.2.4.3.3.5.9.4 Everdina Wilhelmina de Roller is geboren op 06-04-1814 in Zutphen [bron: Familysearch.org], dochter van Jan Hendrik de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.9) en Johanna Catharina (de) Wolf(f). Everdina is overleden op 08-09-1904 in Hoorn, 90 jaar oud [bron: Noord Hollands Archief]. Everdina trouwde, 23 jaar oud, op 01-10-1837 in Hoorn [bron: Noord Hollands Archief] met Jan Klaassen Pronk, 19 of 20 jaar oud. Jan is geboren in 1817 in Hoorn.
Beroep:
Meelmolemaarsknecht.
Religie:
Hervormd.
Kinderen van Everdina en Jan:
1 Johanna Catharina Pronk, geboren in 1838. Volgt 1.2.4.3.3.5.9.4.1.
2 Maria Pronk [1.2.4.3.3.5.9.4.2], geboren in 1840.
1.2.4.3.3.5.9.4.1 Johanna Catharina Pronk is geboren in 1838, dochter van Jan Klaassen Pronk en Everdina Wilhelmina de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.9.4). Johanna is overleden vóór 09-05-1873 in Hoorn, ten hoogste 35 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode.   [bron: Noord Hollands Archief BS Huwelijk Hoorn, 8 mei 1863, aktenummer 19]
Johanna trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 08-05-1863 in Hoorn [bron: Noord Hollands Archief BS Huwelijk Hoorn, 8 mei 1863, aktenummer 19] met Cornelis Haremaker, 24 of 25 jaar oud. Cornelis is geboren in 1838 in Medemblik [bron: Noord Hollands Archief BS Huwelijk Hoorn, 8 mei 1863, aktenummer 19]. Cornelis is overleden op 27-06-1928 in Hoorn, 89 of 90 jaar oud.
Beroep:
Goudsmidsknecht   [bron: Noord Hollands Archief BS Huwelijk Hoorn, 8 mei 1863, aktenummer 19]
Kinderen van Johanna en Cornelis:
1 Christina Haremaker [1.2.4.3.3.5.9.4.1.1], geboren in 1864 [bron: Noord Hollands Archief, BS Huwelijk, Hoorn, 13 november 1891, aktenummer 76].
2 Cornelis Jan Haremaker [1.2.4.3.3.5.9.4.1.2], geboren in 1867 in Hoorn [bron: BS Huwelijk Hoorn, 18 mei 1894, aktenummer 35]. Cornelis is overleden op 09-10-1939 in Hoorn, 71 of 72 jaar oud [bron: BS overlijden Hoorn / Hoorn, 10 oktober 1939, aktenummer 149].
3 Everdina Wilhelmina Haremaker [1.2.4.3.3.5.9.4.1.3], geboren in 1868 [bron: Noord-Hollands Archief, BS Huwelijk, Hoorn, 14 augustus 1891, aktenummer 55]. Everdina is overleden op 14-10-1948 in Boemendaal, 79 of 80 jaar oud [bron: BS overlijden Hoorn, 14 augustus 1891, aktenummer 55].
4 Johanna Catharina Haremaker [1.2.4.3.3.5.9.4.1.4], geboren in 1870 in Hoorn [bron: Bs overlijden Hoorn / Hoorn, 26 januari 1900, aktenummer 17]. Johanna is overleden op 26-01-1900 in Hoorn, 29 of 30 jaar oud [bron: Bs overlijden Hoorn / Hoorn, 26 januari 1900, aktenummer 17].
5 Maria Haremaker [1.2.4.3.3.5.9.4.1.5], geboren in 1871 in Hoorn [bron: BS overlijden Hoorn / Hoorn, 15 juni 1943, aktenummer 118]. Maria is overleden op 13-06-1943 in Hoorn, 71 of 72 jaar oud [bron: BS overlijden Hoorn / Hoorn, 15 juni 1943, aktenummer 118].
1.2.4.3.3.5.9.6 Willem Hendrikus de Roller is geboren op 15-10-1817 in Geesteren, zoon van Jan Hendrik de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.9) en Johanna Catharina (de) Wolf(f). Willem is overleden op 12-01-1848 in Delft, 30 jaar oud (oorzaak: Dood gevonden bij Achtersloot, Delft.) [bron: BS Delft, Akte Jaar1848 Nummer 43.].
Beroep:
Broodbakker, arbeider.
Willem trouwde, 27 jaar oud, op 25-04-1845 in Andijk [bron: Noord Hollands Archief] met Aaltje Brouwer, 25 jaar oud. Aaltje is geboren op 10-04-1820 in Andijk [bron: http://genea.pedete.net/twisk/9983.htm], dochter van Jan Evertsz Brouwer en Trijntje Teunis Veenman. Aaltje trouwde later op 21-12-1854 in Zwaag [bron: http://genea.pedete.net/twisk/10004.htm] met Jacob Brouwer.
Beroep:
Dienstbode.
Religie:
Hervormd.
Kind van Willem en Aaltje:
1 Catharina Johanna de Roller [1.2.4.3.3.5.9.6.1], geboren in 1846 in Enkhuizen [bron: wiewaswie.nl]. Catharina is overleden op 10-04-1850 in Andijk, 3 of 4 jaar oud [bron: NL-HlmNHA-O-AND-1850-0007].

handtekening_hendrikus_josephus.jpg
27 Handtekening Hendrikus Josephus de Roller
1.2.4.3.3.5.9.8 Hendrikus Josephus de Roller (afb. 27) is geboren op 08-05-1823 in Wieringen, zoon van Jan Hendrik de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.9) en Johanna Catharina (de) Wolf(f). Hendrikus is overleden op 20-03-1901 in Hoorn, 77 jaar oud [bron: Noord Hollands Archief].
Adres:
Heintjehoeksteeg 21, Amsterdam (Woont bij dochter Geertuida (1863).)
Beroep:
Kleermaker.   [bron: Noord Hollands Archief huwelijk Geertruida]
Hendrikus trouwde, 24 jaar oud, op 11-06-1847 in Blokker [bron: Noord Hollands Archief] met Catharina Henning, 25 of 26 jaar oud. Catharina is geboren in 1821 in Hoorn, kind van Simon Henning en Aaltje Meester. Catharina is overleden op 14-12-1883 in Hoorn, 61 of 62 jaar oud.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen van Hendrikus en Catharina:
1 Johanna Catharina de Roller [1.2.4.3.3.5.9.8.1], geboren in 1848. Johanna is overleden op 31-01-1854 in Hoorn, 5 of 6 jaar oud.
2 Alida de Roll(d)er, geboren op 15-01-1850 in Hoorn. Volgt 1.2.4.3.3.5.9.8.2.
3 Geertruida de Roller, geboren op 15-01-1852 in Hoorn. Volgt 1.2.4.3.3.5.9.8.3.
4 Jan Hendrik de Roller [1.2.4.3.3.5.9.8.4], geboren in 1855. Jan is overleden op 16-01-1864 in Hoorn, 8 of 9 jaar oud.
5 Siegmund Fredrik de Roller, geboren op 21-03-1856 in Hoorn. Volgt 1.2.4.3.3.5.9.8.5.
6 Johanna Catharina de Roller [1.2.4.3.3.5.9.8.6], geboren in 11-1858 in Hoorn. Johanna is overleden op 23-08-1859 in Hoorn, 9 maanden oud [bron: Noord Hollands Archief].
7 Everdina Wilhelmina de Roller [1.2.4.3.3.5.9.8.7], geboren in 1859. Everdina is overleden op 13-01-1868 in Hoorn, 8 of 9 jaar oud.
8 Geertruida de Roller, geboren op 09-05-1863 in Hoorn. Volgt 1.2.4.3.3.5.9.8.8.
1.2.4.3.3.5.9.8.2 Alida de Roll(d)er is geboren op 15-01-1850 in Hoorn [bron: Bevolkingsregister Amsterdam], dochter van Hendrikus Josephus de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.9.8).
Adres:
Pieter Cornelisz Hooftstraat 105, Leidsestraat 79, Nieuwe Heerengracht 27, Amsterdam   [bron: Bevolkingsregister Amsterdam]
Religie:
Hervormd.
Overige:
Lag in Buitengasthuis in juli en van augustus tot oktober 1887. Mogelijk ivm bevalling.
Alida trouwde, 29 jaar oud, op 26-11-1879 in Amsterdam [bron: Noord Hollands Archief Reg.25 fol. 6] met Antonie Adrianus Comman, 23 jaar oud. Antonie is geboren op 09-11-1856 in Amsterdam, zoon van Hendrik Pieter Comman en Margaretha Cassée.
Beroep:
Wagenmaker, militair.
Religie:
Hervormd.
Kinderen van Alida en Antonie:
1 Catharina Comman [1.2.4.3.3.5.9.8.2.1], geboren op 12-08-1880 in Amsterdam [bron: zie bevolkingsregister, https://archief.amsterdam/archief/5000/1602]. Catharina is overleden op 04-03-1881 in Amsterdam, 6 maanden oud [bron: zie bevolkingsregister, https://archief.amsterdam/archief/5000/1602].
2 Hendrik Pieter Comman, geboren op 09-10-1881 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.3.3.5.9.8.2.2.
3 Anthonie Adrianus Comman, geboren op 07-10-1882 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.3.3.5.9.8.2.3.
4 Alida Comman [1.2.4.3.3.5.9.8.2.4], geboren op 06-09-1887 in Amsterdam [bron: zie bevolkingsregister, https://archief.amsterdam/inventarissen/filedetails/5268/1.2.5.1.1.70].
Overige:
Ligt in Buitengasthuis met moeder, daar geboren. Terug van 6 nov 1887 tot 3 feb 1888.   [bron: https://archief.amsterdam/inventarissen/filedetails/5268/1.2.5.1.1.70]
5 Gertruida Comman [1.2.4.3.3.5.9.8.2.5], geboren op 22-12-1888 in Amsterdam [bron: zie bevolkingsregister]. Gertruida is overleden op 12-12-1889 in Amsterdam, 11 maanden oud [bron: zie bevolkingsregister, https://archief.amsterdam/archief/5000/1878].
1.2.4.3.3.5.9.8.2.2 Hendrik Pieter Comman is geboren op 09-10-1881 in Amsterdam [bron: zie bevolkingsregister], zoon van Antonie Adrianus Comman en Alida de Roll(d)er (zie 1.2.4.3.3.5.9.8.2). Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 06-09-1906 in Amsterdam [bron: Noord Hollands Archief Reg.3G fol. 44] met Jansje Korf, 23 of 24 jaar oud. Jansje is geboren in 1882 in Amsterdam.
1.2.4.3.3.5.9.8.2.3 Anthonie Adrianus Comman is geboren op 07-10-1882 in Amsterdam [bron: zie bevolkingsregister], zoon van Antonie Adrianus Comman en Alida de Roll(d)er (zie 1.2.4.3.3.5.9.8.2). Anthonie trouwde, 26 jaar oud, op 19-05-1909 in Amsterdam [bron: Noord Hollands Archief Reg.6C fol. 2] met Chatelaine Christina Margaretha le Blansch, 21 of 22 jaar oud. Chatelaine is geboren in 1887 in Amsterdam.
1.2.4.3.3.5.9.8.3 Geertruida de Roller is geboren op 15-01-1852 in Hoorn [bron: Bevolkingsregister Amsterdam], dochter van Hendrikus Josephus de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.9.8).
Adres:
Huidenstraat 10 en Passerderstraat 19, Eerste Bloemdwarsstraat 10, Amsterdam
Beroep:
Dienstbode.
Religie:
Hervormd.
Geertruida trouwde, 28 jaar oud, op 03-03-1880 in Nieuwer Amstel [bron: Noord Hollands Archief] met Albert Guezen, ongeveer 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Albert is geboren omstreeks 1857 in Amsterdam, zoon van Johan Fridrich Guezen en Cornelia Kuhfus.
Beroep:
Koopman
Religie:
Hervormd.
Kinderen van Geertruida en Albert:
1 Hendricus Josephus Guezen [1.2.4.3.3.5.9.8.3.1], geboren op 25-12-1881 in Amsterdam [bron: Familysearch.org].
2 Albert Guezen [1.2.4.3.3.5.9.8.3.2], geboren op 25-10-1883 in Amsterdam [bron: bevolkingsregister, https://archief.amsterdam/archief/5000/1601]. Albert is overleden op 21-02-1884 in Amsterdam, 3 maanden oud [bron: bevolkingsregister, https://archief.amsterdam/archief/5000/1601].
3 Geertruida Catharina Guezen, geboren op 27-11-1884 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.3.3.5.9.8.3.3.
4 Albert Guezen, geboren in 1889 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.3.3.5.9.8.3.4.
5 Alida Guezen, geboren in 1895. Volgt 1.2.4.3.3.5.9.8.3.5.
1.2.4.3.3.5.9.8.3.3 Geertruida Catharina Guezen is geboren op 27-11-1884 in Amsterdam, dochter van Albert Guezen en Geertruida de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.9.8.3). Geertruida trouwde, 25 jaar oud, op 16-03-1910 in Amsterdam [bron: N-H archief reg 6A fol 25] met Johannes Frederik Bodaar, 27 jaar oud. Johannes is geboren op 21-04-1882 in Watergraafsmeer [bron: https://gw.geneanet.org/debora5?lang=nl&pz=debora&nz=braster&ocz=0&m=D&p=geertruida&n=de+roller&siblings=on¬es=on&t=T&v=6&image=on&marriage=on&full=on].
Kinderen van Geertruida en Johannes:
1 Albert Gerrit Bodaar, geboren op 02-05-1911 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.3.3.5.9.8.3.3.1.
2 Johannes Diederik Bodaar [1.2.4.3.3.5.9.8.3.3.2], geboren op 17-01-1912 in Amsterdam [bron: https://gw.geneanet.org/debora5?lang=nl&pz=debora&nz=braster&ocz=0&p=albert+gerrit&n=bodaar].
3 Geertruida Catharina Bodaar [1.2.4.3.3.5.9.8.3.3.3], geboren op 06-05-1913 in Amsterdam [bron: https://gw.geneanet.org/debora5?lang=nl&pz=debora&nz=braster&ocz=0&p=albert+gerrit&n=bodaar].
4 Maria Frederica Bodaar [1.2.4.3.3.5.9.8.3.3.4], geboren na 1913 [bron: https://gw.geneanet.org/debora5?lang=nl&pz=debora&nz=braster&ocz=0&p=albert+gerrit&n=bodaar].
1.2.4.3.3.5.9.8.3.3.1 Albert Gerrit Bodaar is geboren op 02-05-1911 in Amsterdam [bron: https://gw.geneanet.org/debora5?lang=nl&pz=debora&nz=braster&ocz=0&p=albert+gerrit&n=bodaar], zoon van Johannes Frederik Bodaar en Geertruida Catharina Guezen (zie 1.2.4.3.3.5.9.8.3.3). Albert trouwde, 25 jaar oud, op 27-01-1937 in Amsterdam [bron: https://gw.geneanet.org/debora5?lang=nl&pz=debora&nz=braster&ocz=0&p=albert+gerrit&n=bodaar] met Eduardina Maria van Pareen, 20 of 21 jaar oud. Eduardina is geboren in 1916 [bron: https://gw.geneanet.org/debora5?lang=nl&pz=debora&nz=braster&ocz=0&p=albert+gerrit&n=bodaar].
Kind van Albert en Eduardina:
1 Albert Gerrit Bodaar [1.2.4.3.3.5.9.8.3.3.1.1], geboren [bron: https://gw.geneanet.org/debora5?lang=nl&pz=debora&nz=braster&ocz=0&p=albert+gerrit&n=bodaar].
1.2.4.3.3.5.9.8.3.4 Albert Guezen is geboren in 1889 in Amsterdam [bron: Noord Hollands Archief Reg.2A fol. 48], zoon van Albert Guezen en Geertruida de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.9.8.3). Albert trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 06-03-1913 in Amsterdam [bron: Noord Hollands Archief Reg.2A fol. 48] met Elisabeth Jacoba Juliane van ’t Hoff, 22 of 23 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1890 in Amsterdam [bron: Noord Hollands Archief Reg.2A fol. 48].
1.2.4.3.3.5.9.8.3.5 Alida Guezen is geboren in 1895, dochter van Albert Guezen en Geertruida de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.9.8.3). Alida trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 03-02-1916 in Amsterdam [bron: Noord Hollands Archief, Reg.3 fol. 40] met Aard van Veluwen, 32 of 33 jaar oud. Aard is geboren in 1883 in Amsterdam.
siegmund_fredrik_1923.jpg johanna_maria_smittenaar_1923.jpg
28 Siegmund Fredrik de Roller
29 Johanna Maria Smittenaar
1.2.4.3.3.5.9.8.5 Siegmund Fredrik de Roller (afb. 28) is geboren op 21-03-1856 in Hoorn [bron: militie gegevens], zoon van Hendrikus Josephus de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.9.8). Siegmund is overleden op 23-07-1938 in Amsterdam, 82 jaar oud [bron: krant]. Siegmund bleef kinderloos.
Adressen:
vanaf 1923     Da Costakade tegen over nr 176, Amsterdam (Woonde op een schip.)   [bron: Ventvergunning 1923]
van na 1923 tot 1938     Lindengracht Roetershofje 177, Amsterdam (Adres bij overlijden.)   [bron: Stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister]
Beroep:
Werkman, later koopman. (Bloemen en groente stal aan de Ten Katestraat te Amsterdam, in 1923)   [bron: Ventvergunning Amsterdam]
Siegmund:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 10-08-1883 in Hoorn [bron: Noord Hollands Archief] met Meintje Ruiter, 40 jaar oud. Meintje is geboren op 15-03-1843 in Obdam. Meintje is overleden na 1883, minstens 40 jaar oud. Meintje is weduwe van Pieter Krom, met wie zij trouwde omstreeks 1874.
Beroep:
Dienstbode.   [bron: Noord Hollands Archief, huwelijk]
(2) trouwde, 63 jaar oud, op 02-04-1919 in Amsterdam [bron: Noord Hollands Archief] met Johanna Maria Smittenaar (afb. 29), 62 jaar oud. Johanna is geboren op 21-04-1856 in Den Helder [bron: Noord Hollands Archief]. Johanna is overleden op 28-03-1938 in Amsterdam, 81 jaar oud [bron: http://waterland.courant.nu/issue/DW/1936-03-28/edition/0/page/6?query=roller&sort=relevance]. Johanna is weduwe van Garrit Jan Hietbrink (1854-vóór 1883), met wie zij trouwde op 12-05-1880 in Amsterdam [bron: Noord Hollands Archief].
1.2.4.3.3.5.9.8.8 Geertruida de Roller is geboren op 09-05-1863 in Hoorn, dochter van Hendrikus Josephus de Roller (zie 1.2.4.3.3.5.9.8). Geertruida is overleden op 10-03-1936 in Amsterdam, 72 jaar oud [bron: Aangifte in krant].
Adres:
Eerste Bloemdwarsstraat 10 en Heintjehoeksteeg 21, Amsterdam   [bron: Bevolkingsregister Amsterdam]
Geertruida:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 13-05-1885 in Amsterdam [bron: Noord Hollands Archief] met Evert Comman, 25 of 26 jaar oud. Evert is geboren in 1859 in Amsterdam, zoon van Hendrik Pieter Comman en Margaretha Cassée. Evert is overleden vóór 1920, ten hoogste 61 jaar oud.
Beroep:
Suikerbakker.
Religie:
Hervormd.
(2) trouwde, 57 jaar oud, op 01-09-1920 in Amsterdam [bron: Noord Hollands Archief] met Hendrik Gerardus van Deventer, 59 jaar oud. Hendrik is geboren op 23-04-1861 in Amsterdam [bron: https://gw.geneanet.org/jacjan?lang=nl&pz=jacob&nz=janmaat&ocz=0&p=hendrik+gerardus&n=deventer+van&oc=1]. Hendrik is overleden op 17-04-1945 in Amsterdam, 83 jaar oud [bron: https://gw.geneanet.org/jacjan?lang=nl&pz=jacob&nz=janmaat&ocz=0&p=hendrik+gerardus&n=deventer+van&oc=1]. Hendrik is weduwnaar van Antje van Rees (1857-vóór 1919), met wie hij trouwde op 11-11-1885 in Amsterdam [bron: Noord Hollands Archief].
Beroep:
Suikerbakker.   [bron: Noord Hollands Archief]
Religie:
Hervormd.


handtekening_lambert_tieleman.jpg
30 Handtekening Lambert Tileman de Roller
1.2.4.3.3.6 Lambert Tileman de Roller (afb. 30) is geboren op 27-01-1747 in Zutphen, zoon van David Hendrik de Roller (zie 1.2.4.3.3) en Geertrui(j)d Abbing. Hij is gedoopt op 05-02-1747 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen, doopboek 1726-1754].
Notitie bij de geboorte van Lambert: 05.02.1747. LAMBERT TILEMAN, kind van David Hendrik de Roller - Geertruid Abbing. Predikant - A.J. Schluiter.
Lambert is overleden in 09-1793 in Rijssel, 46 jaar oud (oorzaak: Val met paard te Rijssel.) [bron: krant, Muschart, https://drive.google.com/file/d/0B1472igjqMwJQ0lhTkNGamd5ZHc/view].
Notitie bij overlijden van Lambert: Krant, oproepen om schulden af te lossen, notitie R.T. Muschart
Lambert bleef kinderloos.
Beroep:
Houthandelaar. (Later kapitein van de genie in het Bataafs Legioen. Volgens andere berichten wijnhandelaar.)
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 318, 435.
Overige:
Belijdenis Pasen 1768, vertrek 5-3-1788 naar ?
Uit Zutphen verbannen voor periode van 15 jaar omdat hij in Franse krijgsdienst is getreden. Is fanatiek patriot.

Reist Daendels achterna naar Frankrijk waar hij kapitein wordt van de genie.

Generaal is Dumouriez die met steun van Daendels in eerste instantie ’s-Hertogenbosch en andere steden heeft bezet in de 1e Coalitieoorlog (zie o.a. https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles-Fran%C3%A7ois_Dumouriez) moet zich in maart 1793 terugtrekken. Lambert Tieleman komt door een val met zijn paard te Rijssel te overlijden. Omdat hij niet in de strijd is gevallen krijgt zijn vrouw geen staatspensioen.

In mededelingen van de stichting Jacob Campo Weyerman jrg 16, 2012 pag 10-16 wordt een Lambert de Roller genoemd als patriot/vrijmetselaar in de loge te Duinkerken 1792 http://www.dbnl.org/tekst/_med009199301_01/_med009199301_01.pdf.

in lijst met vluchtelingen van Joost Rosendaal komt hij voor alsmede zijn vrouw en dat hij Reinders voordraagt voor ondersteuning. bron bij overlijden.
23-10-1770     Lambert Tieleman laat beslag leggen op bezit Willem Staal aan de Toldijk te Steenderen voor nog openstaande rekeningen van 125-12-6. wordt niet vermeld wat geleverd is.   [bron: ORA Landdrostambt Zutphen – Toegangsnummer 0217 – Inventarisnummer 770]
Lambert trouwde, 22 jaar oud, op 26-06-1769 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente ZUTPHEN 1764-1775] met Johanna (Janna) Middelburg, 37 jaar oud, nadat zij op 11-06-1769 in Zutphen in ondertrouw zijn gegaan [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente ZUTPHEN 1764-1775].
Notitie bij het huwelijk van Lambert en Johanna: 11.06.1769 Lambert Tileman de Roller, j.m. - Johanna Middelburg, wede. van Hendrik Jan Keup, beide w.a. Getr. in huis 26 jun. 1769.
Johanna is geboren in Deventer, dochter van Gijsbert Middelburg en Derkjen Brink. Zij is gedoopt op 12-07-1731 in Deventer [bron: http://members.upc.nl/j.rietman54/Middelburg_book.pdf]. Johanna is overleden op 06-05-1804 in Olst, 72 jaar oud [bron: Familieregister De Roller, nog controleren]. Johanna is weduwe van Hendrik Jan Keup (ovl. vóór 1769), met wie zij trouwde op 28-04-1757 in Deventer [bron: http://members.upc.nl/j.rietman54/Middelburg_book.pdf].
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 435.
Overige:
in oktober 1798 komt Johanna terug uit Frankrijk naar Zutphen, lidmaat kerk. Ze blijft in Zutphen.   [bron: https://erfgoedcentrumzutphen.nl/onderzoeken/archieven/scans/NL-ZuRAZ-0063/3.1.3/start/170/limit/10/highlight/3]
Vertrekt uit Zutphen 5 maart 1788.   [bron: Archief van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te ZUTPHEN. Regionaal Archief Zutphen - Toegangsnummer 0063 LIDMATEN - Periode 1705-1769 - Inventarisnummer 80]


handtekening_willem_antonij_en_petronella.jpg
31 Handtekening Willem Antonij de Roller en Petronella Haverkamp
1.2.4.3.3.7 Willem Antonij de Roller (afb. 31) is geboren op 17-12-1749 in Zutphen, zoon van David Hendrik de Roller (zie 1.2.4.3.3) en Geertrui(j)d Abbing. Hij is gedoopt op 19-12-1749 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen, doopboek 1726-1754].
Notitie bij de geboorte van Willem: 19.12.1749. WILLEM ANTONIJ, kind van David Henderik de Roller - Geertruijd Abbink. Predikant - A. Wardenier.
Willem is overleden op 09-12-1778 in Amsterdam, 28 jaar oud [bron: dtb 624, pag. 422 Stadsarchief Amsterdam].
Beroep:
Apotheker in Amsterdam.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 318, 436.
Overige:
van 06-11-1777 tot 10-03-1810     Woont aan de Lindestraat, hoek Dwarsstraat te Amsterdam. 6-11-1777 koopt Willem Antonij een huis met apotheek, achterhuis en erf aan de Anjelierstraat achter het hoekhuis van de Prinsengracht voor f 8100,00 van de erven van Albertus van der Horst, apotheker.
10-3-1810 verkopen de erven Willem Antonij een huis met erf en achterhuis achter het hoekhuis van de Prinsengracht aan de Anjelierstraat voor f 1500,00.
  [bron: Stadsarchief Amsterdam]
Willem trouwde, 23 jaar oud, op 31-12-1772 in Amsterdam [bron: dtb 618, pag. 136 Stadsarchief Amsterdam] met Petronella Haverkamp, 26 of 27 jaar oud, nadat zij in ondertrouw zijn gegaan [bron: dtb 618, pag. 136 Stadsarchief Amsterdam]. Petronella is geboren in 1745 in Amsterdam. Petronella is overleden op 03-01-1822 in Amsterdam, 76 of 77 jaar oud. Petronella trouwde later op 04-01-1780 in Eemnes Buiten [bron: Nederlandse Leeuw 1919-37/169 en DTB_Archief_Eemland_1010 inv. 114, pag102] met Arent Gerard Wakker (geb. 1728).
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Familieregister:
pag. 436.
Het huwelijk van Willem en Petronella bleef kinderloos.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 19-11-2022 14:50:19